دوره 23، شماره 4 - ( زمستان 1396 )                   جلد 23 شماره 4 صفحات 394-407 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Abbarin M, Zemestani M, Rabiei M, Bagheri A. Efficacy of Cognitive-Behavioral Hypnotherapy on Body Dysmorphic Disorder: Case Study. IJPCP. 2018; 23 (4) :394-407
URL: http://ijpcp.iums.ac.ir/article-1-2522-fa.html
آبرین مرتضی، زمستانی مهدی، ربیعی مهدی، باقری امیرهوشنگ. کارایی هیپنوتراپی شناختی رفتاری بر اختلال بدشکلی بدن: مطالعه موردی. مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران. 1396; 23 (4) :394-407

URL: http://ijpcp.iums.ac.ir/article-1-2522-fa.html


1- گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
2- گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران ، E-mail: m.zemestani@uok.ac.ir
3- گروه روانشناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران
4- شاخه هیپنوتراپی، کمیته رواندرمانی، انجمن علمی روانپزشکان ایران، تهران، ایران
چکیده:   (3576 مشاهده)
اهداف پژوهش حاضر برای بررسی اولیه کارایی هیپنوتراپی شناختیرفتاری بر اختلال بدشکلی بدن و همچنین افسردگی و ناتوانی این بیماران، انجام شد.
مواد و روشها طرح پژوهش حاضر از نوع تجربی تکموردی است. جامعه آماری پژوهش، افراد مبتلا به اختلال بدشکلی بدن در شهر سنندج بود. بر اساس نمونهگیری هدفمند، 3 نفر (دو مرد و یک زن) از مراجعان که ملاکهای ورود به پژوهش را داشتند، وارد پژوهش شدند. همچنین در این پژوهش از مقیاس بدشکلی بدن ییلبراون (BDD-YBOCS)، تست افسردگی بک (BDI-II)، مقیاس ناتوانی شیهان (SDS)، پرسشنامه چند محوری بالینی میلون (MCMI-III) و مصاحبه بالینی استفاده شد. هیپنوتراپی شناختیرفتاری به مدت 15 جلسه یک ساعتونیمه و به صورت دوجلسه در هفته به کار گرفته شد. برای تحلیل دادههای پژوهش از روش تحلیل تکموردی (با چند خط پایه) به کمک رسم نمودار و مقایسه میانگین و میانه موقعیتها استفاده شد.
یافتهها نتایج حاکی از این بود که نمرات شرکتکنندگان در شدت اختلال بدشکلی بدن، افسردگی و ناتوانی کاهش قابل توجهی یافت. دستاوردهای درمانی در دوره پیگیری چهارماهه نیز همچنان تداوم یافت.
نتیجهگیری هیپنوتراپی شناختیرفتاری در بهبود اختلال بدشکلی بدن و همچنین افسردگی و ناتوانی این بیماران کارایی لازم را دارد.
متن کامل [PDF 3277 kb]   (2824 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (2247 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي اصيل | موضوع مقاله: روانپزشکی و روانشناسی
دریافت: ۱۳۹۵/۴/۱ | پذیرش: ۱۳۹۶/۱/۲۶ | انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۱۱

فهرست منابع
1. American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-5). Arlington: American Psychiatric Association Publish-ing; 2013.
2. Phillips KA. Quality of life for patients with Body Dysmorphic Disorder. The Journal of Nervous and Mental Disease. 2000; 188(3):170-5. doi: 10.1097/00005053-200003000-00007 [DOI:10.1097/00005053-200003000-00007]
3. Wilhelm S, Phillips KA, Steketee G. Cognitive-behavioral treatment manual for Body Dysmorphic Disorder. New York: Guilford; 2013.
