دوره 23، شماره 2 - ( تابستان 1396 )                   جلد 23 شماره 2 صفحات 163-148 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Amiri S, Isazadegan A, Yaghobi A, Abdollahi M H. The Effects of Cognitive Appraisal and Emotional Suppression on Autonomic Nervous Reactions on the Basis of Sensory Processing Sensitivity. IJPCP 2017; 23 (2) :148-163
URL: http://ijpcp.iums.ac.ir/article-1-2766-fa.html
امیری سهراب، عیسی زادگان علی، یعقوبی ابوالقاسم، عبداللهی محمدحسین. آثار ارزیابی شناختی و سرکوبگری هیجانی بر واکنشهای عصبی خودکار بر اساس حساسیت پردازش حسی. مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران. 1396; 23 (2) :148-163

URL: http://ijpcp.iums.ac.ir/article-1-2766-fa.html


1- گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه
2- گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه ، E-mail: ali_issazadeg@yahoo.com
3- گروه روان­شناسی، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا
4- گروه روانشناسی عمومی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی تهران
چکیده:   (18777 مشاهده)
اهداف هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر راهبردهای تنظیم هیجان ارزیابی شناختی و سرکوبگری هیجانی بر واکنشهای عصبی خودکار بر اساس ابعاد حساسیت پردازش حسی بالا و حساسیت پردازش حسی پایین در دانشجویان بود.
مواد و روشها به این منظور، ابتدا 500 نفر از دانشجویان دانشگاه بوعلی سینای همدان از طریق نمونهگیری طبقهای از دانشکدهها انتخاب شدند.پس از تحلیل نتایج اولیه 45 نفر از آنان بر اساس نمرات انتهایی توزیع (Z استاندارد) در مقیاس حساسیت پردازش حسی انتخاب شدند و در نهایت به منظور آزمون فرضیههای پژوهش، شرکتکنندگان برای سنجش واکنشهای عصبی خودکار تحت شرایط مشاهده معمولی، ارزیابی شناختی و سرکوبگری هیجانی مطالعه شدند. برای بررسی نتایج پژوهش، دادهها پس از جمعآوری با استفاده از نرم افزار spss22 و آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره، کوواریانس تکمتغیره و آزمون­های تعقیبی تحلیل شدند.
یافتهها نتایج نشان داد که بین سه گروه آزمودنی بر اساس ابعاد تنظیم هیجان و حساسیت پردازش حسی تفاوت معناداری در ابعاد واکنشهای عصبی خودکار وجود دارد؛ گروه با حساسیت پردازش حسی بالا (HSP) میزان ضربان قلب بالاتر و فشار خون سیستولیک بیشتری داشتند.در حالت مشاهده معمولی، سرکوبگری و ارزیابی شناختی، میزان فشار دیاستولیک در مقایسه با حالت پایه پایینتر بود. سرکوبگری و ارزیابی شناختی در مقایسه با مشاهده معمولی کاهش فشار دیاستولیک را در پی داشت و نیز نشاندهنده میزان بالاتر ضربان قلب در حالات پایه در مقایسه با مشاهده معمولی بود
نتیجهگیری استفاده از ارزیابی شناختی و سرکوبگری در مقایسه با حالت مشاهده معمولی موجب افزایش ضربان قلب شد. بنابراین ارزیابی شناختی و سرکوبگری به عنوان راهبرد تنظیم هیجان میتواند در تعامل با ویژگیهای شخصیتی مرتبط با حساسیت پردازش حسی باشد و همچنین به اثرگذاری بر واکنشهای فیزیولوژیک منجر شود
واژه‌های کلیدی: هیجان، سیستم عصبی خودکار، حساسیت
متن کامل [PDF 3540 kb]   (3447 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (8044 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي اصيل | موضوع مقاله: روانپزشکی و روانشناسی
دریافت: 1395/4/8 | پذیرش: 1395/9/17 | انتشار: 1396/4/10

فهرست منابع
1. Kring AM, Sloan DM. Emotion regulation and psychopathology: A transdiagnostic approach to etiology and treatment. New York: Guilford Press; 2009.
