دوره 23، شماره 4 - ( زمستان 1396 )                   جلد 23 شماره 4 صفحات 480-493 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Veisy F, Ahmadi S M, Sadeghi K, Rezaee M. The Psychometric Properties of Body Shape Questionnaire C8 in Women With Eating Disorders. IJPCP. 2018; 23 (4) :480-493
URL: http://ijpcp.iums.ac.ir/article-1-2391-fa.html
ویسی فاطمه، احمدی سید مجتبی، صادقی خیراله، رضایی منصور. مشخصات روانسنجی پرسشنامه شکل بدن 8C در زنان مبتلا به اختلال خوردن. مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران. 1396; 23 (4) :480-493

URL: http://ijpcp.iums.ac.ir/article-1-2391-fa.html


1- دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، تهران، ایران ، Email: veisy.fateme
2- گروه روانشناسی بالینی،کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
3- گروه روانشناسی بالینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
4- گروه آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
چکیده:   (2843 مشاهده)
اهداف نگرانیهای جدی درباره شکل بدن ویژگی اصلی اختلالات خوردن است. اختلال خوردن با بیماریهای طبی و روانی متعددی همراه است. بنابراین ابزاری معتبر و پایا به پیشگیری از این اختلال و پیامدهای آن کمک میکند. در نتیجه هدف مطالعه حاضر بررسی مشخصات روانسنجی پرسشنامه شکل بدن C8 در زنان مبتلا به اختلال بود.
مواد و روشها ابزار اصلی این مطالعه مقطعی و اعتبارسنجی، پرسشنامه شکل بدن (BSQ-C8) به فارسی ترجمه شد. سپس مشخصات روانسنجی این پرسشنامه در نمونهای از زنان مبتلا به اختلال خوردن که با روش نمونهگیری آسان انتخاب شدند، بررسی شد. ابزار گردآوری دادهها پرسشنامههای BSQ-C8، شکل بدن 34 سؤالی (BSQ-34)، ارزیابی فراشناختی بدشکلی بدن (BDMCQ) و مقیاس اصلاحشده وسواس فکری-عملی ییل-براون برای اختلال بدشکلی بدن (YBOCS-BDD) بود. برای تحلیلی دادهها با SPSS نگارش 16 از ضریب آلفای کرونباخ، ضریب دو نیمهسازی، روایی همزمان ضریب همبستگی و نمودار راک استفاده شد.
یافتهها در نمونه زنان مبتلا به اختلال خوردن، ضریب آلفای کرونباخ و ضریب دو نیمه سازی 79/0 و 74/0 بود و روایی همزمان این پرسشنامه با BSQ-34، BDMCQ و YBOCS-BDD به ترتیب 59/0، 91/0 و 58/0 بود. حساسیت، ویژگی و نقطه برش این پرسشنامه به ترتیب80/0، 67/0 و 5/26 بود.
نتیجهگیری پرسشنامه شکل بدن C8 برای سنجش نارضایتی از شکل بدن در نمونه زنان مبتلا به اختلال خوردن، پایایی بالا و روایی همزمان خوبی دارد و برای استفاده در تحقیقات بالینی و غیربالینی ارزیابی نارضایتی از شکل بدن مفید است.
 
متن کامل [PDF 2317 kb]   (1529 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (3744 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي اصيل | موضوع مقاله: روانپزشکی و روانشناسی
دریافت: ۱۳۹۴/۸/۲۳ | پذیرش: ۱۳۹۵/۱۲/۷ | انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۱۱

