دوره 24، شماره 2 - ( تابستان 1397 )                   جلد 24 شماره 2 صفحات 136-147 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
چکیده:   (2372 مشاهده)
اهداف هدف پژوهش حاضر تعیین نقش تکانشگری، حساسیت به پاداش و بیلذتی در تمایزگذاری افراد دارای اختلال شخصیت مرزی و افراد عادی بود.
مواد و روشها روش پژوهش حاضر توصیفیهمبستگی بود. جامعه پژوهش حاضر شامل دانشجویان دانشگاه تبریز در سال تحصیلی 95-96 بود که براساس روش پژوهش، 200 نفر در مرحله اول ( به صورت غربالگری) و بر اساس فرمول فیدل و تاباخنیک و 80 نفر در مرحله دوم (به صورت نمونهگیری هدفمند) انتخاب شد. برای اندازهگیری متغیرها از پرسشنامه میلون-3، برای غربالگری افراد دارای نشانه های اختلال شخصیت مرزی در مرحله اول پژوهش تکلیف رایانهای خطرپذیری بادکنکی برای سنجش متغیر تکانشگری و متغیر حساسیت به پاداش، مقیاس لذت اسنس و همیلتون برای سنجش متغیر بیلذتی استفاده شد. دادهها با استفاده از روش تحلیل ممیز و نسخه 23 نرمافزار SPSS تحلیل شد.
یافتهها نتایج پژوهش حاضر نشان داد متغیر تکانشگری با ضریب 61/0بیشترین نقش را در کل تابع تشخیص دارد. همچنین متغیر حساسیت به پاداش با ضریب 47/0 در مرتبه دوم در کل تابع تشخیص قرار دارد. متغیر بیلذتی نیز با ضریب 42/0 در مرتبه سوم در کل تابع تشخیص قرار دارد.

نتیجهگیری سندرم نقص پاداش مغز میتواند عامل زیربنایی در آسیبشناسی نشانههای تکانشگری و بیلذتی در افراد دارای نشانههای اختلال شخصیت مرزی باشد؛ چراکه نقص در سیستم پاداش مغز نوعی محرومیت از مکانیزمهای حسی در افراد دارای نشانههای اختلال شخصیت مرزی است. این امر باعث بیلذتی و کمانگیختگی و درنهایت تکانشگری در این افراد میشود.

 
متن کامل [PDF 2899 kb]   (1164 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (1016 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي اصيل | موضوع مقاله: روانپزشکی و روانشناسی
دریافت: ۱۳۹۶/۷/۲۳ | پذیرش: ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ | انتشار: ۱۳۹۷/۵/۲

