دوره 24، شماره 4 - ( زمستان 1397 )                   جلد 24 شماره 4 صفحات 400-415 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- دانشجوی دکترای روانشناسی بالینی، گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران. ، g.marand@yahoo.com
2- دانشجوی دکترای روانشناسی سلامت، گروه روانشناسی بالینی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.
3- کارشناس ارشد روانشناسی، گروه روانشناسی بالینی، دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران،) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، تهران، ایران.
4- دکترای روانشناسی، استادیار، گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران.
چکیده:   (8543 مشاهده)
اهداف اختلال اضطراب فراگیر و افسردگی، یکی از اختلال‌های شایع در دوره‌ کودکی و بزرگسالی است و مشکلات زیادی در حوزه‌ سلامت به همراه دارد. هدف این پژوهش، بررسی نقش واسطه‌ای نشخوار فکری در رابطه بین تحمل‌نکردن بلاتکلیفی با علائم افسردگی و اختلال اضطراب فراگیر است.
مواد و روش ها طرح این پژوهش، از نوع توصیفی همبستگی است. برای این منظور، ۲۵۰ نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران با استفاده از نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند و به پرسش‌نامه‌های تحمل‌نکردن بلاتکلیفی داگاس، مقیاس نشخوار فکری نالن هاکسما، مقیاس افسردگی بک و مقیاس اضطراب فراگیر که در اختیار آن‌ها گذاشته شده بود، پاسخ دادند. تحلیل داده‌ها با استفاده از مدل‌یابی معادلات ساختاری انجام شد. همچنین برای طبقه‌بندی، پردازش و تحلیل داده‌ها و بررسی فرضیه‌های پژوهش از نرم‌افزارهای آماری SPSS نسخه ۲۲ و Lisrel ۸/۸۵ استفاده شد.
یافته ها ارزیابی مدل فرضی پژوهش با استفاده از شاخص‌های برازندگی نشان داد مدل فرضی با مدل اندازه‌گیری، برازش دارد  ۰/۹۸=NFI=۰/۹۶  - CFI 
RMSEA=۰/۶۰ 
 . نتایج نشان داد تحمل‌نکردن بلاتکلیفی به صورت غیرمستقیم از طریق نشخوار فکری بر افسردگی و همچنین به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر اختلال اضطراب فراگیر تأثیر دارد.
نتیجه گیری می‌توان بر اساس یافته‌های پژوهش، نتیجه گرفت نشخوار فکری در رابطه بین تحمل‌نکردن بلاتکلیفی و علائم افسردگی و اضطراب فراگیر نقش واسطه‌ای دارد. توجه به این سازوکارِ تأثیر، می‌تواند در تدوین مداخلات پیشگیرانه و درمانی کارآمد برای اختلال افسردگی و اضطراب فراگیر مؤثر باشد.
متن کامل [PDF 3266 kb]   (2010 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (2593 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي اصيل | موضوع مقاله: روانپزشکی و روانشناسی
دریافت: 1396/12/13 | پذیرش: 1397/5/16 | انتشار: 1398/12/20

فهرست منابع
1. Sadock BJ, Sadock VA. Kaplan and Sadock's synopsis of psychiatry: Behavioral sciences/clinical psychiatry. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2011.
2. Shihata S, McEvoy PM, Mullan BA. Pathways from uncertainty to anxiety: An evaluation of a hierarchical model of trait and disorder-specific intolerance of uncertainty on anxiety disorder symptoms. Journal of Anxiety Disorders. 2017; 45:72-9. [DOI: 10.1016/j.janxdis.2016.12.001] [PMID] [DOI:10.1016/j.janxdis.2016.12.001]
3. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental disorders (DSM-5). Washington: American Psychiatric Association; 2013.
4. Kessler R, Walters E, Wittchen HU. Epidemiology. In: Heimberg RG, Turk CL, Mennin DS, editors. Generalized Anxiety Disorder: Advances in Research and Practice. New York: Guilford Press; 2004.
5. Ehsanmanesh M. [Epidemiology of mental disorders in Iran (Persian)]. Iranian Journal of Psychiatry & Clinical Psychology. 2001; 6(4):54-70.
6. Omidi A, Tabatabai A, Sazvar A, Akkashe G. [Epidemiology of mental disorders in urbanized areas of Natanz (Persian)]. Iranian Journal of Psychiatry & Clinical Psychology. 2003; 8(4):32-8.