فهرست منابع
1. Slade PD. Body image in anorexia nervosa. The British Journal of Psychiatry. 1988; (2):20-2. PMID: 3072049
2. Slade PD. What is body image? Behaviour Research and Therapy. 1994; 32(5):497–502. doi: 10.1016/0005-7967(94)90136-8 [DOI:10.1016/0005-7967(94)90136-8]
3. Cooper PJ, Taylor MJ, Cooper Z, Fairbum CG. The development and validation of the body shape questionnaire. International Jour-nal of Eating Disorders. 1987; 6(4):485-94. doi: 10.1002/1098-108x(198707)6:4<485::aid-eat2260060405>3.0.co;2-o https://doi.org/10.1002/1098-108X(198707)6:4<485::AID-EAT2260060405>3.0.CO;2-O [DOI:10.1002/1098-108X(198707)6:43.0.CO;2-O]
4. Garner DM, Garfinkel PE. Body image in anorexia nervosa: Measurement, theory and clinical implications. The International Journal of Psychiatry in Medicine. 1982; 11(3):263-84. doi: 10.2190/r55q-2u6t-lam7-rqr7 [DOI:10.2190/R55Q-2U6T-LAM7-RQR7]
5. Ghaderi A, Scott B. The reliability and validity of the Swedish version of the Body Shape Questionnaire. Scandinavian Journal of Psychology. 2004; 45(4):319-24. doi: 10.1111/j.1467-9450.2004.00411.x [DOI:10.1111/j.1467-9450.2004.00411.x]
6. Rosen JC, Jones A, Ramirez E, Waxman S. Body shape questionnaire: Studies of validity and reliability. International Journal of Eating Disorders. 1996; 20(3):315-9. doi: 10.1002/(sici)1098-108x(199611)20:3<315::aid-eat11>3.3.co;2-n https://doi.org/10.1002/(SICI)1098-108X(199611)20:3<315::AID-EAT11>3.3.CO;2-N [DOI:10.1002/(SICI)1098-108X(199611)20:33.3.CO;2-N]
7. Hrabosky JI, Grilo CM. Body image and eating disordered behavior in a community sample of Black and Hispanic women. Eating Behaviors. 2007; 8(1):106-14. doi: 10.1016/j.eatbeh.2006.02.005 [DOI:10.1016/j.eatbeh.2006.02.005]
8. Lundgren JD, Anderson DA, Thompson JK. Fear of negative appearance evaluation: Development and evaluation of a new con-struct for risk factor work in the field of eating disorders. Eating Behaviors. 2004; 5(1):75-84. doi: 10.1016/s1471-0153(03)00055-2 [DOI:10.1016/S1471-0153(03)00055-2]
9. Franko DL, George JB. A pilot intervention to reduce eating disorder risk in Latina women. European Eating Disorders Review. 2008; 16(6):436-41. doi: 10.1002/erv.891 [DOI:10.1002/erv.891]
10. Sepúlveda AR, Carrobles JA, Gandarillas A, Poveda J, Pastor V. Prevention program for disturbed eating and body dissatisfaction in a Spanish university population: A pilot study. Body Image. 2007; 4(3):317-28. doi: 10.1016/j.bodyim.2007.05.001 [DOI:10.1016/j.bodyim.2007.05.001]
11. Smith FT, Hardman RK, Richards PS, Fischer L. Intrinsic religiousness and spiritual well-being as predictors of treatment outcome among women with eating disorders. Eating Disorders. 2003; 11(1):15-26. doi: 10.1080/10640260390167456-2199 [DOI:10.1080/10640260390167456-2199]
12. Bunnell DW, Cooper PJ, Hertz S, Shenker IR. Body shape concerns among adolescents. International Journal of Eating Disorders. 1992; 11(1):79-83. doi: 10.1002/1098-108x(199201)11:1<79::aid-eat2260110111>3.0.co;2-v https://doi.org/10.1002/1098-108X(199201)11:1<79::AID-EAT2260110111>3.0.CO;2-V [DOI:10.1002/1098-108X(199201)11:13.0.CO;2-V]
13. Schooler D, Monique Ward L, Merriwether A, Caruthers A. Who's that girl: television's role in the body image development of young white and black women. Psychology of Women Quarterly. 2004; 28(1):38-47. doi: 10.1111/j.1471-6402.2004.00121.x [DOI:10.1111/j.1471-6402.2004.00121.x]
14. Warren CS, Cepeda Benito A, Gleaves DH, Moreno S, Rodriguez S, Fernandez MC, et al. English and Spanish versions of the Body Shape Questionnaire: Measurement equivalence across ethnicity and clinical status. International Journal of Eating Disorders. 2008; 41(3):265-72. doi: 10.1002/eat.20492 [DOI:10.1002/eat.20492]
15. Caradas AA, Lambert EV, Charlton KE. An ethnic comparison of eating attitudes and associated body image concerns in adoles-cent South African schoolgirls. Journal of Human Nutrition and Dietetics. 2001; 14(2):111-20. doi: 10.1046/j.1365-277x.2001.00280.x [DOI:10.1046/j.1365-277X.2001.00280.x]
