دوره 24، شماره 2 - ( تابستان 1397 )                   جلد 24 شماره 2 صفحات 164-175 | برگشت به فهرست نسخه ها

10.32598/ijpcp.24.2.164


XML English Abstract Print


1- گروه روانشناسی بالینی، دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)، مرکز تحقیقات بهداشت روان، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، تهران، ایران
2- گروه روانشناسی بالینی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان(انستیتو روانپزشکی تهران)، مرکز تحقیقات بهداشت روان، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، تهران، ایران ، E-mail: mitra_hakim2000@yahoo.com
3- گروه روانشناسی بالینی، دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان(انستیتو روانپزشکی تهران)، مرکز تحقیقات بهداشت روان، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، تهران، ایران
چکیده:   (3926 مشاهده)
اهداف پژوهش حاضر با هدف مقایسه صفات شخصیتی و آسیب روانی در مادران سه گروه کودکان مبتلا به اختلالات اضطرابی، اختلال وسواسیجبری و گروه بهنجار انجام شد.
مواد و روشها طرح پژوهش حاضر توصیفی و علّیمقایسه ای و از نوع مقطعی بود. شرکتکنندگان در این پژوهش 93 نفر از مادران (35 نفر گروه اضطرابی ، 27 نفر گروه وسواسی و 31 نفر گروه بهنجار) بودندکه به روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند. برای اندازهگیری متغیرها از مصاحبه بالینی ساختارمند (SCID-I) و پرسشنامه شخصیتی نئو فرم کوتاه (NEO-FFI-60) استفاده شد. دادهها با روش آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره و آزمون کروسکال والیس با استفاده از نرمافزار SPSS نسخه20 تحلیل شدند.
یافتهها نتایج پژوهش نشان داد بین مادران سه گروه کودکان بهنجار، گروه وسواس و گروه اضطرابی از لحاظ آسیب روانی تفاوت معناداری (001/0>P) وجود دارد. آسیب روانی در مادران گروه اضطرابی و وسواس به طور قابل توجهی بیشتر از گروه بهنجار است. نتایج تحلیل واریانس چندمتغیره نشان داد بین سه گروه مادران در متغیرهای روانرنجورخویی، برونگرایی و گشودگی به تجربه تفاوت معنیداری وجود دارد. نتایج آزمون تعقیبی شفه نیز نشان داد بین میانگین مادران گروه بهنجار با مادران گروه اضطرابی و وسواس از لحاظ متغیرهای روانرنجورخویی و گشودگی و بین مادران گروه وسواسی با مادران گروه اضطرابی و بهنجار از لحاظ صفت گشودگی به تجربه تفاوت معنادار وجود دارد. بین میانگین سه گروه مادران از لحاظ متغیر برونگرایی تفاوت معناداری مشاهده نشد.
نتیجهگیری با توجه به یافتههای پژوهش تفاوت معناداری از آسیب روانی و صفت روانرنجورخویی در مادران دو گروه کودکان اضطرابی و کودکان مبتلا به وسواس در مقایسه با گروه بهنجار به دست آمد. نتایج این مطالعه نشان میدهد توجه به آسیب روانی و ویژگیهای شخصیتی مادران در درمان و پیشگیری اختلالات اضطرابی و وسواسی در کودکان میتواند اهمیت زیادی داشته باشد.

 
متن کامل [PDF 2116 kb]   (1722 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (3197 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي اصيل | موضوع مقاله: روانپزشکی و روانشناسی
دریافت: 1396/6/21 | پذیرش: 1396/10/3 | انتشار: 1397/5/2