2. Thayer JF, Lane RD. A model of neurovisceral integration in emotion regulation and dysregulation. Journal of Affective Disorders. 2000; 61(3):201–16. doi: 10.1016/s0165-0327(00)00338-4 [DOI:10.1016/S0165-0327(00)00338-4]
3. Gross JJ, Thompson RA. Conceptual foundations. In: Gross JJ, editor. Handbook of Emotion Regulation. New York: Guilford Press; 2007.
4. Kreibig SD. Autonomic nervous system activity in emotion: A review. Biological Psychology. 2010; 84(3):394–421. doi: 10.1016/j.biopsycho.2010.03.010 [DOI:10.1016/j.biopsycho.2010.03.010]
5. Hagemann D, Waldstein SR, Thayer JF. Central and autonomic nervous system integration in emotion. Brain and Cognition. 2003; 52(1):79–87. doi: 10.1016/s0278-2626(03)00011-3 [DOI:10.1016/S0278-2626(03)00011-3]
6. Thayer JF, Yamamoto SS, Brosschot JF. The relationship of autonomic imbalance, heart rate variability and cardiovascular disease risk factors. International Journal of Cardiology. 2010; 141(2):122–31. doi: 10.1016/j.ijcard.2009.09.543 [DOI:10.1016/j.ijcard.2009.09.543]
7. Brosschot JF, Gerin W, Thayer JF. The perseverative cognition hypothesis: A review of worry, prolonged stress-related physiological activation, and health. Journal of Psychosomatic Research. 2006; 60(2):113–24. doi: 10.1016/j.jpsychores.2005.06.074 [DOI:10.1016/j.jpsychores.2005.06.074]
8. Kok BE, Fredrickson BL. Upward spirals of the heart: Autonomic flexibility, as indexed by vagal tone, reciprocally and prospectively predicts positive emotions and social connectedness. Biological Psychology. 2010; 85(3):432–6. doi: 10.1016/j.biopsycho.2010.09.005 [DOI:10.1016/j.biopsycho.2010.09.005]
9. McCraty R, Rees RA. The central role of the heart in generating and sustaining positive emotions. In: Snyder CR, Lopez S, editors. Oxford handbook of positive psychology. New York: Oxford University Press; 2009. doi: 10.1093/oxfordhb/9780195187243.013.0050 [DOI:10.1093/oxfordhb/9780195187243.013.0050]
10. Deschênes SS, Dugas MJ, Gouin J-P. Intolerance of uncertainty, worry catastrophizing, and heart rate variability during worry-inducing tasks. Personality and Individual Differences. 2016; 90:199–204. doi: 10.1016/j.paid.2015.11.015 [DOI:10.1016/j.paid.2015.11.015]
11. Thayer JF, Lane RD. Claude Bernard and the heart–brain connection: Further elaboration of a model of neurovisceral integration. Neuroscience & Biobehavioral Reviews. 2009; 33(2):81–8. doi: 10.1016/j.neubiorev.2008.08.004 [DOI:10.1016/j.neubiorev.2008.08.004]
12. Appelhans BM, Luecken LJ. Heart rate variability as an index of regulated emotional responding. Review of General Psychology. 2006; 10(3):229–40. doi: 10.1037/1089-2680.10.3.229 [DOI:10.1037/1089-2680.10.3.229]
13. Cristea IA, Valenza G, Scilingo EP, Szentágotai Tătar A, Gentili C, David D. Autonomic effects of cognitive reappraisal and acceptance in social anxiety: Evidence for common and distinct pathways for parasympathetic reactivity. Journal of Anxiety Disorders. 2014; 28(8):795–803. doi: 10.1016/j.janxdis.2014.09.009 [DOI:10.1016/j.janxdis.2014.09.009]