16. Green MW, Rogers PJ. Impairments in working memory associated with spontaneous dieting behaviour. Psychological Medicine. 1998; 28(5):1063-70. doi: 10.1017/s0033291798007016 [DOI:10.1017/S0033291798007016]
17. Hetherington MM, Burnett L. Ageing and the pursuit of slimness: dietary restraint and weight satisfaction in elderly women. British Journal of Clinical Psychology. 1994; 33(3):391-400. doi: 10.1111/j.2044-8260.1994.tb01135.x [DOI:10.1111/j.2044-8260.1994.tb01135.x]
18. Di Pietro M, Silveira DXd. Internal validity, dimensionality and performance of the Body Shape Questionnaire in a group of Brazili-an college students. Revista Brasileira de Psiquiatria. 2009; 31(1):21-4. doi: 10.1590/s1516-44462008005000017 [DOI:10.1590/S1516-44462008005000017]
19. Conti MA, Cordás TA, Latorre M do RD de O. A study of the validity and reliability of the Brazilian version of the Body Shape Questionnaire (BSQ) among adolescents. Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil. 2009; 9(3):331–8. doi: 10.1590/s1519-38292009000300012 [DOI:10.1590/S1519-38292009000300012]
20. Akdemir A, Inandi T, Akbas D, Karaoglan Kahilogullari A, Eren M, Canpolat BI. Validity and reliability of a Turkish version of the Body Shape Questionnaire among female high school students: Preliminary examination. European Eating Disorders Review. 2012; 20(1):e114-e5. doi: 10.1002/erv.1106 [DOI:10.1002/erv.1106]
21. Lentillon-Kaestner V, Berchtold A, Rousseau A, Ferrand C. Validity and reliability of the French versions of the Body Shape Ques-tionnaire. Journal of Personality Assessment. 2013; 96(4):471–7. doi: 10.1080/00223891.2013.843537 [DOI:10.1080/00223891.2013.843537]
22. Evans C, Dolan B. Body shape questionnaire: Derivation of shortened "alternate forms". International Journal of Eating Disorders. 1993; 13(3):315-21. doi: 10.1002/1098-108x(199304)13:3<315::aid-eat2260130310>3.0.co;2-3 https://doi.org/10.1002/1098-108X(199304)13:3<315::AID-EAT2260130310>3.0.CO;2-3 [DOI:10.1002/1098-108X(199304)13:33.0.CO;2-3]
23. Pook M, Tuschen-Caffier B, Brähler E. Evaluation and comparison of different versions of the Body Shape Questionnaire. Psychia-try Research. 2008; 158(1):67–73. doi: 10.1016/j.psychres.2006.08.002 [DOI:10.1016/j.psychres.2006.08.002]
24. Oliveira FPD, Bosi MLM, Vigário PdS, Vieira RdS. [Eating behavior and body image in athletes (Portuguese)]. Revista Brasileira de Medicina do Esporte. 2003; 9(6):348-56. doi: 10.1590/s1517-86922003000600002 [DOI:10.1590/S1517-86922003000600002]
25. Cash TF, Smolak L. Body image, second edition: A handbook of science, practice, and prevention. New York: Guilford Publications; 2011.
26. Welch E, Lagerström M, Ghaderi A. Body Shape Questionnaire: Psychometric properties of the short version (BSQ-C8) and norms from the general Swedish population. Body Image. 2012; 9(4):547-50. doi: 10.1016/j.bodyim.2012.04.009 [DOI:10.1016/j.bodyim.2012.04.009]
27. Rabiei M, Salahian A, Bahrami F, Palahang H. [Construction and standardization of the body dysmorphic metacognition question-naire (Persian)]. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences. 2011; 21(83):43-52.
28. Phillips KA, Hollander E, Rasmussen SA, Aronowitz BR, DeCaria C, Goodman WK. A severity rating scale for body dysmorphic disorder: development, reliability, and validity of a modified version of the Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale. Psychophar-macology Bulletin. 1997; 33(1):17-22. PMID: 9133747 [PMID]
29. Rabiee M, Khorramdel K, Kalantari M, Molavi H. [Factor structure, validity and reliability of the modified Yale-brown obsessive compulsive scale for body dysmorphic disorder in students (Persian)]. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology. 2010; 15(4):343-50.
30. Sadock BJ, Sadock VA. Kaplan & Sadock's synopsis of psychiatry: Behavioral sciences/clinical psychiatry. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2007.

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology

Designed & Developed by : Yektaweb