4. Ipser JC, Sander C, Stein DJ. Pharmacotherapy and psychotherapy for Body Dysmorphic Disorder. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2009; 1. doi: 10.1002/14651858.cd005332 [DOI:10.1002/14651858.CD005332]
5. Wilhelm S, Phillips KA, Fama JM, Greenberg JL, Steketee G. Modular cognitive–behavioral therapy for Body Dysmorphic Disorder. Behavior Therapy. 2011; 42(4):624-33. doi: 10.1016/j.beth.2011.02.002 [DOI:10.1016/j.beth.2011.02.002]
6. Williams J, Hadjistavropoulos T, Sharpe D. A meta-analysis of psychological and pharmacological treatments for Body Dysmorphic Disorder. Behaviour Research and Therapy. 2006; 44(1):99-111. doi: 10.1016/j.brat.2004.12.006 [DOI:10.1016/j.brat.2004.12.006]
7. Wilhelm S, Phillips KA, Didie E, Buhlmann U, Greenberg JL, Fama JM, Keshaviah A, Steketee G. Modular cognitive-behavioral therapy for Body Dys-morphic Disorder: A randomized controlled trial. Behavior Therapy. 2014; 45(3):314-27. doi: 10.1016/j.beth.2013.12.007 [DOI:10.1016/j.beth.2013.12.007]
8. Prazeres AM, Nascimento AL, Fontenelle LF. Cognitive-behavioral therapy for Body Dysmorphic Disorder: A review of its efficacy. Neuropsychiatric Dis-ease and Treatment. 2013; 9:307. doi: 10.2147/ndt.s41074 [DOI:10.2147/NDT.S41074]
9. Willson R, Veale D, Freeston M. Imagery rescripting for Body Dysmorphic Disorder: A multiple-baseline single case experimental design. Behavior Thera-py. 2016; 47(2):248–61. doi: 10.1016/j.beth.2015.08.006 [DOI:10.1016/j.beth.2015.08.006]
10. Veale D. Advances in a cognitive behavioural model of Body Dysmorphic Disorder. Body Image. 2004; 1(1):113-25. doi: 10.1016/s1740-1445(03)00009-3 [DOI:10.1016/S1740-1445(03)00009-3]
11. Neziroglu F, Khemlani-Patel S, Veale D. Social learning theory and cognitive behavioral models of Body Dysmorphic Disorder. Body Image. 2008; 5(1):28-38. doi: 10.1016/j.bodyim.2008.01.002 [DOI:10.1016/j.bodyim.2008.01.002]
12. Veale D, Neziroglu F. Body Dysmorphic Disorder: A treatment manual. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons; 2010. [DOI:10.1002/9780470684610]
13. Araoz DL. The new hypnosis. New York: Brunner-Mazel; 1985.
14. Golden WL, Dowd ET, Friedberg F. Hypnotherapy: A modern approach. Oxford: Pergamon Press; 1987.
15. Alladin A, Amundson J. Cognitive hypnotherapy as a transdiagnostic protocol for emotional disorders. International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis. 2016; 64(2):147-66. doi: 10.1080/00207144.2016.1131585 [DOI:10.1080/00207144.2016.1131585]
16. Alladin A. Cognitive hypnotherapy: A new vision and strategy for research and practice. American Journal of Clinical Hypnosis. 2012; 54(4):249-62. doi: 10.1080/00029157.2012.654528 [DOI:10.1080/00029157.2012.654528]
17. Alladin A. Healing the wounded self: Combining hypnotherapy with ego state therapy. American Journal of Clinical Hypnosis. 2013; 56(1):3-22. doi: 10.1080/00029157.2013.796282 [DOI:10.1080/00029157.2013.796282]
18. Alladin A. The wounded self: New approach to understanding and treating anxiety disorders. American Journal of Clinical Hypnosis. 2014; 56(4):368-88. doi: 10.1080/00029157.2014.880045 [DOI:10.1080/00029157.2014.880045]
19. Brown DP, Fromm E. Hypnotherapy and hypnoanalysis. Abingdon: Routledge; 1986.
20. Ewin DM, Eimer BN. Ideomotor signals for rapid hypnoanalysis: A How-to-manual. Sangamon County, Illinois: Charles C Thomas Publisher; 2006.
21. Watkins JG, Barabasz A. Advanced hypnotherapy: Hypnodynamic techniques. Abingdon: Routledge; 2007.
22. Watkins JG. The affect bridge: A hypnoanalytic technique. International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis. 1971; 19(1):21-7. doi: 10.1080/00207147108407148 [DOI:10.1080/00207147108407148]
23. Yapko MD. Trancework: An introduction to the practice of clinical hypnosis. Abingdon: Routledge; 2012.
24. Barabasz AF, Watkins JG. Hypnotherapeutic techniques. Abingdon: Routledge; 2005.
25. Hammond DC. Hypnotic induction & suggestion. Bloomingdale, Illinois: American Society of Clinical Hypnosis; 1998.
26. Alladin A, Alibhai A. Cognitive hypnotherapy for depression: an empirical investigation. International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis. 2007; 55(2):147-66. doi: 10.1080/00207140601177897 [DOI:10.1080/00207140601177897]
27. Kirsch I, Montgomery G, Sapirstein G. Hypnosis as an adjunct to cognitive-behavioral psychotherapy: A meta-analysis.Consulting and Clinical Psycholo-gy. 1995; 63(2):214-20. doi: 10.1037//0022-006x.63.2.214 [DOI:10.1037//0022-006X.63.2.214]
28. Phillips KA. An open-label study of escitalopram in Body Dysmorphic Disorder. International Clinical Psychopharmacology. 2006; 21(3):177-9. doi: 10.1097/01.yic.0000194378.65460.ef [DOI:10.1097/01.yic.0000194378.65460.ef]
29. Phillips KA, Hart AS, Menard W. Psychometric evaluation of the Yale–Brown Obsessive-Compulsive Scale Modified for Body Dysmorphic Disorder (BDD-YBOCS). Journal of Obsessive-Compulsive and Related Disorders. 2014; 3(3):205-8. doi: 10.1016/j.jocrd.2014.04.004 [DOI:10.1016/j.jocrd.2014.04.004]
30. Rabeie M. Khoramdel K. Kalantari M. Molavi H. [Factor structure, reliability and validity of Yale-Brown obsessive-compulsive scale modification of Body Dysmorphic Disorder among students (Persian)]. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology. 2009, 2010; 15(4):343-350
31. Fata L, Birashk B, Atef-Vahid MK, Dobson KS. [Meaning assignment structures/ schemas, emotional states and cognitive processing of emotional infor-mation: Comparision of two conceptual frameworks (Persian)]. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology. 2005; 11(3):312- 326.
