دوره 23، شماره 2 - ( تابستان 1396 )                   جلد 23 شماره 2 صفحات 208-217 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

pourasghar M, Najafi K, Tirgari A, Yazdani J, Falaki M, Salehi F. Investigating Employees’ and Health Care Practitioners’ Communication Skills. IJPCP. 2017; 23 (2) :208-217
URL: http://ijpcp.iums.ac.ir/article-1-2454-fa.html
پوراصغر مهدی، نجفی کیومرث، تیرگری عبدالحکیم، یزدانی جمشید، فلکی مژگان، صالحی فریبا. بررسی مهارتهای ارتباطی کارکنان و شاغلان بهداشتی درمانی. مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران. 1396; 23 (2) :208-217

URL: http://ijpcp.iums.ac.ir/article-1-2454-fa.html


1- مرکز تحقیقات روانپزشکی و علوم رفتاری، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران
2- گروه اعصاب و روان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان
3- گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران،ساری، ایران.
4- گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی نسیبه ساری، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران، ساری، ایران
5- مربی، گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی نسیبه ساری، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران، ساری، ایران ، E-mail: salehy.fariba@yahoo.com
چکیده:   (1713 مشاهده)
اهداف مهارتهای ارتباطی یکی از مهارتهای اساسی زندگی اجتماعی انسانها و یکی از دغدغه های اصلی و چالش برانگیز در زندگی است که تأثیر عمیقی بر موفقیت افراد و سازمانها دارد. این مطالعه با هدف تعیین وضعیت مهارتهای ارتباطی و عوامل مرتبط با آن در کارکنان و شاغلان بهداشتیدرمانی انجام شده است.
مواد و روشها این مطالعه توصیفیتحلیلی با حجم نمونه 409 نفر در بیمارستان روانپزشکی و سوختگی زارع در سال 1394 انجام شده است. نمونهها به روش سرشماری به مطالعه ورود پیدا کردهاند. ابزار اندازهگیری پرسشنامه اطلاعات جمعیتشناختی و پرسشنامه مهارتهای ارتباطی شامل مهارت درک پیام، مهارت گوش دادن، بینش به فرایند ارتباط و قاطعیت در ارتباط بوده است .دادهها با نرم افزار SPSS18 و با استفاده از آزمونهای آماری ضریب همبستگی پیرسون، آنوا و تیتست تجزیهوتحلیل شده است.
یافتهها میانگین مهارتهای ارتباطی کارکنان 154 و در سطح مطلوب است. اختلاف معنیداری بین مهارتهای ارتباطی با متغیرهای سابقه کار، تحصیلات، محل خدمت، وضعیت استخدامی و سمت نشان داده شده است (0/05>P). بین قاطعیت و مدرک تحصیلی ارتباط معنیداری نشان داده شده است.
نتیجهگیری با توجه به یافتههای مطالعه حاضر توصیه میشود با ایجاد تمهیدات لازم برای افزایش آموزشهای ضمن خدمت کارکنان و شاغلان بهداشتیدرمانی به افزایش مهارتهای ارتباطی آنان کمک شود و در نتیجه رضایتمندی مراجعان و کارکنان افزایش یابد.
متن کامل [PDF 2276 kb]   (818 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (415 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي اصيل | موضوع مقاله: روانپزشکی و روانشناسی
دریافت: ۱۳۹۴/۱۱/۲۷ | پذیرش: ۱۳۹۵/۱۲/۴ | انتشار: ۱۳۹۶/۴/۱۰

