دوره 23، شماره 2 - ( تابستان 1396 )                   جلد 23 شماره 2 صفحات 218-231 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Panaghi L, Ghahari S, Mokhtarnia I, Dasarband B, Nabavian V. Preliminary Study of Psychometric Features of Wife Abuse Questionnaire . IJPCP. 2017; 23 (2) :218-231
URL: http://ijpcp.iums.ac.ir/article-1-2541-fa.html
پناغی لیلی، قهاری شهربانو، مختارنیا ایرج، داساربند بیتا، نبویان وحیده. بررسی مقدماتی ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه همسرآزاری زنان. مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران. 1396; 23 (2) :218-231

URL: http://ijpcp.iums.ac.ir/article-1-2541-fa.html


1- پژوهشکده خانواده، دانشگاه شهید بهشتی
2- 1. دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشکده علوم رفتاری وسلامت روان(انستیتو روانپزشکی تهران) گروه بهداشت روان 2. دانشگاه علوم پزشکی مازندران، پژوهشکده اعتیاد، مرکز تحقیقات روانپزشکی و علوم رفتاری
3- گروه مطالعات بنیادین، پژوهشکده خانواده، دانشگاه شهیدبهشتی ، Email:mokhtarnia66@gmail.com
4- گروه خانواده با نیازهای ویژه، پژوهشکده خانواده، دانشگاه شهیدبهشتی
چکیده:   (2408 مشاهده)
اهداف هدف پژوهش حاضر، بررسی مقدماتی ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه همسرآزاری زنان در نمونهای از زنان گروه غیربالینی است.
مواد و روشها روش پژوهش حاضرتحلیلی از نوع همبستگی است و جامعه آماری شامل زنان متأهل شهرستان مشهد بود که با استفاده از روش نمونهگیری در دسترس، 671 نفر از آنها انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه همسرآزاری قهاری بود که با پرسشنامه خودکارآمدی شرر، پرسشنامه افسردگی بک و پرسشنامه راهبردهای حل تعارض روی گروه نمونه اجرا شد. در پژوهش حاضر برای تحلیل عاملی تأییدی و همبستگی پیرسون از نرمافزارهای لیزرل 8/8 و نسخه SPSS 21 استفاده شد.
یافتهها نتایج تحلیل عاملی تأییدی، از مدل سهعاملی پرسشنامه همسرآزاری حمایت کرد. در بررسی روایی ملاک، ضریب همبستگی پیرسون پرسشنامه همسرآزاری با پرسشنامههای خودکارآمدی شرر و پرسشنامه افسردگی بک بین 31/0 تا 45/0 و در بررسی روایی همگرا با پرسشنامه راهبردهای حل تعارض مقدار ضریب همبستگی 60/0 به دست آمد که رضایتبخش بود. همچنین تفاوت معنیدار نمره عاملهای همسرآزاری بین زنان متقاضی طلاق و غیر متقاضی طلاق روایی تشخیصی پرسشنامه را تأیید کرد. در بررسی پایایی پرسشنامه، نتایج ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه و عاملهای آن بین 87/0 و 95/0 به دست آمد که رضایتبخش بود.
نتیجهگیری این پژوهش نشان داد پرسشنامه همسرآزاری قهاری ویژگیهای روانسنجی مناسبی دارد و میتوان برای اهداف پژوهشی و ارزیابی خانوادهها از آن در مشاوره خانواده استفاده کرد.
 
متن کامل [PDF 3058 kb]   (1056 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (959 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي اصيل | موضوع مقاله: روانپزشکی و روانشناسی
دریافت: ۱۳۹۵/۴/۳۰ | پذیرش: ۱۳۹۵/۱۱/۵ | انتشار: ۱۳۹۶/۴/۱۰