14. Thompson RA. Emotion regulation: A theme in search of definition. Monographs of the Society for Research in Child Development. 2008; 59(2-3):25–52. doi: 10.1111/j.1540-5834.1994.tb01276.x [DOI:10.1111/j.1540-5834.1994.tb01276.x]
15. Gratz KL, Roemer L. Multidimensional assessment of emotion regulation and dysregulation: Development, factor structure, and initial validation of the difficulties in emotion regulation scale. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment . 2008; 30(4):315–315. doi: 10.1007/s10862-008-9102-4 [DOI:10.1007/s10862-008-9102-4]
16. Gross JJ. Antecedent- and response-focused emotion regulation: Divergent consequences for experience, expression, and physiology. Journal of Personality and Social Psychology. 1998; 74(1):224–37. doi: 10.1037/0022-3514.74.1.224 [DOI:10.1037/0022-3514.74.1.224]
17. Gross JJ. Emotion regulation: Affective, cognitive, and social consequences. Psychophysiology. 2002; 39(3):281–91. doi: 10.1017/s0048577201393198 [DOI:10.1017/S0048577201393198]
18. Gross JJ. Handbook of emotion regulation. NewYork: Guilford Press; 2006.
19. Campbell-Sills L, Barlow DH. Incorporating emotion regulation into conceptualizations and treatments of anxiety and mood disorders. In: Gross JJ editor. Handbook of Emotion Regulation. New York: Guilford Press; 2007. [PMID]
20. Gross JJ, John OP. Individual differences in two emotion regulation processes: Implications for affect, relationships, and well-being. Journal of Personality and Social Psychology. 2003; 85(2):348–62. doi: 10.1037/0022-3514.85.2.348 [DOI:10.1037/0022-3514.85.2.348]
21. Melnick SM, Hinshaw SP. Journal of abnormal child psychology. 2000; 28(1):73–86. doi: 10.1023/a:1005174102794 [DOI:10.1023/A:1005174102794]
22. Fraire MG, Ollendick TH. Anxiety and oppositional defiant disorder: A transdiagnostic conceptualization. Clinical Psychology Review. 2013; 33(2):229–40. doi: 10.1016/j.cpr.2012.11.004 [DOI:10.1016/j.cpr.2012.11.004]
23. Gruber J, Eidelman P, Harvey AG. Transdiagnostic emotion regulation processes in bipolar disorder and insomnia. Behaviour Research and Therapy. 2008; 46(9):1096–100. doi: 10.1016/j.brat.2008.05.004 [DOI:10.1016/j.brat.2008.05.004]
24. Svaldi J, Griepenstroh J, Tuschen-Caffier B, Ehring T. Emotion regulation deficits in eating disorders: A marker of eating pathology or general psychopathology. Psychiatry Research. 2012; 197(1-2):103–11. doi: 10.1016/j.psychres.2011.11.009 [DOI:10.1016/j.psychres.2011.11.009]
25. Fairholme CP, Nosen EL, Nillni YI, Schumacher JA, Tull MT, Coffey SF. Sleep disturbance and emotion dysregulation as transdiagnostic processes in a comorbid sample. Behaviour Research and Therapy. 2013; 51(9):540–6. doi: 10.1016/j.brat.2013.05.014 [DOI:10.1016/j.brat.2013.05.014]
26. Jagiellowicz J, Xu X, Aron A, Aron E, Cao G, Feng T, et al. The trait of sensory processing sensitivity and neural responses to changes in visual scenes. Social Cognitive and Affective Neuroscience. 2010; 6(1):38–47. doi: 10.1093/scan/nsq001 [DOI:10.1093/scan/nsq001]
