دوره 22، شماره 4 - ( زمستان 1395 )                   جلد 22 شماره 4 صفحات 270-283 | برگشت به فهرست نسخه ها

10.18869/nirp.ijpcp.22.4.270


XML English Abstract Print


1- گروه روانپزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران ، E-mail: aliesfandzad@gmail.com
2- گروه روانپزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
3- گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
چکیده:   (8109 مشاهده)

اهداف: هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش پیشبینیکننده ذهنآگاهی، تنظیم هیجانی، تحمل پریشانی و ارتباط مؤثر با دیگران (از طریق کنترل اثر متغیرهای جمعیتشناختی، افسردگی و اضطراب)، بهطور اختصاصی برای انواع نشانههای وسواسیجبری بود.

مواد و روش ها: این پژوهش با استفاده از روش همبستگی انجام شد. 240 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران به روش نمونهگیری طبقهای نسبی در این پژوهش شرکت کردند. دادهها از طریق پرسشنامههای پنجوجهی ذهنآگاهی (FFMQ)، تحمل پریشانی (DTS)، دشواریهای تنظیم هیجان (DERS)، هوش هیجانی بار- ان (BEQI)، اضطراب، افسردگی و استرس (DASS-21)، وسواسیجبری (OCI-R) و اطلاعات جمعیتشناختی گردآوری شدند. دادهها با روشهای همبستگی و رگرسیون سلسله مراتبی و با استفاده از نسخه 19 نرمافزار SPSS تحلیل شدند.

یافته ها: بیشترین ضرایب همبستگی بین وسواس فکری با نمره کل ذهنآگاهی (r=-0/47)، نمره کل تنظیم هیجان (r=0/56)، نمره کل خردهمقیاس جذب از مؤلفه تحمل پریشانی (r=-0/38)، نمره کل ارتباط مؤثر با دیگران (r=-0/43)، نمره کل افسردگی (r=0/49) و نمره کل نشانههای وسواسیجبری با اضطراب (r=0/50) بود. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که متغیرهای کنترل و پیشبین پژوهش توانستند 43درصد از واریانس نمره کل نشانههای وسواسی جبری، 27درصد از واریانس وسواس شستوشو، 49درصد از واریانس وسواس فکری، 22درصد از واریانس وسواس انباشت، 8درصد از واریانس وسواس نظموترتیب، 32درصد از واریانس وسواس وارسی و 45درصد از واریانس وسواس خنثیسازی را تبیین کنند.

نتیجه گیری :متغیرهای پیشبین و کنترل، در پیشبینی نمره کل نشانههای وسواسی جبری و انواع وسواس نقش داشتند. اگرچه در انواع وسواس، متغیرهای متفاوتی نقش داشتند که حاکی از آسیبشناسی متفاوت در انواع وسواس است. بیشترین ارتباط همبستگی و درصد واریانس تبیینشده توسط این متغیرها، در مورد وسواس فکری بود. همچنین نتایج این پژوهش نقش قابل توجه اضطراب و افسردگی را در پیشبینی انواع وسواس نشان داد، بهطوریکه درصد وزنی آنها در مدلهای رگرسیون انواع وسواس، از متغیرهای پیشبین بالاتر بود که ضرورت توجه به این متغیرها در پژوهش و درمان اختلال و نشانههای وسواس را برجسته میکند.

متن کامل [PDF 6616 kb]   (5095 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (3115 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي اصيل | موضوع مقاله: روانپزشکی و روانشناسی
دریافت: 1395/12/22 | پذیرش: 1395/10/12 | انتشار: 1395/12/22