دوره 23، شماره 2 - ( تابستان 1396 )                   جلد 23 شماره 2 صفحات 136-147 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Pirnia B, Rasoulzadeh Tabatabaei S K, Pirkhaefi A, Soleimani A. Comparison of the Effectiveness of Two Cognitive-Behavioral and Mother-Child Interactive Therapies on Anxiety of Children With Under-Methadone Treatment Mother. IJPCP. 2017; 23 (2) :136-147
URL: http://ijpcp.iums.ac.ir/article-1-2466-fa.html
پیرنیا بیژن، رسول زاده طباطبایی سید کاظم، پیرخائفی علیرضا، سلیمانی علی اکبر. مقایسه اثربخشی دو درمان شناختی رفتاری و تعاملی مادر-کودک بر میزان اضطراب کودکان دارای مادر تحت درمان متادون. مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران. 1396; 23 (2) :136-147

URL: http://ijpcp.iums.ac.ir/article-1-2466-fa.html


1- گروه روان­شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه علم و فرهنگ ، E-mail: b.pirnia@usc.ac.ir
2- 1.دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس2.گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد
3- گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم پزشکی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی
4- گروه روان­شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه علم و فرهنگ
چکیده:   (2494 مشاهده)
اهداف اضطراب از رایجترین اختلالات دوران کودکی به شمار میآید. الگوهای تعاملی جدید  نقش بسزایی در درمان کودک مضطرب ایفا میکند. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی میزان اثربخشی دو روش درمان شناختیرفتاری مبتنی بر کودک و رویکرد تعاملی مادر کودک بر شاخص اضطراب کودکان دارای مادر تحت درمان متادون صورت پذیرفت.
مواد و روشها بدین منظور و در قالب طرح نیمهآزمایشی با پیشآزمون، پسآزمون و پیگیری ششماهه از میان خانوادههای دو والد دارای مادر تحت درمان متادون مراجعهکننده به دو کلینیک درمان متادون در تهران، هفتاد و پنج مادر و کودک به گونهای هدفمند انتخاب شدند و به طور تصادفی در سه گروه درمان شناختیرفتاری کودک، درمان تعاملی مادر کودک و گروه کنترل قرار گرفتند. این درمانها به مدت هشت جلسه هفتگی به دو گروه آزمایش ارائه شد و گروه کنترل در لیست انتظار قرار گرفت. سطح اضطراب کودکان در سه مرحله پیشآزمون، پسآزمون و پیگیری با مقیاس اضطراب اسپنس ارزیابی شد و دادههای حاصل با استفاده از نرمافزار SPSS نسخه 19 و به کمک آزمونهای کای اسکوئر، تی مستقل و تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر تجزیهوتحلیل شد.
یافتهها نتایج نشان داد هر دو درمان مذکور در پسآزمون نسبت به گروه کنترل اثربخشی معناداری بر شاخص اضطراب اعمال کردند (0/001>P)، اما بین اثربخشی دو درمان مذکور تفاوت معناداری مشاهده نشد (0/65). همچنین اثربخشی درمانهای مذکور تا مرحله پیگیری حفظ نشد (0/05).
نتیجهگیری یافتههای مذکور گویای سودمندی درمانهای شناختیرفتاری بر نشانگان اضطراب در کودکان است. این یافتهها ضمن یاریرساندن در تبیین سببشناسی نشانگان اضطراب در کودکان، میتواند در طرحریزی مداخلات پیشگیرانه امیدبخش باشد؛ هر چند مطالعات کنترلشده بیشتری در این زمینه نیاز است.