32. Kaviani H. [Validity and reliability of hospital anxiety and depression scale (HADS), general health questionnaire (GHQ-28), Mood Adjectives Checklist, & BDI in clinical population in comparison with healthy group; Research report (Persian)]. Tehran: Tehran University of Medical Sciences; 2008.
33. Sharifi AA, Molavi H, Namdari K. [The validity of MCMI-III (Millon) scales (Persian)]. Knowledge & Research in Applied Psychology. 2005; 9(34):27-38.
34. Sheehan DV, Harnett-Sheehan K, Raj BA. The measurement of disability. International Clinical Psychopharmacology. 1996; 11(3):89-95. doi: 10.1097/00004850-199606003-00015 [DOI:10.1097/00004850-199606003-00015]
35. Amin-Esmaeili M, Motevalian A, Rahimi-Movaghar A, Hajebi A, Hefazi M, Radgoodarzi R, Sharifi V. The Translation and Psychometric Assessment of the Persian Version of the Sheehan Disability Scale. Iranian Journal of Psychiatry. 2014; 9(3):125-32. PMCID: PMC4277800 [PMID] [PMCID]
36. Rush Jr J, First MB, Blacker D. Handbook of psychiatric measures. Arlington: American Psychiatric Publishing; 2007.
37. Neziroglu F, McKay D, Todaro J, Yaryura-Tobias JA. Effect of cognitive behavior therapy on persons with Body Dysmorphic Disorder and comorbid axis II diagnoses. Behavior Therapy. 1997; 27(1):67-77. doi: 10.1016/s0005-7894(96)80036-0 [DOI:10.1016/S0005-7894(96)80036-0]
38. Veale D, Gournay K, Dryden W, Boocock A, Shah F, Willson R, Walburn J. Body Dysmorphic Disorder: a cognitive behavioural model and pilot random-ised controlled trial. Behaviour Research and Therapy. 1996; 34(9):717-29. doi: 10.1016/0005-7967(96)00025-3 [DOI:10.1016/0005-7967(96)00025-3]
39. McKay D, Todaro J, Neziroglu F, Campisi T, Moritz EK, Yaryura-Tobias JA. Body Dysmorphic Disorder: A preliminary evaluation of treatment and maintenance using exposure with response prevention. Behaviour Research and Therapy. 1997; 35(1):67-70. doi: 10.1016/s0005-7967(96)00082-4 [DOI:10.1016/S0005-7967(96)00082-4]
40. Geremia GM, Neziroglu F. Cognitive therapy in the treatment of Body Dysmorphic Disorder. Clinical Psychology & Psychotherapy. 2001; 8(4):243-51. doi: 10.1002/cpp.284 [DOI:10.1002/cpp.284]
41. Rosen JC, Reiter J, Orosan P. Cognitive-behavioral body image therapy for Body Dysmorphic Disorder. Journal of Consulting and Clinical Psychology. 1995; 63(2):263-69. doi: 10.1037//0022-006x.63.2.263 [DOI:10.1037//0022-006X.63.2.263]
42. Wilhelm S, Otto MW, Lohr B, Deckersbach T. Cognitive behavior group therapy for Body Dysmorphic Disorder: a case series. Behaviour Research and Therapy. 1999; 37(1):71-5. doi: 10.1016/s0005-7967(98)00109-0 [DOI:10.1016/S0005-7967(98)00109-0]
43. Golden WL. Cognitive hypnotherapy for anxiety disorders. American Journal of Clinical Hypnosis. 2012; 54(4):263-74. doi: 10.1080/00029157.2011.650333 [DOI:10.1080/00029157.2011.650333]
44. Bryant RA, Moulds ML, Guthrie RM, Nixon RDV. The additive benefit of hypnosis and cognitive-behavioral therapy in treating acute stress disorder. Jour-nal of Consulting and Clinical Psychology. 2005; 73(2):334–40. doi: 10.1037/0022-006x.73.2.334 [DOI:10.1037/0022-006X.73.2.334]
45. Barabasz M. Cognitive hypnotherapy with bulimia. American Journal of Clinical Hypnosis. 2012; 54(4):353-64. doi: 10.1080/00029157.2012.658122 [DOI:10.1080/00029157.2012.658122]
46. Elkins G, Johnson A, Fisher W. Cognitive hypnotherapy for pain management. American Journal of Clinical Hypnosis. 2012; 54(4):294-310. doi: 10.1080/00029157.2011.654284 [DOI:10.1080/00029157.2011.654284]
