دوره 24، شماره 4 - ( زمستان 1397 )                   جلد 24 شماره 4 صفحات 444-457 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- دکترای روانشناسی، گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران. ، amirysohrab@yahoo.com
2- دکترای روانشناسی، گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.
3- کارشناسی ارشد روانشناسی، گروه روانشناسی بالینی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.
چکیده:   (3253 مشاهده)
اهداف نظریه حساسیت به تقویت تجدید‌نظر‌شده در ابعاد مختلف رفتار، هیجان‌ها، شخصیت و آسیب‌شناختی کودکان، نقش تعیین‌کننده ای دارد و به همین دلیل هدف از این پژوهش بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس بازنگری‌شده حساسیت به تقویت کودکان بود. 
مواد و روش ها روش این پژوهش توصیفی‌همبستگی است. جامعه آماری مطالعه شامل تمام کودکان مدارس شهر همدان در سال تحصیلی ۱۳۹۷-۱۳۹۶ بودند. شرکت‌کنندگان شامل ۴۱۷ کودک بودند که به صورت نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. در خوشه اول دو ناحیه از سطح شهر انتخاب شدند، در این مرحله از هر ناحیه پنج مدرسه و از هر مدرسه ۵۰ نفر انتخاب شدند. پس از گردآوری داده‌ها با توجه به ریزش برخی داده‌های غیرقابل استفاده، تعداد نمونه نهایی ۴۱۷ نفر شد. سپس مقیاس‌های حساسیت به تقویت، عواطف مثبت و منفی و افسردگی، اضطراب و استرس در بین شرکت‌کنندگان به منظور پاسخ‌گویی اجرا شد. پایایی آزمون به ‌وسیله آلفای کرونباخ، بازآزمایی و شاخص دونیم‌سازی ارزیابی شد، روایی هم‌زمان با سایر مقیاس‌ها برای تعیین روایی مقیاس حساسیت به تقویت صورت گرفت. ساختار عاملی تأییدی با تحلیل عاملی بررسی شد.
یافته ها تحلیل عاملی نشان داد مقیاس حساسیت به تقویت سه عامل دارد و بررسی پایایی آزمون از طریق آلفای کرونباخ به ترتیب برای عامل‌های جنگ‌وگریز، بازداری رفتاری و فعال‌ساز رفتاری (۰/۷۵، ۰/۷۶ و ۰/۶۸)، بازآزمایی (۰/۴۸، ۰/۵۶ و ۰/۶۱) و شاخص دونیم‌سازی (۰/۵۶، ۰/۵۱ و ۰/۶۷) نشان‌دهنده ثبات مقیاس بود. روایی ملاکی سیستم حساسیت به تقویت با دیگر مقیاس‌ها نشان از روایی واگرایی و همگرایی مطلوبی (P<۰/۰۵) داشت.
نتیجه گیری درمجموع، یافته‌ها نشان داد مقیاس حساسیت به تقویت ویژگی‌های روان‌سنجی مطلوبی بین کودکان مطالعه‌شده دارد. با این‌ حال به نظر می‌رسد زیرمؤلفه‌های مقیاس حساسیت به تقویت ثبات درونی پایینی بین کودکان مطالعه‌شده نسبت به نسخه اصلی دارند. 
متن کامل [PDF 2479 kb]   (1388 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (2005 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي اصيل | موضوع مقاله: روانپزشکی و روانشناسی
دریافت: 1397/2/6 | پذیرش: 1397/7/14 | انتشار: 1398/12/20

فهرست منابع
1. Gray JA. The neuropsychology of anxiety. An enquiry into the functions of the septo-hippocampal system. Oxford: University of Oxford; 1987.
2. Gray JA. The psychology of fear and stress. New York: Cambridge University Press; 1987.
3. Corr PJ. Testing problems in JA Gray's personality theory: A commentary on Matthews and Gilliland (1999). Personality and Individual Differences. 2001; 30(2):333-52. [DOI:10.1016/S0191-8869(00)00028-3] [DOI:10.1016/S0191-8869(00)00028-3]
4. Gray JA, McNaughton N. The neuropsychology of anxiety: An enquiry into the functions of the septo-hippocampal system. Oxford: Oxford University Press; 2000.