27. Aron EN, Aron A. Sensory-processing sensitivity and its relation to introversion and emotionality. Journal of Personality and Social Psychology. 1997; 73(2):345–68. doi: 10.1037/0022-3514.73.2.345 [DOI:10.1037/0022-3514.73.2.345]
28. Dunn W. The sensations of everyday life: Empirical, theoretical, and pragmatic considerations. American Journal of Occupational Therapy. 2001; 55(6):608–20. doi: 10.5014/ajot.55.6.608 [DOI:10.5014/ajot.55.6.608]
29. Sih A, Bell AM. Chapter 5 insights for behavioral ecology from behavioral syndromes. Advances in the Study of Behavior. 2008; 227–81. doi: 10.1016/s0065-3454(08)00005-3 [DOI:10.1016/S0065-3454(08)00005-3]
30. Wolf M, van Doorn GS, Weissing FJ. Evolutionary emergence of responsive and unresponsive personalities. Proceedings of the National Academy of Sciences. 2008; 105(41):15825–30. doi: 10.1073/pnas.0805473105 [DOI:10.1073/pnas.0805473105]
31. Smolewska KA, McCabe SB, Woody EZ. A psychometric evaluation of the highly sensitive person scale: The components of sensory-processing sensitivity and their relation to the BIS/BAS and "Big Five". Personality and Individual Differences. 2006; 40(6):1269–79. doi: 10.1016/j.paid.2005.09.022 [DOI:10.1016/j.paid.2005.09.022]
32. Bakker K, Moulding R. Sensory-processing sensitivity, dispositional mindfulness and negative psychological symptoms. Personality and Individual Differences. 2012; 53(3):341–6. doi: 10.1016/j.paid.2012.04.006 [DOI:10.1016/j.paid.2012.04.006]
33. Benham G. The highly sensitive person: Stress and physical symptom reports. Personality and Individual Differences. 2006; 40(7):1433–40. doi: 10.1016/j.paid.2005.11.021 [DOI:10.1016/j.paid.2005.11.021]
34. Hofmann SG, Bitran S. Sensory-processing sensitivity in social anxiety disorder: Relationship to harm avoidance and diagnostic subtypes. Journal of Anxiety Disorders. 2007; 21(7):944–54. doi: 10.1016/j.janxdis.2006.12.003 [DOI:10.1016/j.janxdis.2006.12.003]
35. Meyer B, Ajchenbrenner M, Bowles DP. Sensory sensitivity, attachment experiences, and rejection responses among adults with borderline and avoidant features. Journal of Personality Disorders. 2005; 19(6):641–58. doi: 10.1521/pedi.2005.19.6.641 [DOI:10.1521/pedi.2005.19.6.641]
36. Neal JA, Edelmann RJ, Glachan M. Behavioural inhibition and symptoms of anxiety and depression: Is there a specific relationship with social phobia. British Journal of Clinical Psychology. 2002; 41(4):361–74. doi: 10.1348/014466502760387489 [DOI:10.1348/014466502760387489]
37. Watson D, Clark LA, Harkness AR. Structures of personality and their relevance to psychopathology. Journal of Abnormal Psychology. 1994; 103(1):18–31. doi: 10.1037/0021-843x.103.1.18 [DOI:10.1037/0021-843X.103.1.18]
38. Stemmler G. Methodological considerations in the psychophysiological study of emotion. In: Davidson RJ, Scherer KR, Goldsmith H, editors. Handbook of Affective Sciences. New York: Oxford University Press; 2003.
