دوره 23، شماره 4 - ( زمستان 1396 )                   جلد 23 شماره 4 صفحات 454-465 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Zanjani Z, Yaghubi H, Fata L, Shaiiri M, Gholami M. The Mediating Role of Fear of Contagion in Explaining the Relationship Between Disgust Propensity and Fear of Contamination. IJPCP. 2018; 23 (4) :454-465
URL: http://ijpcp.iums.ac.ir/article-1-2506-fa.html
زنجانی زهرا، یعقوبی حمید، فتی لادن، شعیری محمدرضا، غلامی فشارکی محمد. نقش واسطه ای ترس از سرایت در تبیین رابطه بین گرایش به تجربه چندش و ترس از آلودگی. مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران. 1396; 23 (4) :454-465

URL: http://ijpcp.iums.ac.ir/article-1-2506-fa.html


1- گروه روانشناسی بالینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان، کاشان، ایران
2- گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران ، E-mail: yaghubi@shahed.ac.ir
3- گروه روانشناسی بالینی، دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، تهران، ایران
4- گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران
5- دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
چکیده:   (3034 مشاهده)
اهداف هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه گرایش به تجربه چندش، ترس از آلودگی و ترس از سرایت و همچنین تعیین نقش واسطه ای ترس از سرایت در این رابطه بود.
مواد و روشها پژوهش حاضر از نوع طرحهای همبستگی است. جامعه تحت مطالعه، دانشجویان دانشگاه شاهد تهران بودند که از بین آنها، 391 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. این افراد پرسشنامه آلودگی فزاینده، خردهمقیاس ترس از آلودگی پرسشنامه وسواس پادوا و خردهمقیاس پرسشنامه گرایش و حساسیت به چندش را کامل کردند. به منظور تحلیل دادهها از spss 22 و از روش همبستگی پیرسون و رگرسیون سلسله مراتبی براساس روش بارون و کنی (1987) و آزمون سوبل استفاده شد.
یافتهها نتایج آزمون رگرسیون مشخص کرد که بین گرایش به تجربه چندش با ترس از سرایت (001/0>P، 35/0=β) و ترس از آلودگی (001/0>P، 41/0=β) رابطه وجود دارد. علاوه براین، رابطه معناداری بین ترس از سرایت و ترس از آلودگی مشاهده شد (001/0>P، 41/0=β). همچنین، تحلیل های رگرسیون نشان داد که ترس از سرایت، نقش واسطه ای در ارتباط بین گرایش به تجربه چندش و ترس از آلودگی ایفا میکند (001/0>P، 26/0=β) و نتایج آزمون سوبل این نقش واسطهای را تأیید کرد (001/0>P، 36/6=Z).
نتیجهگیری ترس از سرایت، متغیری واسطهای بین گرایش به تجربه چندش و ترس از آلودگی است. در نتیجه، به نظر میرسد این سازه، در تبیین ترس از آلودگی اهمیت داشته باشد. میتوان گفت که چنانچه در ارزیابی و درمان ترس از آلودگی به ترس از سرایت توجه شود، اثربخشی درمان افزایش مییابد.
متن کامل [PDF 2538 kb]   (1209 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (1272 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي اصيل | موضوع مقاله: روانپزشکی و روانشناسی
دریافت: ۱۳۹۵/۳/۱۵ | پذیرش: ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ | انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۱۱

فهرست منابع
1. Rachman S. Fear of contamination. Behaviour Research and Therapy. 2004; 42(11):1227-55. doi: 10.1016/j.brat.2003.10.009 [DOI:10.1016/j.brat.2003.10.009]
2. Bobes J, González MP, Bascarán MT, Arango C, Sáiz PA, Bouso-o M. Quality of life and disability in patients with obsessive-compulsive disorder. Eu-ropean Psychiatry. 2001; 16(4):239-45. doi: 10.1016/s0924-9338(01)00571-5 [DOI:10.1016/S0924-9338(01)00571-5]
3. Merikangas KR. Anxiety disorders: Epidemiology. In: Sadock BJ, Sadock VA, editors. Kaplan & Sadock's Comprehensive Textbook of Psychiatry. Phila-delphia: Lippincottt William & Wilkins; 2005.
4. Dadfar M, Bolhari J, Dadfar K, Bayanzadeh SA. [Prevalence of the obsessive-compulsive disorder symptoms (Persian)]. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology . 2001; 7(1-2):27-33.