5. Corr PJ. Reinforcement sensitivity theory and personality. Neuroscience & Biobehavioral Reviews. 2004; 28(3):317-32. [DOI:10.1016/j.neubiorev.2004.01.005] [DOI:10.1016/j.neubiorev.2004.01.005]
6. Gray JA, McNaughton N. The neuropsychology of anxiety: Anenquiry into the functions of the septo-hippocampal system.Oxford: Oxford University Press; 2003. [DOI:10.1093/acprof:oso/9780198522713.001.0001] [DOI:10.1093/acprof:oso/9780198522713.001.0001]
7. Carver CS, White TL. Behavioral inhibition, behavioral activation, and affective responses to impending reward and punishment: The BIS/BAS Scales. Journal of Personality and Social Psychology. 1994; 67(2):319-33. [DOI:10.1037/0022-3514.67.2.319] [DOI:10.1037/0022-3514.67.2.319]
8. Torrubia R, Avila C, Moltó J, Caseras X. The Sensitivity to Punishment and Sensitivity to Reward Questionnaire (SPSRQ) as a measure of Gray's anxiety and impulsivity dimensions. Personality and Individual Differences. 2001; 31(6):837-62. [DOI:10.1016/S0191-8869(00)00183-5] [DOI:10.1016/S0191-8869(00)00183-5]
9. Jackson CJ. Jackson-5 scales of revised Reinforcement Sensitivity Theory (r-RST) and their application to dysfunctional real world outcomes. Journal of Research in Personality. 2009; 43(4):556-69. [DOI:10.1016/j.jrp.2009.02.007] [DOI:10.1016/j.jrp.2009.02.007]
10. Smederevac S, Mitrović D, Čolović P, Nikolašević Ž. Validation of the measure of revised reinforcement sensitivity theory constructs. Journal of Individual Differences. 2014; 35(1):12-21. [DOI:10.1027/1614-0001/a000121] [DOI:10.1027/1614-0001/a000121]
11. Reuter M, Cooper AJ, Smillie LD, Markett S, Montag C. A new measure for the revised reinforcement sensitivity theory: Psychometric criteria and genetic validation. Frontiers in Systems Neuroscience. 2015; 9:38-50. [DOI:10.3389/fnsys.2015.00038] [PMID] [PMCID] [DOI:10.3389/fnsys.2015.00038]
12. Corr PJ, & Cooper AJ. The reinforcement sensitivity theory of personality questionnaire [RST-PQ]: Development and validation. Psychological Assessment. 2016; 28(11):1427-40 [DOI:10.1037/pas0000273] [DOI:10.1037/pas0000273]
13. Colder CR, Trucco EM, Lopez HI, Hawk LW, Read JP, Lengua LJ, et al. Revised reinforcement sensitivity theory and laboratory assessment of BIS and BAS in children. Journal of Research in Personality. 2011; 45(2),198-207. [DOI:10.1016/j.jrp.2011.01.005] [DOI:10.1016/j.jrp.2011.01.005]
14. Tal Gonen HS, Pearlson G, Hendler T. Moods as ups and downs of the motivation pendulum: Revisiting Reinforcement Sensitivity Theory (RST) in bipolar disorder. Frontiers in Behavioral Neuroscience. 2014; 8:378. [DOI:10.3389/fnbeh.2014.00378] [DOI:10.3389/fnbeh.2014.00378]
15. Amodio DM, Master SL, Yee CM, Taylor SE. Neurocognitive components of the behavioral inhibition and activation systems: Implications for theories of self-regulation. Psychophysiology. 2008; 45(1):11–19. [DOI:10.1111/j.1469-8986.2007.00609.x] [DOI:10.1111/j.1469-8986.2007.00609.x]
16. Harmon Jones E, Sigelman J. State anger and prefrontal brain activity: Evidence that insult-related relative left-prefrontal activation is associated with experienced anger and aggression. Journal of Personality and Social Psychology. 2001; 80(5):797-803. [DOI:10.1037/0022-3514.80.5.797] [DOI:10.1037/0022-3514.80.5.797]
17. Levita L, Bois C, Healey A, Smyllie E, Papakonstantinou E, Hartley T, et al. The Behavioural Inhibition System, Anxiety And Hippocampal Volume In A Non-Clinical Population. Biology of Mood & Anxiety Disorders. 2014; 4(1):4. [DOI:10.1186/2045-5380-4-1] [DOI:10.1186/2045-5380-4-1]