7. Brain C. Advance psychology: Application, issues and perspective. Cheltenham: Nelson Thorenes; 2002.
8. Al Hamzawi AO, Bruffaerts R, Bromet EJ, AlKhafaji AM, Kessler RC. The epidemiology of major depressive episode in the Iraqi general population. PLOS One. 2015; 10(7):e0131937. [DOI:10.1371/journal.pone.0131937] [PMID] [PMCID]
9. Boelen PA, Reijntjes A. Intolerance of uncertainty and social anxiety. Journal of Anxiety Disorders. 2009; 23(1):130-5. [DOI:10.1016/j.janxdis.2008.04.007] [PMID]
10. Agheli F, Hasanzadeh R, Ghasemian D. [Compare of intolerance of uncertainty among obsessive-compulsive disorder, generalized anxiety disorder and healthy subjects (Persian)]. Journal of Novel Applied Sciences. 2013; 2(2):896-9.
11. Buhr K, Dugas MJ. Investigating the construct validity of intolerance of uncertainty and its unique relationship with worry. Journal of Anxiety Disorders. 2006; 20(2):222-36. [DOI:10.1016/j.janxdis.2004.12.004] [PMID]
12. Dugas MJ, Robichaud M. Cognitive-behavioral treatment for generalized anxiety disorder: From science to practice. New York: Routledge; 2007.
13. Freeston MH, Rhéaume J, Letarte H, Dugas MJ, Ladouceur R. Why do people worry? Personality and Individual Differences. 1994; 17(6):791-802. [DOI:10.1016/0191-8869(94)90048-5] [DOI:10.1016/0191-8869(94)90048-5]
14. Holaway RM, Heimberg RG, Coles ME. A comparison of intolerance of uncertainty in analogue obsessive-compulsive disorder and generalized anxiety disorder. Journal of Anxiety Disorders. 2006; 20(2):158-74. [DOI:10.1016/j.janxdis.2005.01.002] [PMID]
15. Dugas MJ, Buhr K, Ladouceur R. The role of intolerance of uncertainty in the etiology and maintenance of generalized anxiety disorder. In: Heimberg RG, Turk CL, Mennin DS, editors. Generalized Anxiety Disorder: Advances in Research and Practice. New York: Guilford Press; 2003. [PMCID]
16. Heimberg RG, Turk CL, Mennin DS. Generalized anxiety disorder: Advances in research and practice. New York: Guilford Press; 2004.
17. de Jong Meyer R, Beck B, Riede K. Relationships between rumination, worry, intolerance of uncertainty and metacognitive beliefs. Personality and Individual Differences. 2009; 46(4):547-51. [DOI:10.1016/j.paid.2008.12.010] [DOI:10.1016/j.paid.2008.12.010]
18. Ward A, Lyubomirsky S, Sousa L, Nolen Hoeksema S. Can't quite commit: Rumination and uncertainty. Personality and Social Psychology Bulletin. 2003; 29(1):96-107. [DOI:10.1177/0146167202238375] [DOI:10.1177/0146167202238375]
19. Hartley S, Haddock G, e Sa DV, Emsley R, Barrowclough C. An experience sampling study of worry and rumination in psychosis. Psychological Medicine. 2014; 44(8):1605-14. [DOI:10.1017/S0033291713002080] [PMID] [DOI:10.1017/S0033291713002080]
20. Wolkenstein L, Zwick JC, Hautzinger M, Joormann J. Cognitive emotion regulation in euthymic bipolar disorder. Journal of Affective Disorders. 2014; 160:92-7. [DOI:10.1016/j.jad.2013.12.022 ] [PMID] [DOI:10.1016/j.jad.2013.12.022]
21. Nolen Hoeksema S, Davis CG. Thanks for sharing that: Ruminators and their social support networks. Journal of Personality and Social Psychology. 1999; 77(4):801. [DOI:10.1037/0022-3514.77.4.801] [PMID] [DOI:10.1037/0022-3514.77.4.801]
22. Nolen Hoeksema S. The role of rumination in depressive disorders and mixed anxiety/depressive symptoms. Journal of Abnormal Psychology. 2000; 109(3):504-11. [DOI:10.1037/0021-843X.109.3.504] [DOI:10.1037/0021-843X.109.3.504]
23. Mansouri A, Farnam AR, Bakhshipour Rodsari A, Mahmood-Aliloo M. [Comparisons between rumination in Individual with major depresion disorder, obsessive-compulsive disorder. General Anxiety Disorder and normal persons (Persian)]. Journal of Sabzevar University of Medical Sciences. 2010; 4:26-9.