39. Gianaros PJ, Quigley KS. Autonomic origins of a nonsignal stimulus-elicited bradycardia and its habituation in humans. Psychophysiology. 2001; 38(3):540–7. doi: 10.1017/s004857720100004x [DOI:10.1017/S004857720100004X]
40. Pine DS, Wasserman GA, Miller L, Coplan JD, Bagiella E, Kovelenku P, et al. Heart period variability and psychopathology in urban boys at risk for delinquency. Psychophysiology. 1998; 35(5):521–9. doi: 10.1017/s0048577298970846 [DOI:10.1017/S0048577298970846]
41. Fabes RA, Eisenberg N, Eisenbud L. Behavioral and physiological correlates of children's reactions to others in distress. Developmental Psychology. 1993; 29(4):655-63. doi: 10.1037//0012-1649.29.4.655 [DOI:10.1037//0012-1649.29.4.655]
42. Dolan RJ. Emotion, cognition, and behavior. Science. 2002; 298(5596):1191–4. doi: 10.1126/science.1076358 [DOI:10.1126/science.1076358]
43. Schmeichel BJ, Volokhov RN, Demaree HA. Working memory capacity and the self-regulation of emotional expression and experience. Journal of Personality and Social Psychology. 2008; 95(6):1526–40. doi: 10.1037/a0013345 [DOI:10.1037/a0013345]
44. Mauss IB, Levenson RW, McCarter L, Wilhelm FH, Gross JJ. The tie that binds: Coherence among emotion experience, behavior, and physiology. Emotion. 2005; 5(2):175–90. doi: 10.1037/1528-3542.5.2.175 [DOI:10.1037/1528-3542.5.2.175]
45. Hasani J. [The impact of reappraisal and suppression of emotional experiences on brain activity by looking at the dimensions of extraversion and neuroticism area (Persian)] [PhD thesis]. Tehran: Tarbiat Modares University; 2008.
46. Carver CS, White TL. Behavioral inhibition, behavioral activation, and affective responses to impending reward and punishment: The BIS/BAS scales. Journal of Personality and Social Psychology. 1994; 67(2):319–33. doi: 10.1037/0022-3514.67.2.319 [DOI:10.1037/0022-3514.67.2.319]
47. Johnson JL, Kim LM, Giovannelli TS, Cagle T. Reinforcement sensitivity theory, vengeance, and forgiveness. Personality and Individual Differences. 2010; 48(5):612–6. doi: 10.1016/j.paid.2009.12.018 [DOI:10.1016/j.paid.2009.12.018]
48. Amiri S, Hassani J. [Assessment of psychometric properties of behavioral activation and behavioral inhibition systems scale associated with impulsivity and anxiety (Persian)]. Razi Journal of Medical Sciences. 2016; 23(144):68-80.
49. Watson D, Clark LA, Tellegen A. Development and validation of brief measures of positive and negative affect: The PANAS scales. Journal of Personality and Social Psychology. 1988; 54(6):1063–70. doi: 10.1037/0022-3514.54.6.1063 [DOI:10.1037/0022-3514.54.6.1063]
50. Bakhshipoor A, Dezhkam M. [A confirmatory factor analysis of the positive affect and negative affect scales (Persian)]. Journal of Psychology; 2005, 9(4):351-65. 51. Besharat, MA. [Assessment of psychometric properties of the Persian version of the Positive and Negative Affect Schedule; Research report (Persian)]. Tehran: University of Tehran; 2008.
51. King LA, Emmons RA. Conflict over emotional expression: Psychological and physical correlates. Journal of Personality and Social Psychology. 1990; 58(5):864–77. doi: 10.1037/0022-3514.58.5.864 [DOI:10.1037/0022-3514.58.5.864]
52. Rafienia P. [The relationship between emotional expression styles with general health of students (Persian)] [MA thesis]. Tehran: Tarbiat Modarres University, 2002.
53. Garnefski N, Kraaij V, Spinhoven P. Negative life events, cognitive emotion regulation and emotional problems. Personality and Individual Differences. 2001; 30(8):1311–27. doi: 10.1016/s0191-8869(00)00113-6 [DOI:10.1016/S0191-8869(00)00113-6]
54. Hasani J. [The reliability and validity of the short form of the cognitive emotion regulation questionnaire (Persian)]. Journal of Research in Behavioural Sciences. 2011; 9(4):229-40.