فهرست منابع
1. Mahmoud AM, Sharifi MA. [Borderline personality disorder theoretical topics and therapies (Persian)]. Tehran: Arjmand Publications; 2015.
2. Kaplan HI, Sadock BJ. Kaplan and Sadock's synopsis of psychiatry: Behavioral sciences/clinical psychiatry. Philadephia: Williams & Wilkins Co; 1998.
3. American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders. Washington D.C.: American Psychiatric Press; 2000.
4. Moeller FG, Barratt ES, Dougherty DM, Schmitz JM, Swann AC. Psychiatric aspects of impulsivity. American Journal of Psychiatry. 2001; 158(11):1783–93.[DOI:10.1176/appi.ajp.158.11.1783] [DOI:10.1176/appi.ajp.158.11.1783]
5. Petry NM. Substance abuse, pathological gambling, and impulsiveness. Drug and Alcohol Dependence. 2001; 63(1):29–38. [DOI:10.1016/S0376-8716(00)00188-5] [DOI:10.1016/S0376-8716(00)00188-5]
6. Ekhtiari H, Rezvanfard M, Mokri A. Impulsivity and its Different Assessment Tools: A Review of View Points and Conducted Researches. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology. 2008; 14(3):247-257
7. Justin Modestino E, Blum K, Oscar-Berman M, Gold MS, Duane DD, Sultan SG., et al. Reward deficiency syndrome: Attentional/arousal subtypes, limitations of current diagnostic nosology, and future research. Journal of Reward Deficiency Syndrome. 2015; 1(1):6-9. [DOI:10.17756/jrds.2015-002] [DOI:10.17756/jrds.2015-002]
8. Blum K. Substance use disorder a bio-directional subset of reward deficiency syndrome. Frontiers in Bioscience. 2017; 22(9):1534–48. [DOI:10.2741/4557] [DOI:10.2741/4557]
9. Blum KE, Kozlowski GP. Ethanol and neuromodulator interactions: A cascade model of reward. Alcohol and Behavior. 1990; 131-49.
10. Blum K, Meshkin B, Downs BW. DNA based customized nutraceutical "gene therapy" utilizing a genoscore: A hypothesized paradigm shift of a novel approach to the diagnosis, stratification, prognosis and treatment of inflammatory processes in the human. Medical Hypotheses. 2006; 66(5):1008–18. [DOI:10.1016/j.mehy.2005.09.029] [DOI:10.1016/j.mehy.2005.09.029]
11. Savage J. The development of persistent criminality. Oxford: Oxford University Press; 2009. [DOI:10.1093/acprof:oso/9780195310313.001.0001] [DOI:10.1093/acprof:oso/9780195310313.001.0001]
12. Zuckerman M. The psychobiological basis of personality. In Nyborg H, editor. The scientific study of human nature. New York: Elsevier Science; 1997.
13. Loas G, Pierson A. Anhedonia in psychiatry: A review. Medico-Psychological Annals. 1989; 147(7):705-17. PMID: 2694884
14. Delavar A. [Research methods in psychology (Persian)]. Tehran: Virayesh Publications; 2006.
15. Tabachnick BG, Fidell LS. Using multivariate statistics. Boston: Allyn & Bacon/Pearson Education; 2007. [PMCID] [PMCID]
16. Rao H, Korczykowski M, Pluta J, Hoang A, Detre JA. Neural correlates of voluntary and involuntary risk taking in the human brain: An fMRI study of the Balloon Analog Risk Task (BART). NeuroImage. 2008; 42(2):902–10. doi: 10.1016/j.neuroimage.2008.05.046 [DOI:10.1016/j.neuroimage.2008.05.046] [DOI:10.1016/j.neuroimage.2008.05.046]
17. Snaith RP, Hamilton M, Morley S, Humayan A, Hargreaves D, Trigwell P. A scale for the assessment of hedonic tone the snaith–Hamilton pleasure scale. British Journal of Psychiatry. 1995; 167(1):99–103. [DOI:10.1192/bjp.167.1.99] [DOI:10.1192/bjp.167.1.99]
18. Millon T, Davis R. Millon clinical multiaxial inventory-II. Bloomington: Pearson Assessments; 1998. [PMID] [PMID]
19. Chegini M, Delavar A, Garaei B. [Psychometric properties Millon Clinical Multiaxial Inventoy (MCMI-III) (Persian)]. Quarterly Journal of Advanced Psychological Research. 2013; 8(29):135-162.
20. Links PS, Heslegrave R, Reekum R van. Impulsivity: Core aspect of borderline personality disorder. Journal of Personality Disorders. 1999; 13(1):1–9. [DOI:10.1521/pedi.1999.13.1.1] [DOI:10.1521/pedi.1999.13.1.1]
21. Lawrence KA, Allen JS, Chanen AM. Impulsivity in borderline personality disorder: Reward-based decision-making and its relationship to emotional distress. Journal of Personality Disorders. 2010; 24(6):785–99. [DOI:10.1521/pedi.2010.24.6.785] [DOI:10.1521/pedi.2010.24.6.785]
22. Marissen MAE, Arnold N, Franken IHA. Anhedonia in borderline personality disorder and its relation to symptoms of impulsivity. Psychopathology. 2012; 45(3):179–84. [DOI:10.1159/000330893] [DOI:10.1159/000330893]
23. Eysenck HJ. Biological basis of personality. Nature. 1963; 199(4898):1031–4. [DOI:10.1038/1991031a0] [DOI:10.1038/1991031a0]
24. Gray JA. Brain systems that mediate both emotion and cognition. Cognition & Emotion. 1990; 4(3):269–88. [DOI:10.1080/02699939008410799] [DOI:10.1080/02699939008410799]
25. Lempert KM, Pizzagalli DA. Delay discounting and future-directed thinking in anhedonic individuals. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry. 2010; 41(3):258–64. [DOI:10.1016/j.jbtep.2010.02.003] [DOI:10.1016/j.jbtep.2010.02.003]
26. Schmahl CG, Elzinga BM, Ebner UW, Simms T, Sanislow C, Vermetten E, et al. Psychophysiological reactivity to traumatic and abandonment scripts in borderline personality and posttraumatic stress disorders: a preliminary report. Psychiatry Research. 2004; 126(1):33–42. [DOI:10.1016/j.psychres.2004.01.005] [DOI:10.1016/j.psychres.2004.01.005]
27. Herpertz SC, Kunert HJ, Schwenger UB, Sass H. Affective responsiveness in borderline personality disorder: A psychophysiological approach. American Journal of Psychiatry. 1999; 156(10):1550–6. [DOI:10.1176/ajp.156.10.1550] [DOI:10.1176/ajp.156.10.1550]