18. Krupić D, Corr PJ, Ručević S, Križanić V, Gračanin A. Five Reinforcement Sensitivity Theory (RST) of personality questionnaires: Comparison, validity and generalization. Personality and Individual Differences. 2016; 97:19-24. [DOI:10.1016/j.paid.2016.03.012] [DOI:10.1016/j.paid.2016.03.012]
19. Bijttebier P, Beck I, Claes L, Vandereycken W. Gray's reinforcement sensitivity theory as a framework for research on personality–psychopathology associations. Clinical Psychology Review. 2009; 29(5):421-30. [DOI:10.1016/j.cpr.2009.04.002] [DOI:10.1016/j.cpr.2009.04.002]
20. Muris P, Meesters C, de Kanter E, Timmerman PE. Behavioural inhibition and behavioural activation system scales for children: relationships with Eysenck's personality traits and psychopathological symptoms. Personality and Individual Differences. 2005; 38(4):831-41. [DOI:10.1016/j.paid.2004.06.007] [DOI:10.1016/j.paid.2004.06.007]
21. Vervoort L, Wolters LH, Hogendoorn SM, De Haan E, Boer F, Prins PJ. Sensitivity of Gray's behavioral inhibition system in clinically anxious and non-anxious children and adolescents. Personality and Individual Differences. 2010; 48(5):629-33. [DOI:10.1016/j.paid.2009.12.021] [DOI:10.1016/j.paid.2009.12.021]
22. Colder CR, O'connor RM. Gray's reinforcement sensitivity model and child psychopathology: Laboratory and questionnaire assessment of the BAS and BIS. Journal of Abnormal Child Psychology. 2004; 32(4):435-51. [DOI:10.1023/B:JACP.0000030296.54122.b6] [DOI:10.1023/B:JACP.0000030296.54122.b6]
23. Cooper AJ, Stirling S, Dawe Sh, Pugnaghi G, Corr PJ. The reinforcement sensitivity theory of personality in children: A new questionnaire. Personality and Individual Differences. 2017; 115:65-9. [DOI:10.1016/j.paid.2016.06.028] [DOI:10.1016/j.paid.2016.06.028]
24. Hu LT, Bentler PM. Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling. 1999; 6(1):1-55. [DOI:10.1080/10705519909540118] [DOI:10.1080/10705519909540118]
25. Watson D, Clark LA, Tellegen A. Development and validation of brief measures of positive and negative affect: the PANAS scales. Journal of Personality and Social Psychology. 1988; 54(6):1063-70. [DOI:10.1037/0022-3514.54.6.1063] [DOI:10.1037/0022-3514.54.6.1063]
26. Bashishipour A, Dejkam M. [Confirmatory factor analysis of positive and negative affect scale (Persian)]. Journal of Psychology. 2005; 36(4):351-65.
27. Lovibond SH, Lovibond PF, Psychology Foundation of Australia. Manual for the depression anxiety stress scales. Sydney: Psychology Foundation of Australian; 1995.
28. Afzali A, DelavarA, Borjali A, Mirzamani M. [Psychometric Properties of DASS-42 as assessed in a sample of Kermanshah high school students (Persian)]. Journal of Research in Behavioural Sciences 2008; 5(2):81-91.
29. Jöreskog KG, Sörbom D. LISREL 8.80 for windows [Computer software]. Lincolnwood: Scientific Software International; 2006.
30. Brown TA. Confirmatory factor analysis for applied research. New York: Guilford Press; 2006.
31. Schermelleh Engel K, Moosbrugger H, Müller H. Evaluating the fit of structural equation models: Tests of significance and descriptive goodness-of-fit measures. Methods of Psychological Research Online. 2003; 8(2):23-74.
32. Hair JF, Black WC, Babin BJ, Anderson RE. Multivariate data analysis. Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall; 2009. [PMCID] [PMCID]
33. Tabachnick BG, Fidell LS. Using multivariate statistics. Boston: Pearson Education; 2007. [PMCID] [PMCID]
34. R, Avila C, Caseras X. Reinforcement sensitivity scales. In Corr PJ, editor. The reinforcement sensitivity theory of personality. New York: Cambridge University Press; 2008. [DOI:10.1017/CBO9780511819384.007] [DOI:10.1017/CBO9780511819384.007]