دوره 24، شماره 4 - ( زمستان 1397 )                   جلد 24 شماره 4 صفحات 356-369 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Shameli L, Mehrabizadeh Honarmand M, Naa'mi A, Davodi I. The Effectiveness of Emotion-Focused Therapy on Emotion Regulation Styles and Severity of Obsessive-Compulsive Symptoms in Women With Obsessive-Compulsive Disorder. IJPCP. 2019; 24 (4) :356-369
URL: http://ijpcp.iums.ac.ir/article-1-2828-fa.html
شاملی لیلا، مهرابی زاده هنرمند مهناز، نعامی عبدالزهرا، داودی ایران. اثربخشی درمان متمرکز بر هیجان، بر سبک‌های تنظیم هیجان و شدت علائم وسواس در زنان مبتلا به اختلال وسواسی‌اجباری. مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران. 1397; 24 (4) :356-369

URL: http://ijpcp.iums.ac.ir/article-1-2828-fa.html


1- دکترای روانشناسی، استادیار، گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه سلمان فارسی کازرون، کازرون، ایران. ، Lshameli29@yahoo.com
2- دکترای روانشناسی، استاد، گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهیدچمران اهواز، اهواز، ایران.
3- دکترای روانشناسی، دانشیار، گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهیدچمران اهواز، اهواز، ایران.
4- دکترای روانشناسی، استادیار، گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهیدچمران اهواز، اهواز، ایران.
چکیده:   (4078 مشاهده)
اهداف هدف این پژوهش بررسی اثربخشی درمان متمرکز بر هیجان، بر سبک‌های تنظیم هیجان و شدت علائم وسواس در زنان مبتلا به اختلال وسواسی‌اجباری است.
مواد و روش ها طرح این پژوهش، نیمه‌آزمایشی و از نوع پیش‌آزمون و پس‌آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمام زنان مبتلا به اختلال وسواسی‌اجباری مراجعه‌کننده به کلینیک‌ها و مراکز مشاوره شهر اهواز بود. برای انتخاب گروه نمونه واجد شرایط، ابتدا ۳۰ نفر از بیماران مراجعه‌کننده به مراکز درمانی به شیوه نمونه‌گیری د ر‌دسترس انتخاب شدند که تعدادی از آنان به دلیل نگذراندن کامل ۸ جلسه درمان حذف شدند. در‌نهایت، گروه نمونه ۲۴‌نفری زنان بیمار در دو گروه آزمایش (۱۲ نفر) و کنترل (۱۲ نفر) بررسی شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها در هر سه مرحله پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری، از مقیاس وسواسی‌اجباری ییل‌براون و پرسش‌نامه سبک‌های هیجان استفاده شد. برای تحلیل داده‌های پژوهش از روش‌آماری آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیری (مانکووا) و نرم‌افزار SPSS نسخه ۲۲ استفاده شد. 
یافته ها نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیری نشان داد بین افراد گروه آزمایش و گروه کنترل از لحاظ سبک تنظیم هیجان پنهان‌کاری (۰/۰۱≥P و ۷/۷۰=F) و شدت علائم وسواس (۰/۰۰۱≥P و ۲۰/۸۴=F) در مرحله پس‌آزمون و همچنین، بین زنان بیمار دو گروه از لحاظ سبک‌پنهان‌کاری (۰/۵۰≥P و ۲/۶۰=F) و شدت علائم وسواس (۰/۰۰۱≥P و ۲۹/۹۹=F) در مرحله پیگیری، تفاوت معنی‌داری وجود دارد. 