فهرست منابع
1. Namdar H, Rahmani A, Ebrahimi H. [The effect of a skill-training model on nursing students' skills in communicating with mental patients (Persian)]. Iranian Journal of Medical Education. 2009; 8(2):323-332.
2. Zeyghami Mohammadi Sh, Haghighi S. [The association between nurses' communication skills and nurse-physician relationship and collaboration in Alborz hospital of Karaj in 2008 (Persian)]. Medical Sciences. 2009; 19(2):121-127.
3. Mohr J, Spekman R. Characteristics of partnership success: Partnership attributes, communication behavior, and conflict resolution techniques. Strategic Management Journal. 1994; 15(2):135–52. doi: 10.1002/smj.4250150205 [DOI:10.1002/smj.4250150205]
4. Greenhalgh T, Robert G, Macfarlane F, Bate P, Kyriakidou O. Diffusion of innovations in service organizations: systematic review and recommendations. The Milbank Quarterly. 2004; 82(4):581–629. doi: 10.1111/j.0887-378x.2004.00325.x [DOI:10.1111/j.0887-378X.2004.00325.x]
5. Griffin RW, Moorhead G. Organizational behavior: Managing people and organizations. Kentucky: South-Western College Pub; 2016.
6. Rosemann M, Vom Brocke J. The six core elements of business process management. In: Rosemann M, editor. Hand Book on Business Process Management. Berlin: Springer; 2015. [DOI:10.1007/978-3-642-45100-3_5]
7. Buoziute-Rafanaviciene S, Pudziene A, Turauskas L. Relation between the attributes of executive successor and organizational performance. Engineering Economics. 2009; 62(2):65-74.
8. Austin EW, Pinkleton BE. Strategic public relations management: Planning and managing effective communication campaigns. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates; 2015.
9. Arnold EC, Boggs KU. Interpersonal relationships: Professional communication skills for nurses. Amsterdam: Elsevier Health Sciences; 2015.
10. White RO, Eden S, Wallston KA, Kripalani S, Barto S, Shintani A, et al. Health communication, self-care, and treatment satisfaction among low-income diabetes patients in a public health setting. Patient Education and Counseling. 2015; 98(2):144-9. doi: 10.1016/j.pec.2014.10.019 [DOI:10.1016/j.pec.2014.10.019]
11. O'Halloran R,Worrall L, Hickson L. Environmental factors that influence communication between patients and their healthcare providers in acute hospital stroke units: An observational study. International Journal of Language & Communication Disorder. 2011; 46(1):30-47. doi: 10.3109/13682821003660380 [DOI:10.3109/13682821003660380]
12. Humphris G.M. Improving health professionals' communication skills: A major global endeavour. Patient Education and Counseling. 2015; 98(1):1–2. doi: 10.1016/j.pec.2014.11.001 [DOI:10.1016/j.pec.2014.11.001]
13. Mehrshadian M, Valaiee N, Abzan S, Ramezani G, Farhangi A, Dadgaran M, et al. Communication skills of dentist faculty members of Islamic Azad university based on a student survey and its relation with faculties evaluation by students. Journal of Medical Education. 2007;11(3-4):91-95.
14. Chant S, Jenkinson T, Randle J, Russell G. Communication skills: Some problems in nursing education and practice. Journal of Clinical Nursing. 2002; 11(1):12-21. doi: 10.1046/j.1365-2702.2002.00553.x [DOI:10.1046/j.1365-2702.2002.00553.x]
15. Khatami SA, Sefzadeh S. [Communication skills of medical interns of Qazvin UMS (Persian)]. Journal of Qazvin University of Medical Sciences. 2007; 11(3):79-81.
16. Hamidi Y, Barati M. Communication skills of heads of departments: verbal, listening, and feedback skills. Journal of Research in Health Sciences. 2011; 11(2):57-67.
17. Saffari M, Shojaeizadeh D. [Health communication (Persian)]. 1st edition. Tehran: Asare Sobhan Publisher; 2010.
18. Keyvani S. [Reviews and interactive communication skills in patients over 18 years of mental jump (Persian)] [MSc. thesis]. Tehran: University of Social Welfare and Rehabilitation; 2001.
19. Farber BA. Introduction: Understanding and treating burnout in a changing culture. Journal of Clinical Psychology. 2000; 56(5):589-594. doi: 10.1002/(sici)1097-4679(200005)56:5<589::aid-jclp1>3.0.co;2-s https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-4679(200005)56:5<589::AID-JCLP1>3.0.CO;2-S [DOI:10.1002/(SICI)1097-4679(200005)56:53.0.CO;2-S]
20. Rhezaii Sh, Hosseini AM, Fallahi M. [Evaluating impact of communication skills training on level of job stress among nursing personnel working at rehabilitation centers in cities: Ray- Tehran-Shemiranat (Persian)]. Tehran University of Medical Sciences. 2006; 64(1):21-26.
21. Brown JB, Boles M, Mullooly JP, Levinson W. Effect of clinician communication skills training on patient satisfaction. Annals of Internal Medicine. 1999; 131(11):822-829. doi: 10.7326/0003-4819-131-11-199912070-00004 [DOI:10.7326/0003-4819-131-11-199912070-00004]
22. Zamani AR, Shams B, Farajzadegan Z, Tabaeian SM. [The viewpoints of clinical faculty members about teaching communication skills to medical students (Persian)]. Iranian Journal of Medical Education. 2003; 3(1):45-51.
23. Barati M, Afsar A, Ahmadpanah M. [Assessment of communication skills level among health care practitioners (Persian)]. Scientific Journal of Hamedan University of Medical Sciences and Health Services. 2012; 19(1):62-69.
24. Pakgohar M, Rahimikian F, Mehran A, Mohammadi T. [Quality assessment of family planning counselling in health and treatment centers, affiliated to Tehran University of Medical Sciences (Persian)]. Hayat. 2002; 8(2):62-71.
25. Baghiani Moghadam M, Momayezi M. [Communication skills of department heads in Shahid Sadoughi university of medical sciences (Persian)]. Iranian Journal of Medical Education. 2012; 12(6):448-457
26. Sabzevari S, Soltani Arabshahi K, Shekarabi R, Koohpayehzadeh J. [Nursing students' communication with patients in hospitals affiliated to Kerman university of medical sciences (Persian)].Iranian Journal of Medical Education. 2006; 6(1):43-49.
27. Hosseinchari M, Delavarpour MA. Do shy people lack communication skills? Developmental Psychology. 2007; 3(10):123-135.
28. Salimi M, Peyman H, Sadeghifar J, Toloui Rakhshan S, Alizadeh M, Yamani N. [Assessment of interpersonal communication skills and associated factors among students of allied medicine school in Tehran university of medical sciences (Persian)]. Iranian Journal of Medical Education. 2013; 12(12):895-902
29. Kebriae A, Akbari F, Hosseini M, Eftekhar Ardabilli H, Pour Reza A. [Survey on Quality gap in primary health care in Kashan health centers (Persian)]. Journal of Ghazvin University of Medical Sciences. 2004; 31:82-88.

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA code

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2018 All Rights Reserved | Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology

Designed & Developed by : Yektaweb