مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران- اهداف و زمینه‌ها
اهداف

حذف تصاویر و رنگ‌ها

مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار سابق) فصلنامه علمی- پژوهشی در زمینه‌های روانپزشکی، روانشناسی بالینی و بهداشت روانی وابسته به دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان- انستیتو روانپزشکی تهران استهدف این نشریه انتشار مقالات علمی پژوهشی در زمینه های علم آسیب‌شناسی روانی ، داروشناسی روانی، روانپزشکی جامعه، همه گیرشناسی، روانپزشکی کودکان و بزرگسالان، روان درمانی، روانپزشکی عصبی، روانشناسی، معنویت درمانی روانشناسی و زمینه های مرتبط است

نشانی مطلب در وبگاه مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران:
http://ijpcp.iums.ac.ir/find.php?item=1.41.33.fa
برگشت به اصل مطلب