55. Liss M, Mailloux J, Erchull MJ. The relationships between sensory processing sensitivity, alexithymia, autism, depression, and anxiety. Personality and Individual Differences. 2008; 45(3):255–9. doi: 10.1016/j.paid.2008.04.009 [DOI:10.1016/j.paid.2008.04.009]
56. Guyton AC, Hall JE. Textbook of medical physiology. Philadelphia: Elsevier Saunders; 2006.
57. Donker FJ. Cardiac rehabilitation. Clinical Psychology Review. 2000; 20(7):923–43. doi: 10.1016/s0272-7358(99)00016-1 [DOI:10.1016/S0272-7358(99)00016-1]
58. Kiecolt-Glaser JK, McGuire L, Robles TF, Glaser R. Emotions, morbidity, and mortality: New perspectives from psychoneuroimmunology. Annual Review of Psychology. 2002; 53(1):83–107. doi: 10.1146/annurev.psych.53.100901.135217 [DOI:10.1146/annurev.psych.53.100901.135217]
59. Carnethon MR. Symptoms of depression as a risk factor for incident diabetes: Findings from the national health and nutrition examination epidemiologic follow-up study, 1971-1992. American Journal of Epidemiology. 2003; 158(5):416–23. doi: 10.1093/aje/kwg172 [DOI:10.1093/aje/kwg172]
60. Chesney MA, Darbes LA, Hoerster K, Taylor JM, Chambers DB, Anderson DE. Positive emotions: Exploring the other hemisphere in behavioral medicine. International Journal of Behavioral Medicine. 2005; 12(2):50–8. doi: 10.1207/s15327558ijbm1202_2 [DOI:10.1207/s15327558ijbm1202_2]
61. Pressman SD, Cohen S. Does positive affect influence health.Psychological Bulletin. 2005; 131(6):925–71. doi: 10.1037/0033-2909.131.6.925 [DOI:10.1037/0033-2909.131.6.925]
62. Cacioppo JT, Malarkey WB, Kiecolt-Glaser JK, Uchino BN, Sgoutas-Emch SA, Sheridan JF, et al. Heterogeneity in neuroendocrine and immune responses to brief psychological stressors as a function of autonomic cardiac activation. Psychosomatic Medicine. 1995; 57(2):154–64. doi: 10.1097/00006842-199503000-00008 [DOI:10.1097/00006842-199503000-00008]
63. Augustine AA, Larsen RJ, Walker MS, Fisher EB. Personality predictors of the time course for lung cancer onset. Journal of Research in Personality. 2008; 42(6):1448–55. doi: 10.1016/j.jrp.2008.06.006 [DOI:10.1016/j.jrp.2008.06.006]
64. Gross JJ, Levenson RW. Hiding feelings: The acute effects of inhibiting negative and positive emotion. Journal of Abnormal Psychology. 1997; 106(1):95–103. doi: 10.1037/0021-843x.106.1.95 [DOI:10.1037/0021-843X.106.1.95]
65. Khalfa S, Roy M, Rainville P, Dalla Bella S, Peretz I. Role of tempo entrainment in psychophysiological differentiation of happy and sad music. International Journal of Psychophysiology. 2008; 68(1):17–26. doi: 10.1016/j.ijpsycho.2007.12.001 [DOI:10.1016/j.ijpsycho.2007.12.001]
66. Xiu L, Zhou R, Jiang Y. Working memory training improves emotion regulation ability: Evidence from HRV. Physiology & Behavior. 2016; 155:25–9. doi: 10.1016/j.physbeh.2015.12.004 [DOI:10.1016/j.physbeh.2015.12.004]
67. Di Simplicio M, Costoloni G, Western D, Hanson B, Taggart P, Harmer CJ. Decreased heart rate variability during emotion regulation in subjects at risk for psychopathology. Psychological Medicine. 2011; 42(8):1775–83. doi: 10.1017/s0033291711002479 [DOI:10.1017/S0033291711002479]
