ابزار تولید انواع XML از مقالات


Select one issue:

2024: Volume 29 - All issues

2024: Volume 29 - Number 4

2023: Volume 29 - Number 3

2023: Volume 29 - Number 2

2023: Volume 29 - Number 1


2023: Volume 28 - All issues

2023: Volume 28 - Number 4

2022: Volume 28 - Number 3

2022: Volume 28 - Number 2

2022: Volume 28 - Number 1


2022: Volume 27 - All issues

2022: Volume 27 - Number 4

2021: Volume 27 - Number 3

2021: Volume 27 - Number 2

2021: Volume 27 - Number 1


2021: Volume 26 - All issues

2021: Volume 26 - Number 4

2020: Volume 26 - Number 3

2020: Volume 26 - Number 2

2020: Volume 26 - Number 1


2020: Volume 25 - All issues

2020: Volume 25 - Number 4

2019: Volume 25 - Number 3

2019: Volume 25 - Number 2

2019: Volume 25 - Number 1


2019: Volume 24 - All issues

2019: Volume 24 - Number 4

2018: Volume 24 - Number 3

2018: Volume 24 - Number 2

2018: Volume 24 - Number 1


2018: Volume 23 - All issues

2018: Volume 23 - Number 4

2017: Volume 23 - Number 3

2017: Volume 23 - Number 2

2017: Volume 23 - Number 1


2017: Volume 22 - All issues

2017: Volume 22 - Number 4

2016: Volume 22 - Number 3

2016: Volume 22 - Number 2

2016: Volume 22 - Number 1


2016: Volume 21 - All issues

2016: Volume 21 - Number 4

2015: Volume 21 - Number 3

2015: Volume 21 - Number 2

2015: Volume 21 - Number 1


2015: Volume 20 - All issues

2015: Volume 20 - Number 4

2014: Volume 20 - Number 3

2014: Volume 20 - Number 2

2014: Volume 20 - Number 1


2014: Volume 19 - All issues

2014: Volume 19 - Number 4

2014: Volume 19 - Number 3

2013: Volume 19 - Number 2

2013: Volume 19 - Number 1


2013: Volume 18 - All issues

2013: Volume 18 - Number 4

2012: Volume 18 - Number 3

2012: Volume 18 - Number 2

2012: Volume 18 - Number 1


2012: Volume 17 - All issues

2012: Volume 17 - Number 4

2011: Volume 17 - Number 3

2011: Volume 17 - Number 2

2011: Volume 17 - Number 1


2011: Volume 16 - All issues

2011: Volume 16 - Number 4

2010: Volume 16 - Number 3

2010: Volume 16 - Number 2

2010: Volume 16 - Number 1


2010: Volume 15 - All issues

2010: Volume 15 - Number 4

2009: Volume 15 - Number 3

2009: Volume 15 - Number 2

2009: Volume 15 - Number 1


2009: Volume 14 - All issues

2009: Volume 14 - Number 4

2008: Volume 14 - Number 3

2008: Volume 14 - Number 2

2008: Volume 14 - Number 1


2008: Volume 13 - All issues

2008: Volume 13 - Number 4

2007: Volume 13 - Number 3

2007: Volume 13 - Number 2

2007: Volume 13 - Number 1


2007: Volume 12 - All issues

2007: Volume 12 - Number 4

2006: Volume 12 - Number 3

2006: Volume 12 - Number 2

2006: Volume 12 - Number 1


2006: Volume 11 - All issues

2006: Volume 11 - Number 4

2005: Volume 11 - Number 3

2005: Volume 11 - Number 2

2005: Volume 11 - Number 1


2005: Volume 10 - All issues

2005: Volume 10 - Number 3

2004: Volume 10 - Number 1


2004: Volume 9 - All issues

2004: Volume 9 - Number 4

2004: Volume 9 - Number 3

2003: Volume 9 - Number 2

2003: Volume 9 - Number 1


2003: Volume 8 - All issues

2003: Volume 8 - Number 4

2003: Volume 8 - Number 3

2002: Volume 8 - Number 2

2002: Volume 8 - Number 1


2002: Volume 7 - All issues

2002: Volume 7 - Number 4

2002: Volume 7 - Number 3

2001: Volume 7 - Number 1


2001: Volume 6 - All issues

2001: Volume 6 - Number 4

2000: Volume 6 - Number 2

2000: Volume 6 - Number 1


2000: Volume 5 - All issues

2000: Volume 5 - Number 4

2000: Volume 5 - Number 3

1999: Volume 5 - Number 1


1999: Volume 4 - All issues

1999: Volume 4 - Number 4

1999: Volume 4 - Number 3

1998: Volume 4 - Number 2

1998: Volume 4 - Number 1


1998: Volume 3 - All issues

1998: Volume 3 - Number 4

1998: Volume 3 - Number 3

1997: Volume 3 - Number 1


1996: Volume 2 - All issues

1996: Volume 2 - Number 4

1996: Volume 2 - Number 3

1995: Volume 2 - Number 1


1995: Volume 1 - All issues

1995: Volume 1 - Number 4

1994: Volume 1 - Number 2

1994: Volume 1 - Number 1


2020: Volume 0 - All issues

2020: Volume 0 - Number 0

Export BIBTEX data based on authors affiliations:
OR
OR
OR
OR


[ Back to index ]


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology

Designed & Developed by : Yektaweb