فهرست منابع
1. Lachs MS, Pillemer K. Elder abuse. The Lancet. 2004; 364(9441):1263–72. doi: 10.1016/s0140-6736(4)17144-4
2. Krug EG, Mercy JA, Dahlberg LL, Zwi AB. The world report on violence and health. Lancet. 2002; 360(9339):1083–8. doi: 10.1016/s0140-6736(02)11133-0 [DOI:10.1016/S0140-6736(02)11133-0]
3. Dutton DG. The domestic assault of women: Psychological and criminal justice perspectives. British Columbia: University of British Columbia Press; 2011.
4. Crowell NA, Burgess AW. Understanding violence against women. Washington, D.C.: American Psychological Association; 1996. doi: 10.1037/10204-000 [DOI:10.1037/10204-000]
5. Richardson J. Identifying domestic violence: cross sectional study in primary care. BMJ. 2002; 324(7332):274. doi: 10.1136/bmj.324.7332.274 [DOI:10.1136/bmj.324.7332.274]
6. Mulroney J. Australian statistics for domestic violence. Fitzroy North: Australian Domestic & Family Violence Clearing House; 2003.
7. Devries KM, Mak JYT, Garcia-Moreno C, Petzold M, Child JC, Falder G, et al. The global prevalence of intimate partner violence against women. Science. 2013; 340(6140):1527–8. doi: 10.1126/science.1240937 [DOI:10.1126/science.1240937]
8. Panaghi L, Ghahari S, Ahmadabadi Z, Yoosefi H. [Spouse abuse and mental Health: The role of social support and coping strategies (Persian)]. Journal of Iranian Psychologists. 2008; 5(17):69-79.
9. Rashti PR, Naderi F. [Descriptive study of domestic violence and its relation with psychological profile of married women (Persian)]. Journal of Women and Culture. 2015; 6(24):51-66.
10. Ghahari SH, Atef Vahid MK, Yosefi H. [Evaluation of the domestic violence in Azad University of Tonekabon (Persian)]. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences. 2006; 50(15):83-91.
11. Shayan A, Masoumi SZ, Kaviani M. [The relationship between wife abuse and mental health in women experiencing domestic violence referred to the forensic medical center of shiraz (Persian)]. Journal of Education and Community Health. 2015; 1(4):51-7. [DOI:10.20286/jech-010451]
12. Albaugh LM, Nauta MM. Career decision self-efficacy, career barriers, and college women's experiences of intimate partner violence. Journal of Career Assessment. 2005; 13(3):288–306. doi: 10.1177/1069072705274958 [DOI:10.1177/1069072705274958]
13. Houry D, Kaslow NJ, Thompson MP. Depressive symptoms in women experiencing intimate partner violence. Journal of Interpersonal Violence. 2005; 20(11):1467–77. doi: 10.1177/0886260505278529 [DOI:10.1177/0886260505278529]
14. Afifi TO, Henriksen CA, Asmundson GJG, Sareen J. Victimization and perpetration of intimate partner violence and substance use disorders in a nationally representative sample. The Journal of Nervous and Mental Disease. 2012; 200(8):684–91. doi: 10.1097/nmd.0b013e3182613f64 [DOI:10.1097/NMD.0b013e3182613f64]
15. Van Hasselt VB, Morrison RL, Bellack AS, Hersen M. Handbook of family violence. New York: Springer; 1988. doi: 10.1007/978-1-4757-5360-8 [DOI:10.1007/978-1-4757-5360-8]
16. Devries KM, Mak JY, Bacchus LJ, Child JC, Falder G, Petzold M, et al. Intimate partner violence and incident depressive symptoms and suicide attempts: A systematic review of longitudinal studies. PLoS Medicine. 2013; 10(5):1001439. doi: 10.1371/journal.pmed.1001439 [DOI:10.1371/journal.pmed.1001439]
17. Hekmat Kh, Mortazavi E, Haghighi MH, Farzad Hoseini S. [Survey of prevalence and severity of suicidal ideation in women with spouse abuse referred to Ahvaz Forensic Medicine Center in 2013 (Persian)]. Journal of Zabol University of Medical Sciences and Health Services. 2016; 7(4):1-11.
18. Rasulian M, Bolhari J, Nojomi M, Habib S, Mirzaei Khoshalani M. [Theories and interventional models of intimate partner violence: Suggesting an interventional model based on primary health care system in Iran (Persian)]. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology. 2015; 21(1):3-16.
19. McFarlane J, Hughes RB, Nosek MA, Groff JY, Swedlend N, Dolan Mullen P. Abuse assessment screen-disability (AAS-D): Measuring frequency, type, and perpetrator of abuse toward women with physical disabilities. Journal of Women's Health & Gender-Based Medicine. 2001; 10(9):861–6. doi: 10.1089/152460901753285750 [DOI:10.1089/152460901753285750]
20. Shepard MF, Campbell JA. The abusive behavior inventory. Journal of Interpersonal Violence. 1992; 7(3):291–305. doi: 10.1177/088626092007003001 [DOI:10.1177/088626092007003001]