24. Pearson M, Brewin CR, Rhodes J, McCarron C. Frequency and nature of rumination in chronic depression: A preliminary study. Cognitive Behaviour Therapy. 2008; 37(3):160-8. [DOI:10.1080/16506070801919224] [PMID] [DOI:10.1080/16506070801919224]
25. Papageorgiou C, Wells A. Positive beliefs about depressive rumination: Development and preliminary validation of a self-report scale. Behaviour Therapy. 2001; 32(1):13-26. [DOI:10.1016/S0005-7894(01)80041-1]
26. Watkins E, Baracaia S. Why do people ruminate in dysphoric moods? Personality and Individual Differences. 2001; 30(5):723-34. [DOI:10.1016/S0191-8869(00)00053-2]
27. Dugas MJ, schewartz A, Francis K. Intolerance of uncertainty, worry, and depression. Cognitive Therapy and Research. 2004; 28(6):835-42. [DOI:10.1007/s10608-004-0669-0] [DOI:10.1007/s10608-004-0669-0]
28. Ladouceur R, Gosselin P, Dugas MJ. Experimental manipulation of intolerance of uncertainty: A study of a theoretical model of worry. Behaviour Research and Therapy. 2000; 38(9):933-41. [DOI:10.1016/S0005-7967(99)00133-3]
29. Grenier S, Ladouceur R. [Manipulation de Intolerance al Incertitude et Inquietudes (French)]. Revue Comedienne Dessciences du Comportment. 2004; 36(1):56-65.
30. Kendler KS. Major depression and generalised anxiety disorder: same genes, (partly) different environments-revisited. Focus. 2004; 168(3):68-425.
31. Buhr K, Dugas MJ. The intolerance of uncertainty scale: Psychometric properties of the English version. Behaviour Research and Therapy. 2002; 40(8):931-45. [DOI:10.1016/S0005-7967(01)00092-4]
32. Sexton KA, Norton PJ, Walker JR, Norton GR. Hierarchical model of generalized and specific vulnerabilities in anxiety. Cognitive Behaviour Therapy. 2003; 32(2):82-94. [DOI:10.1080/16506070302321] [PMID]
33. Muris P, Roelofs J, Meesters C, Boomsma P. Rumination and worry in nonclinical adolescents. Cognitive Therapy and Research. 2004; 28(4):539-54. [DOI:10.1023/B:COTR.0000045563.66060.3e]
34. Kraemer HC, Stice E, Kazdin A, Offord D, Kupfer D. How do risk factors work together? Mediators, moderators, and independent, overlapping, and proxy risk factors. American Journal of Psychiatry. 2001; 158(6):848-56. [DOI:10.1176/appi.ajp.158.6.848] [DOI:10.1176/appi.ajp.158.6.848]
35. Frazier PA, Tix AP, Barron KE. Testing moderator and mediator effects in counseling psychology research. Journal of Counseling Psychology. 2004; 51(1):115-34. [DOI:10.1037/0022-0167.51.1.115] [DOI:10.1037/0022-0167.51.1.115]
36. Spasojević J, Alloy LB. Rumination as a common mechanism relating depressive risk factors to depression. Emotion. 2001;1(1):25-37. [DOI:10.1037/1528-3542.1.1.25] [PMID] [DOI:10.1037/1528-3542.1.1.25]
37. Kline RB. Principles and practice of structural equation modeling. New York: Guilford; 2010.
38. Newman MG, Zuellig AR, Kachin KE, Constantino MJ, Przeworski A, Erickson T, et al. Preliminary reliability and validity of the generalized anxiety disorder questionnaire-IV: A revised self-report diagnostic measure of generalized anxiety disorder. Behavior Therapy. 2002; 33(2):215-33. [DOI:10.1016/S0005-7894(02)80026-0] [DOI:10.1016/S0005-7894(02)80026-0]
39. Abdi R, Bakhshipour Roodsari A, Mahmood Alilou M, Farnam A. [Efficacy evaluation of unified transdiagnostic treatment in Patients with generalized anxiety disorder (Persian)]. International Journal of Behavioral Sciences. 2014; 11(5):245-51.
40. Abolghasemi A, Narimani M. [Psychological tests (Persian)]. Ardebil: Bagh-e Rezvan; 2006.
41. Bagherinejhad M, Salehi J, Tabatabayi M. [Relationship between rumination and depression in Sample of iranian students (Persian)]. Journal of Educational Psychology. 2010; 11(1):21-38.
42. Jöreskog KG, Sörbom D. LISREL 8.80 for Windows [Computer software]. Lincolnwood: Scientific Software International, Inc; 2006.
43. Anderson JC, Gerbing DW. Structural equation modeling in practice: A review and recommended two-step approach. Psychological Bulletin. 1988; 103(3):411-23. [DOI:10.1037/0033-2909.103.3.411]
44. Chou CP, Bentler PM. Estimates and tests in structural equation modeling. In Hoyle RH, editors. Structural Equation Modeling: Concepts, Issues and Applications. Thousand Oaks, California: Sage; 1995.
