مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران- بانک ها و نمایه نامه ها
بانک ها و نمایه نامه ها

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/3/22 | 
نشانی مطلب در وبگاه مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران:
http://ijpcp.iums.ac.ir/find.php?item=1.96.59.fa
برگشت به اصل مطلب