دوره 24، شماره 2 - ( تابستان 1397 )                   جلد 24 شماره 2 صفحات 216-229 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران ، E-mail: rajabireza@scu.ac.ir
2- گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
چکیده:   (1487 مشاهده)
اهداف هدف پژوهش حاضر بررسی ویژگیهای روانسنجی نسخه فارسی مقیاس توانمندسازی خانواده در خانوادههای با کودکان با اختلالهای بیشفعالی/نقص توجه، طیف اوتیسم و یادگیری خاص بود.
مواد و روشها پژوهش حاضر یک مطالعه روانسنجی بود. 210 والد از کودکان با اختلالهای بیشفعالی/نقص توجه، طیف اوتیسم و یادگیری خاص از مراکز آموزش کودکان استثنایی نواحی 1 و 2 آموزش و پرورش شهر اهواز به روش نمونهگیری مبتنی بر هدف و به صورت داوطلبانه انتخاب شدند و به مقیاسهای توانمندسازی خانواده و رضایت زناشویی پاسخ دادند. دادهها با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و نرمافزار آماری 21- SPSS تحلیل شدند.
یافتهها بر اساس یافتهها مقیاس توانمندسازی خانواده (FES) شامل سه عامل توانمندسازی با توجه به سیستم خانوادگی، توانمندسازی با توجه به سیستم خدماتی و توانمندسازی با توجه به سیستم اجتماعیسیاسی میشود (با حذف چهار ماده). ضرایب آلفای کرونباخ کل مقیاس 94/0 و برای سه عامل استخراجشده از 91/0 تا 93/0، ضریب بازآزمایی 86/0 (001/0>P) و ضریب روایی همگرا بین مقیاس حاضر و مقیاس رضایت زناشویی 31/0 (001/0>P) مشاهده شد.
نتیجهگیری بر اساس نتایج بهدستآمده، از این مقیاس میتوان به عنوان ابزار مناسبی برای اندازهگیری تواناییهای والدین برای ارائه خدمات به کودکان با اختلالهای بیشفعالی/نقصتوجه، طیف اوتیسم و یادگیری خاص در مراکز استثنایی و بازپروری استفاده کرد. همچنین میتوان از آن در تبیین و شناسایی پیشایندها و پیامدهای ناشی از این نوع اختلالها بهره برد.
 
متن کامل [PDF 2967 kb]   (809 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (467 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي اصيل | موضوع مقاله: روانپزشکی و روانشناسی
دریافت: ۱۳۹۶/۷/۲۶ | پذیرش: ۱۳۹۷/۵/۲ | انتشار: ۱۳۹۷/۵/۲