68. Lane R, Mcrae K, Reiman E, Chen K, Ahern G, Thayer J. Neural correlates of heart rate variability during emotion. NeuroImage. 2009; 44(1):213–22. doi: 10.1016/j.neuroimage.2008.07.056 [DOI:10.1016/j.neuroimage.2008.07.056]
69. Thayer JF, Åhs F, Fredrikson M, Sollers JJ, Wager TD. A meta-analysis of heart rate variability and neuroimaging studies: Implications for heart rate variability as a marker of stress and health. Neuroscience & Biobehavioral Reviews. 2012; 36(2):747–56. doi: 10.1016/j.neubiorev.2011.11.009 [DOI:10.1016/j.neubiorev.2011.11.009]
70. Wager TD, Davidson ML, Hughes BL, Lindquist MA, Ochsner KN. Prefrontal-subcortical pathways mediating successful emotion regulation. Neuron. 2008; 59(6):1037–50. doi: 10.1016/j.neuron.2008.09.006 [DOI:10.1016/j.neuron.2008.09.006]
71. Chalmers JA, Quintana DS, Abbott MJ-A, Kemp AH. Anxiety disorders are associated with reduced heart rate variability: A meta-analysis. Frontiers in Psychiatry. 2014; 5. doi: 10.3389/fpsyt.2014.00080 [DOI:10.3389/fpsyt.2014.00080]
72. Segerstrom SC, Smith TW, Eisenlohr-Moul TA. Positive psychophysiology. In: Sheldon KM, Kashdan TB, Steger MF, editors. Designing Positive Psychology. New York: Oxford University Press; 2011. doi: 10.1093/acprof:oso/9780195373585.003.0003 [DOI:10.1093/acprof:oso/9780195373585.003.0003]
73. Campbell-Sills L, Barlow DH, Brown TA, Hofmann SG. Effects of suppression and acceptance on emotional responses of individuals with anxiety and mood disorders. Behaviour Research and Therapy. 2006; 44(9):1251–63. doi: 10.1016/j.brat.2005.10.001 [DOI:10.1016/j.brat.2005.10.001]
74. Friedman BH, Thayer JF. Anxiety and autonomic flexibility: A cardiovascular approach. Biological Psychology. 1998; 47(3):243–63. doi: 10.1016/s0301-0511(97)00027-6 [DOI:10.1016/S0301-0511(97)00027-6]
75. Thayer JF, Friedman BH, Borkovec TD. Autonomic characteristics of generalized anxiety disorder and worry. Biological Psychiatry. 1996; 39(4):255–66. doi: 10.1016/0006-3223(95)00136-0 [DOI:10.1016/0006-3223(95)00136-0]
76. Rottenberg J. Cardiac vagal control in depression: A critical analysis. Biological Psychology. 2007; 74(2):200–11. doi: 10.1016/j.biopsycho.2005.08.010 [DOI:10.1016/j.biopsycho.2005.08.010]
77. Costa PT, McCrae RR. Neuroticism, somatic complaints, and disease: Is the bark worse than the bite. Journal of Personality. 1987; 55(2):299–316. doi: 10.1111/j.1467-6494.1987.tb00438.x [DOI:10.1111/j.1467-6494.1987.tb00438.x]
78. Berntson GG, Thomas Bigger J, Eckberg DL, Grossman P, Kaufmann PG, Malik M, et al. Heart rate variability: Origins, methods, and interpretive caveats. Psychophysiology. 1997; 34(6):623–48. doi: 10.1111/j.1469-8986.1997.tb02140.x [DOI:10.1111/j.1469-8986.1997.tb02140.x]
79. James GD, Yee LS, Harshfield GA, Blank SG, Pickering TG. The influence of happiness, anger, and anxiety on the blood pressure of borderline hypertensives. Psychosomatic Medicine. 1986; 48(7):502–8. doi: 10.1097/00006842-198609000-00005 [DOI:10.1097/00006842-198609000-00005]
80. Barrett LF. Are emotions natural kinds. Perspectives on Psychological Science. 2006; 1(1):28–58. doi: 10.1111/j.1745-6916.2006.00003.x [DOI:10.1111/j.1745-6916.2006.00003.x]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology

Designed & Developed by : Yektaweb