47. Jensen MP. Hypnosis for chronic pain management. New York: Oxford University Press; 2013.
48. Graci GM, Hardie JC. Evidenced-based hypnotherapy for the management of sleep disorders. International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis. 2007; 55(3):288-302. doi: 10.1080/00207140701338662 [DOI:10.1080/00207140701338662]
49. Lynn SJ, Carde-a E. Hypnosis and the treatment of posttraumatic conditions: An evidence-based approach. International Journal of Clinical and Experi-mental Hypnosis. 2007; 55(2):167-88. doi: 10.1080/00207140601177905 [DOI:10.1080/00207140601177905]
50. Alladin A. Cognitive hypnotherapy: An integrated approach to the treatment of emotional disorders. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons; 2008. [DOI:10.1002/9780470773239] [PMID] [PMCID]
51. Moene FC, Spinhoven P, Hoogduin KA, Dyck RV. A randomized controlled clinical trial of a hypnosis-based treatment for patients with conversion disor-der, motor type. International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis. 2003; 51(1):29-50. doi: 10.1076/iceh.51.1.29.14067 [DOI:10.1076/iceh.51.1.29.14067]
52. Mataix-Cols D, Fernández de la Cruz L, Isomura K, Anson M, Turner C, Monzani B, et al. A pilot randomized controlled trial of cognitive-behavioral therapy for adolescents with Body Dysmorphic Disorder. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry. 2015; 54(11):895–904. doi: 10.1016/j.jaac.2015.08.011 [DOI:10.1016/j.jaac.2015.08.011]
53. Ritter V, Stangier U. Seeing in the Mind's eye: Imagery rescripting for patients with Body Dysmorphic Disorder. A single case series. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry. 2016; 50:187-95. doi: 10.1016/j.jbtep.2015.07.007 [DOI:10.1016/j.jbtep.2015.07.007]
54. Holmes EA, Mathews A. Mental imagery in emotion and emotional disorders. Clinical Psychology Review. 2010; 30(3):349-62. doi: 10.1016/j.cpr.2010.01.001 [DOI:10.1016/j.cpr.2010.01.001]
55. Phillips KA, Stout RL. Associations in the longitudinal course of Body Dysmorphic Disorder with major depression, obsessive–compulsive disorder, and social phobia. Journal of Psychiatric Research. 2006; 40(4):360-9. doi: 10.1016/j.jpsychires.2005.10.001 [DOI:10.1016/j.jpsychires.2005.10.001]
56. Tosi DJ, Baisden BS. Cognitive-experiential therapy and hypnosis. Clinical hypnosis: A multidisciplinary approach. In: Alladin A, editor. Cognitive Hypnotherapy: An Integrated Approach to the Treatment of Emotional Disorders. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons; 2008.
57. Alladin A. Cognitive hypnotherapy: An integrated approach to the treatment of emotional disorders. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons; 2008. [DOI:10.1002/9780470773239] [PMID] [PMCID]
58. Lazarus, Arnold A. A multimodal framework for clinical hypnosis. In: Alladin A, Editor. Cognitive hypnotherapy: An integrated approach to the treat-ment of emotional disorders. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons; 2008.
59. Barrios AA. Posthypnotic suggestion as higher-order conditioning: A methodological and experimental analysis. International Journal of Clinical and Ex-perimental Hypnosis. 1973; 21(1):32-50. doi: 10.1080/00207147308409303 [DOI:10.1080/00207147308409303]
60. Alladin A. Cognitive hypnotherapy with depression. Journal of Cognitive Psychotherapy. 1994; 8(4):275-88.
61. Chapman RA. The clinical use of hypnosis in cognitive behavior therapy: a practitioner's casebook. Berlin: Springer; 2005.
62. Alladin A. Special issue: Evidence-based practice in clinical hypnosis—Part II. International Journal of Experimental and Clinical Hypnosis. 2007; 55(3):251-371.
63. Araoz DL. Negative self-hypnosis. Journal of Contemporary Psychotherapy. 1981; 12(1):45-52. doi: 10.1007/bf00946233 [DOI:10.1007/BF00946233]
64. Araoz DL. The new hypnosis. New York: Brunner-Mazel; 1977.

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology

Designed & Developed by : Yektaweb