45. Kline RB. Principles and practice of structural equation modeling. New York: Guilford; 2001.
46. Bentler PM. EQS structural equations program manual. San Fernando Valley, Los Angeles: Encino; 1995.
47. Preacher KJ, Hayes AF. Asymptotic and resampling strategies for assessing and comparing indirect effects in multiple mediator models. Behavior Research Methods. 2008; 40(3):879-91. [PMID] [DOI:10.3758/BRM.40.3.879] [PMID]
48. Lyubomirsky S, Nolen Hoeksema S. Effects of self-focused rumination on negative thinking and interpersonal problem solving. Journal of Personality and Social Psychology. 1995; 69(1):176-90. [DOI:10.1037/0022-3514.69.1.176] [DOI:10.1037/0022-3514.69.1.176]
49. Davis RN, Nolen Hoeksema S. Cognitive inflexibility among ruminators and nonruminators. Cognitive Therapy and Research. 2000; 24(6):699-711. [DOI:10.1023/A:1005591412406]
50. Joormann J. Differential effects of rumination and dysphoria on the inhibition of irrelevant emotional material: Ev idence from a negative priming task. Cognitive Therapy and Research. 2006; 30(2):149-60. [DOI:10.1007/s10608-006-9035-8] [DOI:10.1007/s10608-006-9035-8]
51. Moulds ML, Kandris E, Starr S, Wong ACM. The relation hip between rumination, avoidance and depression in a non-clinical sample. Behaviour Research and Therapy. 2007; 45(2):251-61. [DOI:10.1016/j.brat.2006.03.003] [PMID] [DOI:10.1016/j.brat.2006.03.003]
52. Dobson KS, Dozois DJA. Risk factors in depression. New York: Elsevier; 2008.
53. Riskind JH, Alloy LB. The Cognitive Vulnerability to Depression (CVD) Project: Current fndings and future directions. In Alloy LB, Rishkind JH, editors. Cognitive Vulnerability to Emotional Disorders. New Jersey: Paulist Press; 2006.
54. Lyubomirsky S, Kasri F, Zehm K. Dysphoric rumination impairs concentration on academic tasks. Cognitive Therapy and Research. 2003; 27(3):309-30. [DOI:10.1023/A:1023918517378]
55. Mahmood Aliloo M, Shahjoyi T, Hashemi Z. [Comparision intolerance of uncertainty, cognitive avoidance, negative attitude to problem and positive believes about worry between individual with general anxiety disorder and normal individuals (Persian)]. Journal of Psychology. 2010; 5(20):20-32.
56. Nolen-Hoeksema S. Responses to depression and their effects on the duration of depressive episodes. Journal of Abnormal Psychology. 1991; 100(4):569-582. [DOI:10.1037/0021-843X.100.4.569] [PMID] [DOI:10.1037/0021-843X.100.4.569]
57. Roberts JE, Gilboa E, Gotlib IH. Ruminative response style and vulnerability to episodes of dysphoria: Gender, neuroticism, and episode duration. Cognitive Therapy and Research. 1998; 22(4):401-23. [DOI:10.1023/A:1018713313894]
58. Cox BJ, Enns MW, Taylor S. The effect of rumination as a mediator of elevated anxiety sensitivity in major depression. Cognitive Therapy and Research. 2001; 25(5):525-34. [DOI:10.1023/A:1005580518671]
59. Billings AG, Moos RH. Coping, stress, and social resources among adults with unipolar depression. Journal of Personality and Social Psychology. 1984; 46(4):877-91. [DOI:10.1037/0022-3514.46.4.877] [PMID] [DOI:10.1037/0022-3514.46.4.877]
60. Nolen Hoeksema S, Wisco BE, Lyubomirsky S. Rethinking rumination. Perspectives on Psychological Science. 2008; 3(5):400-24. [DOI:10.1111/j.1745-6924.2008.00088.x] [PMID] [DOI:10.1111/j.1745-6924.2008.00088.x]
61. Marroquín BM, Fontes M, Scilletta A, Miranda R. Ruminative subtypes and coping responses: Active and passive pathways to depressive symptoms. Cognition and Emotion. 2010; 24(8):1446-55. [DOI:10.1080/02699930903510212] [DOI:10.1080/02699930903510212]
62. Dugas MJ, RobichaudM. Cognitive-behavioral treatment for generalized anxiety disorder: From science to practice. Abingdon: Taylor & Francis; 2007.