5. Olatunji BO, Tart CD, Ciesielski BG, McGrath PB, Smits JAJ. Specificity of disgust vulnerability in the distinction and treatment of OCD. Journal of Psy-chiatric Research. 2011; 45(9):1236-42. doi: 10.1016/j.jpsychires.2011.01.018 [DOI:10.1016/j.jpsychires.2011.01.018]
6. Broderick J. Disgust and contamination fear based obsessive-compulsive disorder: an investigation [PhD dissertation]. Kensington: University of New South Wales; 2012.
7. Goetz AR, Lee HJ, Cougle JR, Turkel JE. Disgust propensity and sensitivity: Differential relationships with obsessive-compulsive symptoms and behavior-al approach task performance. Journal of Obsessive-Compulsive and Related Disorders. 2013; 2(4): 412-9. doi: 10.1016/j.jocrd.2013.07.006 [DOI:10.1016/j.jocrd.2013.07.006]
8. Cisler JM, Olatunji BO, Lohr JM, Williams NL. Attentional bias differences between fear and disgust: Implications for the role of disgust in disgust-related anxiety disorders. Cognition & Emotion. 2009; 23(4):675–87. doi: 10.1080/02699930802051599 [DOI:10.1080/02699930802051599]
9. Van Overveld WJM, De Jong PJ, Peters ML, Cavanagh K, Davey GCL. Disgust propensity and disgust sensitivity: Separate constructs that are differential-ly related to specific fears. Personality and Individual Differences. 2006; 41(7):1241-52. doi: 10.1016/j.paid.2006.04.021 [DOI:10.1016/j.paid.2006.04.021]
10. Deacon B, Olatunji BO. Specificity of disgust sensitivity in the prediction of behavioral avoidance in contamination fear. Behaviour Research and Therapy. 2007; 45(9):2110-20. doi: 10.1016/j.brat.2007.03.008 [DOI:10.1016/j.brat.2007.03.008]
11. Armfield JM. Cognitive vulnerability: A model of the etiology of fear. Clinical Psychology Review. 2006; 26(6):746-68. doi: 10.1016/j.cpr.2006.03.007 [DOI:10.1016/j.cpr.2006.03.007]
12. Olatunji BO, Forsyth JP, Cherian A. Evaluative differential conditioning of disgust: A sticky form of relational learning that is resistant to extinction. Jour-nal of Anxiety Disorders. 2007; 21(6):820-34. doi: 10.1016/j.janxdis.2006.11.004 [DOI:10.1016/j.janxdis.2006.11.004]
13. Olatunji BO, Smits JAJ, Connolly K, Willems J, Lohr JM. Examination of the decline in fear and disgust during exposure to threat-relevant stimuli in blood–injection–injury phobia. Journal of Anxiety Disorders. 2007; 21(3):445-455. doi: 10.1016/j.janxdis.2006.05.001 [DOI:10.1016/j.janxdis.2006.05.001]
14. Smits JAJ, Telch MJ, Randall PK. An examination of the decline in fear and disgust during exposure-based treatment. Behaviour Research and Therapy. 2002; 40(11):1243-53. doi: 10.1016/s0005-7967(01)00094-8 [DOI:10.1016/S0005-7967(01)00094-8]
15. McKay D. Treating disgust reactions in contamination-based obsessive–compulsive disorder. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry. 2006; 37(1):53-9. doi: 10.1016/j.jbtep.2005.09.005 [DOI:10.1016/j.jbtep.2005.09.005]
16. Olatunji BO, Wolitzky-Taylor KB, Willems J, Lohr JM, Armstrong T. Differential habituation of fear and disgust during repeated exposure to threat-relevant stimuli in contamination-based OCD: An analogue study. Journal of Anxiety Disorders. 2009; 23(1):118-23. doi: 10.1016/j.janxdis.2008.04.006 [DOI:10.1016/j.janxdis.2008.04.006]
17. Riskind JH, Abreu K, Strauss M, Holt R. Looming vulnerability to spreading contamination in subclinical OCD. Behaviour Research and Therapy. 1997; 35(5):405-14. doi: 10.1016/s0005-7967(96)00113-1 [DOI:10.1016/S0005-7967(96)00113-1]
18. Olatunji BO, Sawchuk CN, Lohr JM, De Jong PJ. Disgust domains in the prediction of contamination fear. Behaviour Research and Therapy. 2004; 42(1):93-104. doi: 10.1016/s0005-7967(03)00102-5 [DOI:10.1016/S0005-7967(03)00102-5]
