دوره 25، شماره 4 - ( زمستان 1398 )                   جلد 25 شماره 4 صفحات 440-453 | برگشت به فهرست نسخه ها

10.32598/ijpcp.25.4.7


XML English Abstract Print


1- گروه سلامت روان، دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
2- دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.
3- گروه اعتیاد، دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران ، Amini.mh@iums.ac.ir
4- دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
5- گروه روانشناسی بالینی، دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
6- گروه روانشناسی بالینیی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران.
چکیده:   (1955 مشاهده)
اهداف: این مطالعه با هدف بررسی، انطباق و اعتباریابی مقایسه­ای فرم­های اصلی و کوتاه مقیاس عاطفه مثبت و منفی برای کودکان در دانش­آموزان ایرانی انجام شد.
مواد و روش ­ها: پژوهش حاضر از نوع مطالعات مقطعی بود. این پژوهش بر روی دانش­آموزان دختر و پسر مدارس دولتی در مقاطع دبستان و متوسطه شهر تهران و در سال تحصیلی ۹۷-۹۶ اجرا شد. نمونه مطالعه ۴۱۲ نفر (۸/۵۶ درصد دختر) بودندکه با روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات مقیاس عاطفه مثبت و منفی برای کودکان (PANAS-C)،  پرسشنامه تنظیم هیجان برای کودکان و نوجوانان (ERQ-CA)، پرسشنامه افسردگی کودکان (CDI) و پرسشنامه اضطراب کودکان اسپنس (SCAS) بود. تجزیه و تحلیل داده ­ها توسط SPSS-۲۰  و با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی (تحلیل عاملی اکتشافی، آلفای کرونباخ و همبستگی پیرسون) انجام شد.
یافته ­ها:  نتایج نشان دهنده دو ساختار عاملی مجزا ( عاطفه مثبت و منفی) در هر دو فرم اصلی و کوتاه مقیاس عاطفه مثبت و منفی برای کودکان بود. ضریب آلفای کرونباخ برای مقیاس اصلی ۰/۸۵ و برای فرم کوتاه ۰/۸۱ بدست آمد. همچنین، همبستگی محاسبه شده برای بررسی رابطه میان دو عامل عاطفه مثبت و منفی با راهبردهای ارزیابی مجدد و سرکوبی، نشانه­های اختلالات اضطرابی (به استثنای وسواس فکری­ـ­ عملی) و افسردگی نشان دهنده رابطه معنادار (در سطح خطای ۰/۰۱ و ۰/۰۵ ) بود.
نتیجه ­گیری: بطور کلی، با توجه به نتایج به دست آمده در مطالعه حاضر می­توان ادعا کرد که فرم فارسی PANAS-C و PANAS-C-SF از ویژگی­های روانسنجی مطلوب برخوردار بوده و با اطمینان می­توان از آنها جهت پژوهش و ارزیابی عواطف مثبت و منفی در کودکان و نوجوانان ایرانی استفاده کرد.
متن کامل [PDF 5208 kb]   (833 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (698 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي اصيل | موضوع مقاله: روانپزشکی و روانشناسی
دریافت: 1397/8/9 | پذیرش: 1398/4/22 | انتشار: 1399/1/30