دوره 23، شماره 4 - ( زمستان 1396 )                   جلد 23 شماره 4 صفحات 424-437 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Hosseinzadeh Firouzabad Y, Bassak Nejad S, Davoudi I. Prediction of Subscale Test Anxiety Considering Behavioral Procrastination, Decisional Procrastination and Cognitive Avoidance in University Students. IJPCP. 2018; 23 (4) :424-437
URL: http://ijpcp.iums.ac.ir/article-1-2573-fa.html
حسین زاده فیروزآباد یحیی، بساک نژاد سودابه، داودی ایران. پیش بینی مؤلفه های اضطراب امتحان با توجه به اهمال کاری رفتاری، اهمالکاری تصمیم گیری و اجتناب شناختی در دانشجویان. مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران. 1396; 23 (4) :424-437

URL: http://ijpcp.iums.ac.ir/article-1-2573-fa.html


1- گروه روانشناسی بالینی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران ، E-mail: hosseinzadeh.yahya@gmail.com
2- گروه روانشناسی بالینی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
چکیده:   (3744 مشاهده)
اهداف اضطراب امتحان، مشکل مهم آموزشی در میان دانشآموزان و دانشجویان سراسر جهان است. هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه اهمالکاری رفتاری، اهمالکاری تصمیمگیری و اجتناب شناختی با مؤلفههای اضطراب امتحان در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز است.
مواد و روشها پژوهش حاضر، مطالعهای پیمایشی و از نوع همبستگی است. نمونه این پژوهش شامل 200 نفر از دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز هستند که بهصورت خوشهای چندمرحلهای انتخاب شدند. برای گردآوری دادهها از مقیاس اهمالکاری عمومی لای، مقیاس اهمالکاری تصمیمگیری مان، پرسشنامه اجتناب شناختی سکستون و پرسشنامه اضطراب امتحان فریدمن استفاده شد. در این پژوهش بهمنظور تحلیل دادهها از همبستگی متعارف و رگرسیون چندگانه استفاده شد. دادهها با استفاده از نگارش 17 نرمافزار SPSS تحلیل شدند.
یافتهها یافتهها نشان دادند ترکیب خطی مؤلفههای اضطراب امتحان را میتوان با ترکیب خطی متغیرهای پیشبین، پیشبینی کرد. بر اساس نتایج تحلیل رگرسیون، اهمالکاری رفتاری و تصمیمگیری بهطور معناداری پیشبینیکننده تحقیر اجتماعی (001/0>P، 238/0=β و 001/0>P، 302/0=β) و خطای شناختی (001/0>P، 381/0=β و 006/0>P، 204/0=β) در دانشجویان بودند. همچنین، اهمالکاری رفتاری و اجتناب شناختی پیشبینیکننده تنیدگی (001/0>P، 314/0=β و 002/0>P، 246/0=β) بودند.
نتیجهگیری از آنجا که متغیرهای مذکور نقش مؤثری در اضطراب امتحان دارند، ضروری است دانشگاهها توجه بیشتری به عوامل تأثیرگذار بر کاهش اهمالکاری و اجتناب شناختی داشته باشند تا از این طریق اضطراب امتحان کاهش یابد.
 
متن کامل [PDF 3059 kb]   (1866 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (2016 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي اصيل | موضوع مقاله: روانپزشکی و روانشناسی
دریافت: ۱۳۹۵/۶/۲۸ | پذیرش: ۱۳۹۶/۱/۲۶ | انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۱۱