نتیجه گیری به طور کلی نتایج گویای آن است که درمان متمرکز بر هیجان در دو مرحله پس‌آزمون و پیگیری، منجر به افزایش سبک تنظیم هیجان پنهان‌کاری و کاهش شدت علائم وسواس در گروه آزمایش، در مقایسه با گروه کنترل می‌شود؛ ازاین‌رو، روش درمانی مذکور به‌واسطه تمرکز ویژه بر مقوله هیجان، می‌تواند به عنوان روش درمانیِ مؤثری به منظور کاهش علائم وسواس در بیماران مبتلا به اختلال وسواسی‌اجباری مورد توجه قرار گیرد.
متن کامل [PDF 3500 kb]   (2413 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (4405 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي اصيل | موضوع مقاله: روانپزشکی و روانشناسی
دریافت: 1397/1/7 | پذیرش: 1398/12/20 | انتشار: 1398/12/20

فهرست منابع
1. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders (DSM-5). Washington: American Psychiatric Association; 2013.
2. Summerfeldt LJ, Kloosterman PH, Antony MM, Richter MA, Swinson RM. The relationship between miscellaneous symptoms and major symptom factors in obsessive-compulsive disorder. Behaviour Research and Therapy. 2004; 42(12):1453–67. [DOI:10.1016/j.brat.2003.09.006] [PMID] [DOI:10.1016/j.brat.2003.09.006]
3. Mennin DS, Heimberg RG, Turk CL, Fresco DM. Preliminary evidence for an emotion dysregulation model of generalized anxiety disorder. Behaviour Research and Therapy. 2005; 43(10):1281-310. [DOI:10.1016/j.brat.2004.08.008] [PMID] [DOI:10.1016/j.brat.2004.08.008]
4. Blair KA, Denham SA, Kochanoff A, Whipple B. Playing it cool: Temperament, emotion regulation, and social behavior in preschoolers. Journal of School Psychology. 2004; 42(6):419-43. [DOI:10.1016/j.jsp.2004.10.002] [DOI:10.1016/j.jsp.2004.10.002]
5. Hofmann SG, Kashdan TB. The affective style questionnaire: Development and psychometric properties. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment. 2010; 32(2):255-63. [DOI:10.1007/s10862-009-9142-4] [PMID] [PMCID] [DOI:10.1007/s10862-009-9142-4]
6. Aldao A, Nolen Hoeksema S, Schweizer S. Emotion-regulation strategies across psychopathology: A meta-analytic review. Clinical Psychology Review. 2010; 30(2):217-37. [DOI:10.1016/j.cpr.2009.11.004] [PMID] [DOI:10.1016/j.cpr.2009.11.004]
7. Tong BS. Emotion regulation among individual with obsessive-compulsive disorder [PhD dissertation]. Hong Kong: The University of Hong Kong; 2011.
8. Stern MR, Nota JA, Heimberg RG, Holaway RM, Coles ME. An initial examination of emotion regulation and obsessive compulsive symptoms. Journal of Obsessive-Compulsive and Related Disorders. 2014; 3(2):109-14. [DOI:10.1016/j.jocrd.2014.02.005] [DOI:10.1016/j.jocrd.2014.02.005]
9. Greenberg LS. Emotion-focused therapy: Coaching clients to work through feelings. Washington: American Psychological Association; 2002. [DOI:10.1037/10447-000] [DOI:10.1037/10447-000]
10. Greenberg LS. Emotion-focused therapy: A clinical synthesis. Psychotherapy. 2010; 8(1):32-42. [DOI:10.1176/foc.8.1.foc32] [DOI:10.1176/foc.8.1.foc32]
11. Mennin DS, Farach F. Emotion and evolving treatments for adult psychopathology. Clinical Psychology: Science and Practice. 2007; 14(4):329-52. [DOI:10.1111/j.1468-2850.2007.00094.x] [DOI:10.1111/j.1468-2850.2007.00094.x]
12. Soltani M, Shairi MR, Roshan R, Rahimi CH. The impact of emotionally focused therapy on emotional distress in infertile couples. International Journal of Fertility & Sterility. 2014; 7(4):337-44. [PMID] [PMID]
13. Greenberg LS. Emotion-focused therapy: A synopsis. Journal of Contemporary Psychotherapy. 2006; 36(2):87-93. [DOI:10.1007/s10879-006-9011-3] [DOI:10.1007/s10879-006-9011-3]
14. Sloan DM. Emotion-focused therapy: An interview with Leslie Greenberg. Journal of Contemporary Psychotherapy. 2004; 34(2):105-16. [DOI:10.1023/B:JOCP.0000022310.34573.b7] [DOI:10.1023/B:JOCP.0000022310.34573.b7]
15. MacKinnon RA, Michels R, Buckley PJ. The psychiatric interview in clinical practice. Washington: American Psychiatric Association; 2016.