21. Straus MA. Measuring intrafamily conflict and violence: The Conflict Tactics (CT) scales. Journal of Marriage and the Family. 1979; 41(1):75-88. doi: 10.2307/351733 [DOI:10.2307/351733]
22. Straus MA. The conflict tactics scales and its critics: An evaluation and new data on validity and reliability. Durham: University of New Hampshire Pub; 1987.
23. Straus MA, Hamby SL, Boney-McCoy S, Sugarman DB. The revised Conflict Tactics Scales (CTS2). Journal of Family Issues. 1996; 17(3):283–316. doi: 10.1177/019251396017003001 [DOI:10.1177/019251396017003001]
24. Panaghi L, Dehghani M, Abbasi M, Mohammadi S, Maleki G. [Investigating reliability, validity and factor structure of the revised conflict tactics scale (Persian)]. Journal of Family Research. 2011; 7(1):103-7.
25. Panaghi L, Pirouzi D, Shirinbayan M, Ahmadabadi Z. [The role of personality and demographic traits in spouse abuse (Persian)]. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology. 2011; 17(2):126-35.
26. Navroi S, Omid S, Zeinali S, Khasteganan N. [Relationship between spouse abuse, social support and perceived stress in women with addicted and non-addicted husbands in Rasht city (Persian)]. Journal of Holistic Nursing and Midwifery. 2012; 22(2):25-32.
27. Hooman H. [Structural equation modeling using Lisrel software (Tehran)]. Tehran: SAMT; 2012
28. Boomsma A, Hoogland JJ. The robustness of Lisrel modeling revisited. In: Cudeck R, du Toit S, Sorbom D. Structural Equation Models: Present and Future. Lincolnwood: Scientific Software International; 2001.
29. Straus MA. Cross-cultural reliability and validity of the revised conflict tactics scales: A study of university student dating couples in 17 nations. Cross-Cultural Research. 2004; 38(4):407–32. doi: 10.1177/1069397104269543 [DOI:10.1177/1069397104269543]
30. Sherer M, Maddux JE, Mercandante B, Prentice-Dunn S, Jacobs B, Rogers RW. The self-efficacy scale: Construction and validation. Psychological Reports. 1982; 51(2):663–71. doi: 10.2466/pr0.1982.51.2.663 [DOI:10.2466/pr0.1982.51.2.663]
31. Asghar Nejad T, Ahmadi M, Farzad V, Khodapanahi M K. [The psychometric properties of the scale efficacy study (Persian)]. Journal of Psychology. 2006; 3(10); 262-274.
32. Groth-Marnat G. Handbook of psychological assessment. New Jersi: John Wiley & Sons; 2009. [PMID]
33. Beck AT, Steer RA, Carbin MG. Psychometric properties of the Beck Depression Inventory: Twenty-five years of evaluation. Clinical Psychology Review. 1988; 8(1):77–100. doi: 10.1016/0272-7358(88)90050-5 [DOI:10.1016/0272-7358(88)90050-5]
34. Goudarzi MA. [The validity and reliability of the Beck Hopelessness Scale in a group of students from Shiraz University (Persian)]. Journal of Social Sciences and Humanities of Shiraz University. 2008; 2(18):26-39.
35. Jöreskog KG, So¨rbom D. Lisrel 8.7 for Windows [Computer Software]. Lincolnwood: Scientific Software International, Inc; 2004.
36. Li CH. Confirmatory factor analysis with ordinal data: Comparing robust maximum likelihood and diagonally weighted least squares. Behavior Research Methods. 2015; 48(3):936–49. doi: 10.3758/s13428-015-0619-7 [DOI:10.3758/s13428-015-0619-7]
37. Meyers LS, Gamst G, Guarino AJ. Applied multivariate research: Design and interpretation. California: Sage Publications; 2006.
38. Bandura A. Self-efficacy mechanism in human agency. American Psychologist. 1982; 37(2):122–47. doi: 10.1037/0003-066x.37.2.122 [DOI:10.1037/0003-066X.37.2.122]
39. Iverson KM, Gradus JL, Resick PA, Suvak MK, Smith KF, Monson CM. Cognitive–behavioral therapy for PTSD and depression symptoms reduces risk for future intimate partner violence among interpersonal trauma survivors. Journal of Consulting and Clinical Psychology. 2011; 79(2):193–202. doi: 10.1037/a0022512 [DOI:10.1037/a0022512]
40. Pashasharifi H. Principles of psychometric and psychological testing (Persian)]. Tehran: Roshd; 2012.
41. Sadrolashrafi M, Khonakdar M, Shamkhani A, Yusefi Afrashteh M. [Pathology of divorce (factors and causes) and solutions to prevent (Persian)]. Journal of Cultural Engineering. 2011; 7(73); 26-53.
42. George D. SPSS for windows step by step: A simple study guide and reference, 17.0 update, 10/e. Noida: Pearson Education India; 2011.

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA code

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology

Designed & Developed by : Yektaweb