فهرست منابع
1. Abolghasemi A, Najarian B. [Test anxiety, assessment and treatment (Persian)]. Psychological Research. 2000; 5(3-4):82-99.
2. Latas M, Pantic M, Bradovic D. Analysis of test anxiety in medical students. Medicinski Pregled. 2010; 63(11-12):863-6. doi: 10.2298/mpns1012863l [DOI:10.2298/MPNS1012863L]
3. Brown LA, Forman EM, Herbert JD, Hoffman KL, Goetter EM. A randomized Controlled trial of acceptance-based behavior therapy and cognitive therapy for test anxiety: A pilot Study. Behavioural Modification. 2011; 35(1):31-53. doi: 10.1177/0145445510390930 [DOI:10.1177/0145445510390930]
4. Schaefer A, Matthess H, Pfitzer G, Kohle K. [Mental health and performance of medical students with high and low test anxiety (German)]. PPmP - Psy-chotherapie · Psychosomatik · Medizinische Psychologie. 2007; 57(7):289-97. doi: 10.1055/s-2006-951974 [DOI:10.1055/s-2006-951974]
5. Pless A. Treatment of test anxiety: A computerized approach [PhD dissertation]. Michigan: Centeral Michigan University; 2010.
6. Morris LW, Liebert RM. Effects of anxiety on timed and untimed intelligence tests: Another look. Journal of Consulting and Clinical Psychology. 1969; 33(2):240–4. doi: 10.1037/h0027164 [DOI:10.1037/h0027164]
7. Spilberger CD. Preliminary professional manual for the Test Anxiety Inventory. Palo Alto, California: Consulting Psychologist Press; 1980.
8. Nasri S, Shahrokhi M, Ebrahim Damavandi M. [The prediction of academic procrastination on perfectionism and test anxiety (Persian)]. Research in School and Virtual Learning. 2013; 1(1):26-37.
9. Howell AJ, Watson DC. Procrastination: Associations with achievement goal orientation and learning strategies. Personality and Individual Differences. 2007; 43(1):167–78. doi: 10.1016/j.paid.2006.11.017 [DOI:10.1016/j.paid.2006.11.017]
10. Kim KR, Seo EH. The relationship between procrastination and academic performance: A meta-analysis. Personality and Individual Differences. 2015; 82:26–33. doi: 10.1016/j.paid.2015.02.038 [DOI:10.1016/j.paid.2015.02.038]
11. Ferrari JR, Ozer BU, Demir A. Chronic procrastination among Turkish adults: Exploring decisional, avoidant, and arousal styles. The Journal of Social Psychology. 2009; 149(3):302-08. doi: 10.3200/socp.149.3.302-308 [DOI:10.3200/SOCP.149.3.302-308]
12. Sheykhi M, Fathabadi J, Heidari M. [The relations of anxiety, self-efficacy and perfectionism to dissertation procrastination (Persian)]. Developmental Psy-chology. 2013; 9(35):283-95.
13. Solomon LJ, Rothblum ED. Academic procrastination: Frequency and cognitive behavioural correlates. Journal of Counselling Psychology. 1984; 31(4):503-9. doi: 10.1037//0022-0167.31.4.503 [DOI:10.1037//0022-0167.31.4.503]
14. Soysa CK, Weiss A. Mediating perceived parenting styles–test anxiety relationships: Academic procrastination and maladaptive perfectionism. Learning and Individual Differences. 2014; 34:77–85. doi: 10.1016/j.lindif.2014.05.004 [DOI:10.1016/j.lindif.2014.05.004]
15. Putwain D, Symes W. Perceived fear appeals and examination performance: Facilitating or debilitating outcomes? Learning and Individual Differences. 2011; 21(2):227–32. doi: 10.1016/j.lindif.2010.11.022 [DOI:10.1016/j.lindif.2010.11.022]
16. Ferrari JR, Dovidio JF. Examining behavioral processes in indecision: Decisional Procrastination and decision- making style. Journal of Research in Person-ality. 2000; 34(1):127–37. doi: 10.1006/jrpe.1999.2247 [DOI:10.1006/jrpe.1999.2247]
17. Walsh JJ, Ugumba-Agwunobi G. Individual differences in statistics anxiety: The roles of perfectionism, procrastination and trait anxiety. Personality and Individual Differences. 2002; 33(2):239–51. doi: 10.1016/s0191-8869(01)00148-9 [DOI:10.1016/S0191-8869(01)00148-9]
18. Gosselin P, Langlois F, Freeston MH, Ladouceur R, Laberge M, Lemay D. Cognitive variables related to worry among adolescents: Avoidance strategies and faulty beliefs about worry. Behaviour Research and Therapy. 2007; 45(2):225–33. doi: 10.1016/j.brat.2006.03.001 [DOI:10.1016/j.brat.2006.03.001]
19. Bassak-nejad S, Hooman F, Ghasemi-nejad MA. [The relationship between cognitive-behavioral avoidance coping styles with eating disorder among uni-versity students (Persian)]. Journal of Fundamentals of Mental Health. 2013; 14(56):278-85.
20. Beesdo-Baum K, Jenjahn E, Höfler M, Lueken U, Becker ES, Hoyer J. Avoidance, safety behavior, and reassurance seeking in generalized anxiety disorder. Depression and Anxiety. 2012; 29(11):948‒57. doi: 10.1002/da.21955 [DOI:10.1002/da.21955]
21. Moini N. [A study of relationship between post event processing and cognitive avoidance with social anxiety among students of Shahid Chamran universi-ty of Ahwaz (Persian)] [MSc. thesis]. Ahwaz: Shahid Chamran University of Ahwaz; 2010.
22. Bassak Nejad S. The relationship between cognitive avoidance and pathological worry among university students. Paper presente at: 23rd Conference of EHPS. 15-19 September 2009; Pisa, Italy.