16. Elliott R. Emotion-focused therapy. In Sanders P, editors. The tribes of the person-centred nation: An introduction to the schools of therapy related to the person-centred approach. Wyastone: PCCS Books; 2012.
17. Carryer JR, Greenberg LS. Optimal levels of emotional arousal in experiential therapy of depression. Journal of Consulting and Clinical Psychology. 2010; 78(2):190-9. [DOI:10.1037/a0018401] [PMID] [DOI:10.1037/a0018401]
18. Ellison JA, Greenberg LS, Goldman RN, Angus L. Maintenance of gains following experiential therapies for depression. Journal of Consulting and Clinical Psychology. 2009; 77(1):103-12. [DOI:10.1037/a0014653] [PMID] [DOI:10.1037/a0014653]
19. Shahar B. Emotion-focused therapy for treatment of social anxiety: An overview of the model and a case description. Clinical Psychology & Psychotherapy. 2014; 21(6):536-47. [PMID] [PMID]
20. Pos AE, Greenberg LS., Warwar Sh. Testing a model of change in the experiential treatment of depression. Journal of Consulting and Clinical Psychology. 2009; 77(6):1055-66. [DOI:10.1037/a0017059] [PMID] [DOI:10.1037/a0017059]
21. Eddy KT, Dutra L, Bradley R, Westen D. A multidimensional meta-analysis of psychotherapy and pharmacotherapy for obsessive–compulsive disorder. Clinical Psychology Review. 2004; 4(8):1011-30. [DOI:10.1016/j.cpr.2004.08.004] [PMID] [DOI:10.1016/j.cpr.2004.08.004]
22. Amani M, Abolghasemi A, Ahadi B, Narimani M. [The prevalence of obsessive-compulsive disorder among the women 20 to 40 years old of Ardabil city, Western part of Iran (Persian)]. Journal of Fundamentals of Mental Health. 2013; 15(3):32-41.
23. Greenberg LS, Johnson S. Emotionally focused couples' therapy. New York: Guilford Press; 1988.
24. Watson SS, Goldman RN, Greenberg LS. Contrasting two clients in emotion-focused therapy for depression. Pragmatic Case Studies in Psychotherapy. 2011; 2(3):266-364.
25. Rasooli R, Taghipour E. [Familiarize with Emotion-focused Therapy (Persian)]. Tehran: Roshd-e Farhang; 2010.
26. Goodman WK, Price LH, Rassmussen SA, Mazure C, Delgado P, Heninger GR, et al. Yale-brown obsessive-compulsive scale: Development, use and reliability. Archives of General Psychiatry. 1989; 46(11):1006-11. [DOI:10.1001/archpsyc.1989.01810110048007] [PMID] [DOI:10.1001/archpsyc.1989.01810110048007]
27. Dadfar M, Bolhari J, Malakooti K, Bayanzade SA. [Prevalence of the obsessive-compulsive disorder symptoms (Persian)]. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology. 2001; 7(1):27-33.
28. Gross JJ, John OP. Individual differences in two emotion regulation processes: Implications for affect, relationships, and well-being. Journal of Personality and Social Psychology. 2003; 85(2):348-62. [DOI:10.1037/0022-3514.85.2.348] [DOI:10.1037/0022-3514.85.2.348]
29. Kareshki H. [Evaluating factorial structure of emotional styles in students (Persian)]. Journal of Research in Behavioural Sciences. 2013; 11(3):185-95.
