مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران- فرم داوری مقاله مروری
فرم داوری مقاله مروری

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  فرم داوری مقالات مروری

  کد مقاله: ...........................

 

  1- آیا موضوع مقاله از اهمیت و اولویت کافی برخوردار است؟

 

 

  2- در مورد ویژگی‌های علمی عنوان مقاله چه نظری دارید؟

 

 

 

  3- آیا در چکیده مقاله، اطلاعات کافی قید شده است؟ چه تغییراتی در آن لازم است؟

 

 

 

  4- در مورد روش مرور موضوع مورد بحث چه نظری دارید؟

 

 

 

  5- در مورد ساختار و محتوای مقاله چه نظری دارید؟

 

 

 

 

 

 

 

 

  6- کدام‌یک از بخش‌های مقاله، ارتباط مستقیمی با موضوع آن ندارد و قابل حذف است؟

 

 

 


 

  7- در مورد کیفیت و جامعیت منابع مورد استفاده و به روز بودن آنها چه نظری دارید؟

 

 

 

  8- در صورتی که توضیح بیشتری لازم است، در این قسمت بنویسید.

 

 

 

 

 

 

 

  9- اگر اخذ نظر داور دیگری را لازم می‌دانید، نام ایشان را بنویسید.

 

  ارزیابی کلی

  ¨ مقاله به‌صورت کنونی مورد تأیید است.

  ¨ در صورت تغییر و اصلاح مورد تأیید است.

  ¨ پس از اصلاح، نیاز به تأیید مجدد داور دارد.

  ¨ مورد تأیید نیست.

 

 

  پرسش‌های ویژه:

  الف- انجام داوری چند مقاله مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران در سال برای شما امکان‌پذیر است؟

 

  ب- کدامیک از موضوعات روانپزشکی یا روانشناسی را برای داوری ترجیح می‌دهید؟

 

  ج- آیا مایلید از این پس، داوری مقالات را از طریق پست الکترونیکی (E-mail) انجام دهید؟

  لطفاً در صورت موافقت E-mail فعال خود را مرقوم فرمایید.

 

  نام و نام خانوادگی داور:                       شماره تلفن:

  تاریخ:                          امضاء:

نشانی مطلب در وبگاه مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران:
http://ijpcp.iums.ac.ir/find.php?item=1.69.24.fa
برگشت به اصل مطلب