فهرست منابع
1. Smith AM, Flannery-Schroeder EC, Gorman KS, Cook N. Parent cognitive-behavioral intervention for the treatment of childhood anxiety disorders: A pilot study. Be-haviour Research and Therapy. 2014; 61:156-61. [DOI:10.1016/j.brat.2014.08.010] [PMID] [DOI:10.1016/j.brat.2014.08.010]
2. Lebowitz ER, Omer H, Hermes H, Scahill L. Parent training for childhood anxiety disorders: the SPACE program. Cognitive and Behavioral Practice. 2013; 21(4):456-69. [DOI:10.1016/j.cbpra.2013.10.004] [DOI:10.1016/j.cbpra.2013.10.004]
3. Sadock BJ, Sadock VA. Synopsis of psychiatry. Classification in Psychiatry and Psychiatry Rating Scales. Philadelphia: Lippincot, Williams and Wilkins; 2003
4. Rueter MA, Scaramella L, Wallace LE, Conger RD. First onset of depressive or anxiety disorders predicted by the longitudinal course of internalizing symptoms and parent-adolescent disagreements. Archives of General Psychiatry. 1999; 56(8):726-32. [DOI:10.1001/archpsyc.56.8.726] [PMID] [DOI:10.1001/archpsyc.56.8.726]
5. American Psychiatric Association. The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders: DSM 5. Virginia: American Psychiatric Association; 2013.
6. Freeman JB, Choate-Summers ML, Moore PS, Garcia AM, Sapyta JJ, Leonard HL, et al. Cognitive behavioral treatment for young children with obsessive-compulsive disorder. Biological Psychiatry. 2007; 61(3):337-43. [DOI:10.1016/j.biopsych.2006.12.015] [PMID] [PMCID] [DOI:10.1016/j.biopsych.2006.12.015]
7. Barrett P, Farrell L, Dadds M, Boulter N. Cognitive-behavioral family treatment of childhood obsessive-compulsive disorder: Long-term follow-up and predictors of outcome. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry. 2005; 44(10):1005-14. [DOI:10.1097/01.chi.0000172555.26349.94] [PMID] [DOI:10.1097/01.chi.0000172555.26349.94]
8. Barton R, Heyman I. Obsessive–compulsive disorder in children and adolescents. Paediatrics and Child Health. 2016; 26(12):527-33. [DOI:10.1016/j.paed.2016.08.011] [DOI:10.1016/j.paed.2016.08.011]
9. Hill C, Waite P, Creswell C. Anxiety disorders in children and adolescents. Paediatrics and Child Health. 2016; 26(12):548-53. [DOI:10.1016/j.paed.2016.08.007] [DOI:10.1016/j.paed.2016.08.007]
10. Rockhill C, Kodish I, DiBattisto C, Macias M, Varley C, Ryan S. Anxiety disorders in children and adolescents. Current Problems in Pediatric and Adolescent Health Care. 2010; 40(4):66-99. [DOI:10.1016/j.cppeds.2010.02.002] [PMID] [DOI:10.1016/j.cppeds.2010.02.002]
11. Hudson JL, Rapee RM. Parent–child interactions and anxiety disorders: An observational study. Behaviour Research and Therapy. 2001; 39(12):1411-27. [DOI:10.1016/S0005-7967(00)00107-8] [DOI:10.1016/S0005-7967(00)00107-8]
12. Van Der Bruggen CO, Stams GJ, Bögels SM. Research review: The relation between child and parent anxiety and parental control: A meta-analytic review. Journal of Child Psychology and Psychiatry. 2008; 49(12):1257-69. [DOI:10.1111/j.1469-7610.2008.01898.x] [PMID] [DOI:10.1111/j.1469-7610.2008.01898.x]
13. Nordahl HM, Ingul JM, Nordvik H, Wells A. Does maternal psychopathology discriminate between children with DSM-IV generalised anxiety disorder or opposition-al defiant disorder? The predictive validity of maternal axis I and axis II psychopathology. European Child & Adolescent Psychiatry. 2007; 16(2):87-95. [DOI:10.1007/s00787-006-0578-8] [PMID] [DOI:10.1007/s00787-006-0578-8]
14. Berg-Nielsen TS, Vikan A, Dahl AA. Parenting related to child and parental psychopathology: A descriptive review of the literature. Clinical Child Psychology and Psychiatry. 2002; 7(4):529-52. [DOI:10.1177/1359104502007004006] [DOI:10.1177/1359104502007004006]
15. Ginsburg GS, Siqueland L, Masia-Warner C, Hedtke KA. Anxiety disorders in children: Family matters. Cognitive and Behavioral Practice. 2005; 11(1):28-43. [DOI:10.1016/S1077-7229(04)80005-1] [DOI:10.1016/S1077-7229(04)80005-1]
16. Cobham VE, Dadds MR, Spence SH. The role of parental anxiety in the treatment of childhood anxiety. Journal of Consulting and Clinical Psychology. 1998; 66(6):893. [DOI:10.1037/0022-006X.66.6.893] [PMID] [DOI:10.1037/0022-006X.66.6.893]
17. Liakopoulou M, Korlou S, Sakellariou K, Kondyli V, Kapsimali E, Sarafidou J, et al. The psychopathology of parents of children and adolescents with obsessive-compulsive disorder. Psychopathology. 2010; 43(4):209-15. [DOI:10.1159/000313518] [PMID] [DOI:10.1159/000313518]