 
متن کامل [PDF 4481 kb]   (1083 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (734 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي اصيل | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: ۱۳۹۴/۱۲/۷ | پذیرش: ۱۳۹۵/۹/۱۳ | انتشار: ۱۳۹۶/۴/۱۰

فهرست منابع
1. Ramsawh HJ, Weisberg RB, Dyck I, Stout R, Keller MB. Age of onset, clinical characteristics, and 15-year course of anxiety disorders in a prospective, longitudinal, observational study. Journal of Affective Disorders. 2011; 132(1-2):260–4. doi: 10.1016/j.jad.2011.01.006 [DOI:10.1016/j.jad.2011.01.006]
2. Luby JL, Si X, Belden AC, Tandon M, Spitznagel E. Preschool depression. Archives of General Psychiatry. 2009; 66(8):897. doi: 10.1001/archgenpsychiatry.2009.97 [DOI:10.1001/archgenpsychiatry.2009.97]
3. Beesdo K, Knappe S, Pine DS. Anxiety and anxiety disorders in children and adolescents: Developmental issues and implications for DSM-V. Psychiatric Clinics of North America. 2009; 32(3):483–524. doi: 10.1016/j.psc.2009.06.002 [DOI:10.1016/j.psc.2009.06.002]
4. Rapee RM, Schniering CA, Hudson JL. Anxiety disorders during childhood and adolescence: Origins and treatment. Annual Review of Clinical Psychology. 2009; 5(1):311–41. doi: 10.1146/annurev.clinpsy.032408.153628 [DOI:10.1146/annurev.clinpsy.032408.153628]
5. Wichstrøm L, Berg-Nielsen TS, Angold A, Egger HL, Solheim E, Sveen TH. Prevalence of psychiatric disorders in preschoolers. Journal of Child Psychology and Psychiatry. 2011; 53(6):695–705. doi: 10.1111/j.1469-7610.2011.02514.x [DOI:10.1111/j.1469-7610.2011.02514.x]
6. Kessler RC, Petukhova M, Sampson NA, Zaslavsky AM, Wittchen H-U. Twelve-month and lifetime prevalence and lifetime morbid risk of anxiety and mood disorders in the United States. International Journal of Methods in Psychiatric Research. 2012; 21(3):169–84. doi: 10.1002/mpr.1359 [DOI:10.1002/mpr.1359]
7. Dougherty LR, Tolep MR, Bufferd SJ, Olino TM, Dyson M, Traditi J, et al. Preschool anxiety disorders: Comprehensive assessment of clinical, demographic, temperamental, familial, and life stress correlates. Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology. 2013; 42(5):577–89. doi: 10.1080/15374416.2012.759225 [DOI:10.1080/15374416.2012.759225]
8. Birmaher B, Ehmann M, Axelson DA, Goldstein BI, Monk K, Kalas C, et al. Schedule for affective disorders and schizophrenia for school-age children (K-SADS-PL) for the assessment of preschool children – A preliminary psychometric study. Journal of Psychiatric Research. 2009; 43(7):680–6. doi: 10.1016/j.jpsychires.2008.10.003 [DOI:10.1016/j.jpsychires.2008.10.003]
9. Lavigne JV, LeBailly SA, Hopkins J, Gouze KR, Binns HJ. The prevalence of ADHD, ODD, depression, and anxiety in a community sample of 4-year-olds. Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology. 2009; 38(3):315–28. doi: 10.1080/15374410902851382 [DOI:10.1080/15374410902851382]
10. Lavigne JV, Gibbons RD, Christoffel KK, Arend R, Rosenbaum D, Binns H, et al. Prevalence rates and correlates of psychiatric disorders among preschool children. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry. 1996; 35(2):204–14. doi: 10.1097/00004583-199602000-00014 [DOI:10.1097/00004583-199602000-00014]
11. Hopkins J, Lavigne JV, Gouze KR, LeBailly SA, Bryant FB. Multi-domain models of risk factors for depression and anxiety symptoms in preschoolers: Evidence for common and specific factors. Journal of Abnormal Child Psychology. 2013; 41(5):705–22. doi: 10.1007/s10802-013-9723-2 [DOI:10.1007/s10802-013-9723-2]
12. Katz SJ, Conway CC, Hammen CL, Brennan PA, Najman JM. Childhood social withdrawal, interpersonal impairment, and young adult depression: A mediational model. Journal of Abnormal Child Psychology. 2011; 39(8):1227–38. doi: 10.1007/s10802-011-9537-z [DOI:10.1007/s10802-011-9537-z]
13. Barrett PM, Dadds MR, Rapee RM. Family treatment of childhood anxiety: A controlled trial. Journal of Consulting and Clinical Psychology. 1996; 64(2):333–42. doi: 10.1037/0022-006x.64.2.333 [DOI:10.1037/0022-006X.64.2.333]