30. Segal ZV, Williams JMG, Teasdale JD. Mindfulness-based cognitive therapy for depression: A new approach to preventing relapse. New York: Guilford; 2002.
31. Cisler JM, Olatunji BO. Emotion regulation and anxiety disorders. Current Psychiatry Reports. 2012; 14(3):182-7. [DOI:10.1007/s11920-012-0262-2] [PMID] [PMCID] [DOI:10.1007/s11920-012-0262-2]
32. Cruz LF, Landau D, Iervolino AC, Santo S, Pertusa A, Singh S, et al. Experiential avoidance and emotion regulation difficulties in hoarding disorder. Journal of Anxiety Disorders. 2013; 27(2):204-9. [DOI:10.1016/j.janxdis.2013.01.004] [PMID] [DOI:10.1016/j.janxdis.2013.01.004]
33. Levitt JT, Brown TA, Orsillo SM, Barlow DH. Acceptance versus suppression of emotion on subjective and psychophysiological response to carbon dioxide challenge in patients with panic disorder. Behavior Therapy. 2004; 35(4):747-66. [DOI:10.1016/S0005-7894(04)80018-2] [DOI:10.1016/S0005-7894(04)80018-2]
34. Calkins AW, Berman NC, Wilhelm S. Recent advances in research on cognition and emotion in OCD: A review. Current Psychiatry Reports. 2013; 15(5):1-7. [DOI:10.1007/s11920-013-0357-4] [PMID] [DOI:10.1007/s11920-013-0357-4]
35. Allen LB, Barlow DH. Relationship of exposure to clinically irrelevantemotion cues and obsessive-compulsive symptoms. Behavior Modification. 2009; 33(6):743-62. [DOI:10.1177/0145445509344180] [PMID] [DOI:10.1177/0145445509344180]
36. Yalom I. The theory and practice of group psychotherapy. New York: Basic Books; 1995.
37. Diner E, Oishi S, Lucac RE. Personality, culture, and subjective well-being: Emotional and cognitive evaluations of life. Annual Review of Psychology. 2003; 54(1):403-25. [DOI:10.1146/annurev.psych.54.101601.145056] [PMID] [DOI:10.1146/annurev.psych.54.101601.145056]
38. Goleman D, Boyatzis R, Mckee A. Primal leadership: Realizing the power of emotional intelligence. Boston: The Harvard Business Review; 2002. [PMCID]
39. Matsumoto D. Culture and cultural worldviews: Do verbal descriptions of culture reflect anything other than verbal descriptions of culture? Culture & Psychology. 2005; 12(1):33-62. [DOI:10.1177/1354067X06061592] [DOI:10.1177/1354067X06061592]
40. Alborzi M. [Explaining the relationship between motivation and creativity with regard to cultural differences (Persian)]. Journal of Iran Cultural Research. 2014; 7(1):29-49.
41. Hofstede GH. Culture's consequences: Comparing values, behaviors, institutions and organizations across nations. Thousand Oaks, California: Sage Publications; 2001.
