مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران- فرم داوری نامه به سردبیر
فرم داوری نامه به سردبیر

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  

  فرم داوری نامه به سردبیر

  کد مقاله: ...........................

 

  1- آیا موضوع نامه از اهمیت کافی برخوردار است؟

 

 

  2- در مورد ویژگی‌های علمی عنوان نامه چه نظری دارید؟

 

 

  3- آیا هدف و علت اصلی نگارش نامه روشن شده است؟

 

 

  4- کدام‌یک از بخش‌های نامه، ارتباط مستقیمی با موضوع آن ندارد و قابل حذف است؟

 

 

 

  5- در مورد روش مورد استفاده و اعتبار آن چه نظری دارید؟

 

 

 

 

  6- در مورد رعایت اخلاق پژوهش چه نظری دارید؟

 

 

  7- در مورد روش تحلیل داده‌ها، چه نظری دارید؟

 

 

 

  8- در مورد شکل و محتوای یافته‌ها چه نظری دارید؟

 

 

  9- در مورد ساختار و محتوای بحث چه نظری دارید؟

 

 

 

  10- در مورد کیفیت منابع مورد استفاده چه نظری دارید؟

 

 

  11- در صورتی که توضیح بیشتری لازم است، لطفاً در برگه دیگری بنویسید.

 

  12- اگر اخذ نظر داور دیگری را لازم می‌دانید، نام ایشان را بنویسید.

 

 

  ارزیابی کلی

  ¨ نامه به‌صورت کنونی مورد تأیید است.

  ¨ در صورت تغییر و اصلاح مورد تأیید است.

  ¨ پس از اصلاح، نیاز به تأیید مجدد داور دارد.

  ¨ مورد تأیید نیست.

 

  پرسش‌های ویژه:

  الف- انجام داوری چند مقاله مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران در سال برای شما امکان‌پذیر است؟

 

  ب- کدامیک از موضوعات روانپزشکی یا روانشناسی را برای داوری ترجیح می‌دهید؟

 

  ج- آیا مایلید از این پس، داوری مقالات را از طریق پست الکترونیکی (E-mail) انجام دهید؟

  لطفاً در صورت موافقت E-mail فعال خود را مرقوم فرمایید.

 

  نام و نام خانوادگی داور: شماره تلفن:

  تاریخ: امضاء:

 

نشانی مطلب در وبگاه مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران:
http://ijpcp.iums.ac.ir/find.php?item=1.65.18.fa
برگشت به اصل مطلب