23. Dickson KS, Ciesla JA. Reilly LC. Rumination, worry, cognitive avoidance, and behavioral avoidance: Examination of temporal effects. Behavior Therapy. 2012; 43(3):629–40. doi: 10.1016/j.beth.2011.11.002 [DOI:10.1016/j.beth.2011.11.002]
24. Sexton, KA. Dugas MJ. The cognitive avoidance questionare: Vlidetion of the English translation. Journal of Anxiety Disorder. 2008; 22(3):355–70. doi: 10.1016/j.janxdis.2007.04.005 [DOI:10.1016/j.janxdis.2007.04.005]
25. Gosselin P, Langlois F, Freeston MH, Ladouceur R, Dugas MJ, Pelletier O. [The Cognitive Avoidance Questionnaire(CAQ): Development and validation among adult and adolescent samples (French)]. Journal de The’rapie Comportementale et Cognitive 2002; 12(1):24–37.
26. Bassak-nejad S, Moini N, Mehrabizadeh-Honarmand M. [The relationship between post event processing and cognitive avoidance with social anxiety among students (Persian)]. International Journal of Behavioral Sciences. 2011; 4(4): 335-40.
27. Fridman I, Bendas-Jacob O. Measuring precieved test anxiety inadolescents: A self-report scale. Educational and Psychological Measurement. 1997; 57(6):1035–46. doi: 10.1177/0013164497057006012 [DOI:10.1177/0013164497057006012]
28. Lay CH. At last, my research article on procrastination. Journal of Research in Personality. 1986; 20(4):474–95. doi: 10.1016/0092-6566(86)90127-3 [DOI:10.1016/0092-6566(86)90127-3]
29. Ferrari JR. Reliability of academic and dispositional measure of procrastination. Psychological Reports. 1989; 64(3_suppl):1057–8. doi: 10.2466/pr0.1989.64.3c.1057 [DOI:10.2466/pr0.1989.64.3c.1057]
30. Hosseine F, Khayyer M. [Prediction of behavioral and decisional procrastination considering meta-cognition beliefs in university students (Persian)]. Iranian Journal of Psychiatry & Clinical Psychology. 2009; 15(3):265-73.
31. Mann L. Decision-making questionnaire. Unpublished inventory. Adelaide: Flinders University; 1982.
32. Spada MM, Hiou K, Nikcevic AV. Meta cognitions, emotions, and procrastination. Journal of Cognitive Psychotherapy. 2006; 20(3):319–26. doi: 10.1891/jcop.20.3.319 [DOI:10.1891/jcop.20.3.319]
33. McCown WG, Ferrari JR, Johnson J. Procrastination and task avoidance: Theory, research, and treatment. Berlin: Springer; 1995.
34. Frost RO, Shows DL. The nature and measurement of compulsive indecisiveness. Behaviour Research and Therapy. 1993; 31(7):683–92. doi: 10.1016/0005-7967(93)90121-a [DOI:10.1016/0005-7967(93)90121-A]
35. Zeisler L. Association between stress and decisional procrastination in parents of children with down syndrome during their developemental transitions [PhD dissertations]. South Orange, New Jersey: Seton Hall University; 2011. [PMCID]
36. Vahedi SH, Farrokhi F, Gahramani F, Issazadegan A. The relationship between procrastination, Learning strategies and statistics anxiety among Iranian college student: A canonical correlation analysis. Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences. 2012; 6(1):40-46. [PMID] [PMCID]
37. Rothblum ED, Solomon LJ, Murakami J. Affective, cognitive, and behavioral differences between high and low procrastinators. Journal of Counseling Psy-chology. 1986; 33(4):387–94. doi: 10.1037/0022-0167.33.4.387 [DOI:10.1037/0022-0167.33.4.387]
38. Onwuegbuzie AJ. Academic procrastination and statistics anxiety. Assessment and Evaluation in Higher Education. 2004; 29(1):3–19. doi: 10.1080/0260293042000160384 [DOI:10.1080/0260293042000160384]
39. Fiore N. The now habit: A strategic program for overcoming procrastination and enjoying guilt-free play. New York: Penguin Group; 1989. [PMCID]
40. Endler NS, Parker JD. Multidimensional assessment of coping: A critical evaluation. Journal of Personality and Social Psychology. 1990; 58(5):844–54. doi: 10.1037/0022-3514.58.5.844 [DOI:10.1037/0022-3514.58.5.844]
41. Balkis M, Duru E. The evaluation of the major characteristics and aspects of the procrastination in the framework of psychological counseling and guid-ance. Educational Sciences: Theory & Practice 2007; 7(1):376-85.
42. Chu AC, Chol JN. Rethinking procrastination: Positive effects of active procrastination behavior on attiudes and performance. Journal of Social Psychology. 2005; 145(3):245–64. doi: 10.3200/socp.145.3.245-264 [DOI:10.3200/SOCP.145.3.245-264]
43. Lay CH. The relationship of procrastination and optimism to judgments of time to complete an essay and anticipation of setbacks. Journal of Social Behav-ior & Personality. 1988; 3(3):201-14.
44. Sadeghi H. The study of relation between meta cognition beleifs and procrastination among students of Tabriz and Mohaghegh Ardabili Universities. Pro-cedia - social and Behavioral Sciences. 2011; 30:287-91. doi: 10.1016/j.sbspro.2011.10.057 [DOI:10.1016/j.sbspro.2011.10.057]
45. Lazarus RS, Folkman S. Stress, appraisal, and coping. Berlin: Springer; 1984.

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA code

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology

Designed & Developed by : Yektaweb