14. Barrett PM. Evaluation of cognitive-behavioral group treatments for childhood anxiety disorders. Journal of Clinical Child Psychology. 1998; 27(4):459–68. doi: 10.1207/s15374424jccp2704_10 [DOI:10.1207/s15374424jccp2704_10]
15. Barrett P, Turner C. Prevention of anxiety symptoms in primary school children: Preliminary results from a universal school-based trial. British Journal of Clinical Psychology. 2001; 40(4):399–410. doi: 10.1348/014466501163887 [DOI:10.1348/014466501163887]
16. Neil AL, Christensen H. Efficacy and effectiveness of school-based prevention and early intervention programs for anxiety. Clinical Psychology Review. 2009; 29(3):208–15. doi: 10.1016/j.cpr.2009.01.002 [DOI:10.1016/j.cpr.2009.01.002]
17. Teubert D, Pinquart M. A meta-analytic review on the prevention of symptoms of anxiety in children and adolescents. Journal of Anxiety Disorders. 2011; 25(8):1046–59. doi: 10.1016/j.janxdis.2011.07.001 [DOI:10.1016/j.janxdis.2011.07.001]
18. Urao Y, Yoshinaga N, Asano K, Ishikawa R, Tano A, Sato Y, et al. Effectiveness of a cognitive behavioural therapy-based anxiety prevention programme for children: a preliminary quasi-experimental study in Japan. Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health. 2016; 10:4. doi: 10.1186/s13034-016-0091-x [DOI:10.1186/s13034-016-0091-x]
19. Goodman SH, Gotlib IH. Risk for psychopathology in the children of depressed mothers: A developmental model for understanding mechanisms of transmission. Psychological Review. 1999; 106(3):458–90. doi: 10.1037/0033-295x.106.3.458 [DOI:10.1037/0033-295X.106.3.458]
20. Wood JJ, McLeod BD, Sigman M, Hwang W-C, Chu BC. Parenting and childhood anxiety: Theory, empirical findings, and future directions. Journal of Child Psychology and Psychiatry. 2003; 44(1):134–51. doi: 10.1111/1469-7610.00106 [DOI:10.1111/1469-7610.00106]
21. McLeod BD, Wood JJ, Weisz JR. Examining the association between parenting and childhood anxiety: A meta-analysis. Clinical Psychology Review. 2007; 27(2):155–72. doi: 10.1016/j.cpr.2006.09.002 [DOI:10.1016/j.cpr.2006.09.002]
22. Van der Bruggen CO, Stams GJJM, Bögels SM. Research Review: The relation between child and parent anxiety and parental control: A meta-analytic review. Journal of Child Psychology and Psychiatry. 2008; 49(12):1257–69. doi: 10.1111/j.1469-7610.2008.01898.x [DOI:10.1111/j.1469-7610.2008.01898.x]
23. Stallard P. A clinician's guide to think good-feel good: Using CBT with children and young people. New Jersey: John Wiley & Sons; 2005.
24. Abrahamse ME, Junger M, Chavannes EL, Coelman FJG, Boer F, Lindauer RJL. Parent–child interaction therapy for preschool children with disruptive behaviour problems in the Netherlands. Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health. 2012; 6(1):24. doi: 10.1186/1753-2000-6-24 [DOI:10.1186/1753-2000-6-24]
25. Hood KK, Eyberg SM. Outcomes of parent-child interaction therapy: Mothers' reports of maintenance three to six years after treatment. Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology. 2003; 32(3):419-29. doi: 10.1207/s15374424jccp3203_10 [DOI:10.1207/S15374424JCCP3203_10]
26. Nixon RDV, Sweeney L, Erickson DB, Touyz SW. Parent-child interaction therapy: A comparison of standard and abbreviated treatments for oppositional defiant preschoolers. Journal of Consulting and Clinical Psychology. 2003; 71(2):251–60. doi: 10.1037/0022-006x.71.2.251 [DOI:10.1037/0022-006X.71.2.251]
27. Nixon RDV, Sweeney L, Erickson DB, Touyz SW. Parent–child interaction therapy: One- and two-year follow-up of standard and abbreviated treatments for oppositional preschoolers. Journal of Abnormal Child Psychology. 2004; 32(3):263–71. doi: 10.1023/b:jacp.0000026140.60558.05 [DOI:10.1023/B:JACP.0000026140.60558.05]
28. Schuhmann EM, Foote RC, Eyberg SM, Boggs SR, Algina J. Efficacy of parent-child interaction therapy: Interim report of a randomized trial with short-term maintenance. Journal of Clinical Child Psychology. 1998; 27(1):34–45. doi: 10.1207/s15374424jccp2701_4 [DOI:10.1207/s15374424jccp2701_4]
29. Pincus DB, Eyberg SM, Choate ML. Adapting parent-child interaction therapy for young children with separation anxiety disorder. Education and Treatment of Children. 2005; 28(2):163-81.