42. Goldman RN, Greenberg LS, Angus L. The effects of adding emotion-focused interventions to the client-centered relationship conditions in the treatment of depression. Psychotherapy Research. 2006; 16(5):537-49. [DOI:10.1080/10503300600589456] [DOI:10.1080/10503300600589456]
43. Greenberg LS, Warwar SH, Malcolm WM. Differential effects of emotion-focused therapy and psycho education in facilitating forgiveness and letting go of emotional injuries. Journal of Counseling Psychology. 2008; 55(2):185-96. [DOI:10.1037/0022-0167.55.2.185] [DOI:10.1037/0022-0167.55.2.185]
44. Klein MJ, Elliott R. Client accounts of personal change in process experiential psychotherapy: A methodologically pluralistic approach. Psychotherapy Research. 2006; 16(1):91-105. [DOI:10.1080/10503300500090993] [DOI:10.1080/10503300500090993]
45. Dessaulles A, Johnson SM, Denton WH. Emotion-focused therapy for couples in the treatment of depression: A pilot study. The American Journal of Family Therapy. 2003; 31(5):345-53. [DOI:10.1080/01926180390232266] [DOI:10.1080/01926180390232266]
46. Rood L, Roelofs J, Bogels SM, Nolen Hoeksema S, Schouten E. The influence of emotion-focused rumination and distraction on depressive symptoms in non-clinical youth: A meta-analytic review. Clinical Psychology Review. 2009; 29(7):607-16. [DOI:10.1016/j.cpr.2009.07.001] [PMID] [DOI:10.1016/j.cpr.2009.07.001]
47. Pos AE, Greenberg LS. Emotion-focused therapy: The transforming power of affect. Journal of Contemporary Psychotherapy. 2007; 37(1):25-36. [DOI:10.1007/s10879-006-9031-z] [DOI:10.1007/s10879-006-9031-z]
48. Abramowitz JS, Franklin ME, Schwartz SA, Furr JM. Symptom presentation and outcome of cognitive-behavioral therapy for obsessive-compulsive disorder. Journal of Consulting and Clinical Psychology. 2003; 71(6):1049-57. [DOI:10.1037/0022-006X.71.6.1049] [PMID] [DOI:10.1037/0022-006X.71.6.1049]
49. Zwaigenbaum L, Bryson S, Garon N. Early identification of autism spectrum disorders. Behavioural Brain Research. 2013; 25(1):133-46. [DOI:10.1016/j.bbr.2013.04.004] [PMID] [DOI:10.1016/j.bbr.2013.04.004]
50. Daughters SB, Lejuez CW, Kahler CW, Strong DR, Brown RA. Psychological distress tolerance and duration ofmost recent abstinence attempt among residential treatment-seeking substance abusers. Psychology of Addictive Behaviors. 2005; 19(2):208-11. [DOI:10.1037/0893-164X.19.2.208] [PMID] [DOI:10.1037/0893-164X.19.2.208]
51. Ettelt S, Grabe HJ, Ruhrmann S, Buhtz F, Hochrein A, Kraft S, et al. Harm avoidance in subjects with obsessive-compulsive disorder and their families. Journal of Affective Disorders. 2008; 107(1-3):256-69. [DOI:10.1016/j.jad.2007.08.017] [PMID] [DOI:10.1016/j.jad.2007.08.017]
52. Watson SS, Goldman RN, Greenberg LS. Contrasting two clients in emotion-focused therapy for depression. Pragmatic Case Studies in Psychotherapy. 2011; 2(3):266-364.
53. Robinson LJ, Freeston MH. Emotion and internal experience in obsessive compulsive disorder: Reviewing the role of alexithymia, anxiety sensitivity and distress tolerance. Clinical Psychology Review. 2014; 34(3):256-71. [DOI:10.1016/j.cpr.2014.03.003] [PMID] [DOI:10.1016/j.cpr.2014.03.003]
54. Eells TD. Handbook of psychotherapy case formulation. New York: Guilford Press; 2007.
55. Aleman A. Feelings you can't imagine: Towards a cognitive neuroscience of alexithymia. Trends in Cognitive Sciences. 2005; 9(12):553-5. [DOI:10.1016/j.tics.2005.10.002] [PMID] [DOI:10.1016/j.tics.2005.10.002]
56. Greenberg LS. Emotion-focused therapy. Washington: American Psychological Association; 2011.
57. Ellis A. Psychotherapy and the value of a human being. New York: Institute for Rational-Emotive Therapy; 1972.

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 CC BY-NC 4.0 | Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology

Designed & Developed by : Yektaweb