18. McClure EB, Brennan PA, Hammen C, Le Brocque RM. Parental anxiety disorders, child anxiety disorders, and the perceived parent–child relationship in an Australi-an high-risk sample. Journal of Abnormal Child Psychology. 2001; 29(1):1-10. [DOI:10.1023/A:1005260311313] [PMID] [DOI:10.1023/A:1005260311313]
19. Pervin LA, Cervone DJ. Personality, theory and research. New York: John Wiley and Sons; 2005.
20. Huver RM, Otten R, de Vries H, Engels RC. Personality and parenting style in parents of adolescents. Journal of Adolescence. 2010; 33(3):395-402. [DOI:10.1016/j.adolescence.2009.07.012] [PMID] [DOI:10.1016/j.adolescence.2009.07.012]
21. Vreeke LJ, Muris P. Relations between behavioral inhibition, big five personality factors, and anxiety disorder symptoms in non-clinical and clinically anxious chil-dren. Child Psychiatry & Human Development. 2012; 43(6):884-94. [DOI:10.1007/s10578-012-0302-5] [PMID] [PMCID] [DOI:10.1007/s10578-012-0302-5]
22. Möller EL, Nikolić M, Majdandžić M, Bögels SM. Associations between maternal and paternal parenting behaviors, anxiety and its precursors in early childhood: A meta-analysis. Clinical Psychology Review. 2016; 45:17-33. [DOI:10.1016/j.cpr.2016.03.002] [PMID] [DOI:10.1016/j.cpr.2016.03.002]
23. Najmi SB, Hassanzadeh A. [On the relationship between personality traits of parents and type of the behavioral disorders of children (Persian)]. Fundamentals of Mental Health. 2010; 12(46):522-33. [DOI:10.22038/jfmh.2010.1092]
24. Sharifi V, Asadi SM, Mohammadi MR, Amini H, Kaviani H, Semnani Y et al. [Reliability and capability of administration of Persian version of SCID for DSM-IV (Persian)]. Advances in Cognitive Sciences. 2004; 6(1-2):10-22.
25. Waters AM, Zimmer-Gembeck MJ, Farrell LJ. The relationships of child and parent factors with children's anxiety symptoms: Parental anxious rearing as a mediator. Journal of Anxiety Disorders. 2012; 26(7):737-45 [DOI:10.1016/j.janxdis.2012.06.002] [PMID] [DOI:10.1016/j.janxdis.2012.06.002]
26. Kerns KA, Brumariu LE. Is insecure parent–child attachment a risk factor for the development of anxiety in childhood or adolescence?. Child Development Perspectives. 2014; 8(1):12-7. [DOI:10.1111/cdep.12054] [PMID] [PMCID] [DOI:10.1111/cdep.12054]
27. Joshanloo M, Daemi F, Bakhshi A, Nazemi S, Ghafari Z. [Construct validity of NEO-personality inventory-revised in Iran (Persian)]. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology. 2010; 16(3):220-30.
28. Waters AM, Zimmer-Gembeck MJ, Farrell LJ. The relationships of child and parent factors with children's anxiety symptoms: Parental anxious rearing as a mediator. Journal of Anxiety Disorders. 2012; 26(7):737-45. [DOI:10.1016/j.janxdis.2012.06.002] [PMID] [DOI:10.1016/j.janxdis.2012.06.002]
29. Goodman R, Ford T, Meltzer H. Mental health problems of children in the community: 18 month follow up. BMJ. 2002; 324(7352):1496-7. [DOI:10.1136/bmj.324.7352.1496] [PMID] [PMCID] [DOI:10.1136/bmj.324.7352.1496]
30. Wood JJ, McLeod BD, Sigman M, Hwang WC, Chu BC. Parenting and childhood anxiety: Theory, empirical findings, and future directions. Journal of Child Psychology and Psychiatry. 2003; 44(1):134-51. [DOI:10.1111/1469-7610.00106] [PMID]
31. Schleider JL, Ginsburg GS, Keeton CP, Weisz JR, Birmaher B, Kendall PC, et al. Parental psychopathology and treatment outcome for anxious youth: roles of family functioning and caregiver strain. Journal of Consulting and Clinical Psychology. 2015; 83(1):213. [DOI:10.1037/a0037935] [PMID] [PMCID] [DOI:10.1037/a0037935]
32. Pirnia B, Rasoulzadeh Tabatabaei SK, Pirkhaefi A, Soleimani A. [Comparison of the Effectiveness of Two Cognitive-Behavioral and Mother-Child Interactive Therapies on Anxiety of Children With Under-Methadone Treatment Mother (Persian)]. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology. 2017; 23(2):136-47. [DOI:10.29252/nirp.ijpcp.23.2.136] [DOI:10.29252/nirp.ijpcp.23.2.136]
33. Cobham VE, Filus A, Sanders MR. Working with parents to treat anxiety-disordered children: A proof of concept RCT evaluating Fear-less Triple P. Behaviour Research and Therapy. 2017; 95: 128-38. [DOI:10.1016/j.brat.2017.06.004] [PMID] [DOI:10.1016/j.brat.2017.06.004]