19. Rozin P, Fallon AE. A perspective on disgust. Psychological Review. 1987; 94(1):23-41. doi: 10.1037//0033-295x.94.1.23 [DOI:10.1037//0033-295X.94.1.23]
20. Rozin P, Millman L, Nemeroff C. Operation of the laws of sympathetic magic in disgust and other domains. Journal of Personality and Social Psychology. 1986; 50(4):703-12. doi: 10.1037//0022-3514.50.4.703 [DOI:10.1037//0022-3514.50.4.703]
21. Olatunji BO, McKay D. Disgust and its disorders: Theory, assessment, and treatment implications. Washington, D.C.: American Psychological Associa-tion; 2009. [DOI:10.1037/11856-000]
22. Riskind JH, Williams NL, Joiner TE. The looming cognitive style: A cognitive vulnerability for anxiety disorders. Journal of Social and Clinical Psycholo-gy. 2006; 25(7):779-801. doi: 10.1521/jscp.2006.25.7.779 [DOI:10.1521/jscp.2006.25.7.779]
23. Tolin DF, Worhunsky P, Maltby N. Sympathetic magic in contamination-related OCD. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry. 2004; 35(2):193-205. doi: 10.1016/j.jbtep.2004.04.009 [DOI:10.1016/j.jbtep.2004.04.009]
24. Williams NL, Connolly KM, Cisler JM, Elwood LS, Williams JL, Lohr JM. Disgust: A cognitive approach. In: Olatunji BO, McKay D, editor. Disgust and Its Disorders: Theory, Assessment, and Treatment Implications. Washington, D.C.: American Psychological Association; 2009. [DOI:10.1037/11856-003]
25. Muris P, Mayer B, Huijding J, Konings T. A dirty animal is a scary animal! Effects of disgust-related information on fear beliefs in children. Behaviour Re-search and Therapy. 2008; 46(1):137-44. doi: 10.1016/j.brat.2007.09.005 [DOI:10.1016/j.brat.2007.09.005]
26. Krejcie RV, Morgan DW. Determining sample size for research activities. Educational and Psychological Measurement. 1970; 30(3):607-10. doi: 10.1177/001316447003000308 [DOI:10.1177/001316447003000308]
27. Goodarzi MA, Firoozabadi A. Reliability and validity of the Padua Inventory in an Iranian population. Behaviour Research and Therapy. 2005; 43(1):43-54. doi: 10.1016/j.brat.2003.11.004 [DOI:10.1016/j.brat.2003.11.004]
28. Olatunji BO, Ebesutani C, Haidt J, Sawchuk CN. Specificity of disgust domains in the prediction of contamination anxiety and avoidance: A multimodal examination. Behavior Therapy. 2014; 45(4):469-81. doi: 10.1016/j.beth.2014.02.006 [DOI:10.1016/j.beth.2014.02.006]
29. Zanjani Z, Yaghubi H, Fata L, Shairi M, Gholami Fesharaki M. [Psychometric properties of disgust propensity and sensitivity scale in Iranian sample (Per-sian)]. Clinical Psychology & Personality. 2016; In press.
30. Baron RM, Kenny DA. The moderator-mediator variable distinction in social psychological research: Conceptual, strategic, and statistical considerations. Journal of Personality and Social Psychology. 1986; 51(6):1173-82. doi: 10.1037//0022-3514.51.6.1173 [DOI:10.1037//0022-3514.51.6.1173]
31. Curtis V, Aunger R, Rabie T. Evidence that disgust evolved to protect from risk of disease. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences. 2004; 271(Suppl 4):S131–S133. doi: 10.1098/rsbl.2003.0144 [DOI:10.1098/rsbl.2003.0144]
32. Oaten M, Stevenson RJ, and Case TI. Disgust as a disease-avoidance mechanism. Psychological Bulletin. 2009; 135(2):303-21. doi: 10.1037/a0014823 [DOI:10.1037/a0014823]
33. Fisher PL, Wells A. How effective are cognitive and behavioral treatments for obsessive–compulsive disorder? A clinical significance analysis. Behaviour Research and Therapy. 2005; 43(12):1543-58. doi: 10.1016/j.brat.2004.11.007 [DOI:10.1016/j.brat.2004.11.007]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology

Designed & Developed by : Yektaweb