30. Choate ML, Pincus DB, Eyberg SM, Barlow DH. Parent-child interaction therapy for treatment of separation anxiety disorder in young children: A pilot study. Cognitive and Behavioral Practice. 2005; 12(1):126–35. doi: 10.1016/s1077-7229(05)80047-1 [DOI:10.1016/S1077-7229(05)80047-1]
31. Luby J, Lenze S, Tillman R. A novel early intervention for preschool depression: Findings from a pilot randomized controlled trial. Journal of Child Psychology and Psychiatry. 2011; 53(3):313–22. doi: 10.1111/j.1469-7610.2011.02483.x [DOI:10.1111/j.1469-7610.2011.02483.x]
32. Lenze SN, Pautsch J, Luby J. Parent-child interaction therapy emotion development: A novel treatment for depression in preschool children. Depression and Anxiety. 2010; 28(2):153–9. doi: 10.1002/da.20770 [DOI:10.1002/da.20770]
33. Barnard M, McKeganey N. The impact of parental problem drug use on children: What is the problem and what can be done to help. Addiction. 2004; 99(5):552–9. doi: 10.1111/j.1360-0443.2003.00664.x [DOI:10.1111/j.1360-0443.2003.00664.x]
34. Bittner A, Egger HL, Erkanli A, Jane Costello E, Foley DL, Angold A. What do childhood anxiety disorders predict. Journal of Child Psychology and Psychiatry. 2007; 48(12):1174–83. doi: 10.1111/j.1469-7610.2007.01812.x [DOI:10.1111/j.1469-7610.2007.01812.x]
35. Wagner KD. Efficacy of sertraline in the treatment of children and adolescents with major depressive disorder two randomized controlled trials. JAMA. 2003; 290(8):1033. doi: 10.1001/jama.290.8.1033 [DOI:10.1001/jama.290.8.1033]
36. First MB, Spitzer RL, Gibbon M, Williams JB. Structured clinical interview for DSM-IV-TR axis I disorders, research version, patient edition. New York: New York State Psychiatric Institute; 2002. [PMCID]
37. Sharifi V, Assadi SM, Mohammadi MR, Amini H, Kaviani H, Semnani Y, et al. [A Persian translation of the structured clinical interview for diagnostic and statistical manual of mental disorders (Persian)]. Comprehensive Psychiatry. 2009; 50(1):86–91. doi: 10.1016/j.comppsych.2008.04.004 [DOI:10.1016/j.comppsych.2008.04.004]
38. Nauta MH, Scholing A, Rapee RM, Abbott M, Spence SH, Waters A. A parent-report measure of children's anxiety: Psychometric properties and comparison with child-report in a clinic and normal sample. Behaviour Research and Therapy. 2004; 42(7):813–39. doi: 10.1016/s0005-7967(03)00200-6 [DOI:10.1016/S0005-7967(03)00200-6]
39. Ishikawa S, Sato H, Sasagawa S. Anxiety disorder symptoms in Japanese children and adolescents. Journal of Anxiety Disorders. 2009; 23(1):104–11. doi: 10.1016/j.janxdis.2008.04.003 [DOI:10.1016/j.janxdis.2008.04.003]
40. Shadish WR, Cook TD, Campbell DT. Experimental and quasi-experimental designs for generalized causal inference. Boston: Cengage learning; 2002.
41. Smith KE, Hudson JL. Metacognitive beliefs and processes in clinical anxiety in children. Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology. 2013; 42(5):590–602. doi: 10.1080/15374416.2012.755925 [DOI:10.1080/15374416.2012.755925]
42. Puliafico AC, Comer JS, Pincus DB. Adapting parent-child interaction therapy to treat anxiety disorders in young children. Child and Adolescent Psychiatric Clinics of North America. 2012; 21(3):607–19. doi: 10.1016/j.chc.2012.05.005 [DOI:10.1016/j.chc.2012.05.005]
43. Spence SH, Shortt AL. Research review: Can we justify the widespread dissemination of universal, school-based interventions for the prevention of depression among children and adolescents. Journal of Child Psychology and Psychiatry. 2007; 48(6):526–42. doi: 10.1111/j.1469-7610.2007.01738.x [DOI:10.1111/j.1469-7610.2007.01738.x]
44. Stallard P, Sayal K, Phillips R, Taylor JA, Spears M, Anderson R, et al. Classroom based cognitive behavioural therapy in reducing symptoms of depression in high risk adolescents: Pragmatic cluster randomised controlled trial. BMJ. 2012; 345:6058. doi: 10.1136/bmj.e6058 [DOI:10.1136/bmj.e6058]
45. Kortlander E, Kendall PC, Panichelli-Mindel SM. Maternal expectations and attributions about coping in anxious children. Journal of Anxiety Disorders. 1997; 11(3):297–315. doi: 10.1016/s0887-6185(97)00012-1 [DOI:10.1016/S0887-6185(97)00012-1]
46. Shamir-Essakow G, Ungerer JA, Rapee RM. Attachment, behavioral inhibition, and anxiety in preschool children. Journal of Abnormal Child Psychology. 2005; 33(2):131–43. doi: 10.1007/s10802-005-1822-2 [DOI:10.1007/s10802-005-1822-2]
47. Bögels SM, Brechman-Toussaint ML. Family issues in child anxiety: Attachment, family functioning, parental rearing and beliefs. Clinical Psychology Review. 2006; 26(7):834–56. doi: 10.1016/j.cpr.2005.08.001 [DOI:10.1016/j.cpr.2005.08.001]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA code

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2018 All Rights Reserved | Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology

Designed & Developed by : Yektaweb