دوره 24، شماره 1 - ( بهار 1397 )                   جلد 24 شماره 1 صفحات 6-15 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران ، E-mail: a.karimpour92@gmail.com
2- گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
چکیده:   (6086 مشاهده)
 هدف این پژوهش بررسی تأثیر تکلیف پاداشمحور برسطوح عاطفی افراد افسرده است.
مواد و روشها پژوهش حاضر یک مطالعه آزمایشی با طرح پیشآزمون و پسآزمون و پیگری با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل دانشجویان دانشگاه تبریز در سال تحصیلی 95-96 بود. حجم نمونه 40 نفر از دانشجویان بودند که به مرکز مشاوره دانشگاه مراجعه کرده بودند. 20 نفر برای گروه کنترل و 20 نفر برای گروه آزمایش به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند و به صورت انتساب تصادفی در گروهها قرار گرفتند. مداخله طی 8 جلسه (هر جلسه به مدت 45 دقیقه) و در 25 روز با آزمون خطرپذیری بادکنکی (تکلیف پاداشمحور) به گروه آزمایش ارائه شد و معادل امتیاز کسبشده در هر جلسه پاداش مادّی به آزمودنیها داده شد. برای جمعآوری اطلاعات از پرسشنامه مقیاس افسردگی بک و مقیاس فهرست صفات خلقی استفاده شد. برای تجزیهوتحلیل دادهها از تحلیل کوواریانس و نرمافزار SPSS نسخه 23 استفاده شد.
یافتهها نتایج آزمون تحلیل کوواریانس نشان داد اثربخشی تکلیف پاداشمحور در مرحله پیشآزمون در سطح 10/0P< معنادار و میزان تأثیر این مداخله 70/0 بود. همچنین نتایج آزمون تحلیل کوواریانس نشان داد اثربخشی تکلیف پاداشمحور در مرحله پیگیری در سطح 10/0P< بود. بنابراین ارائه تکلیف پاداشمحور در بهبود سطوح عاطفی شرکتکنندگان در مرحله پسآزمون و پیگیری در گروه مداخله مؤثر و توان آماری 0/1 حاکی از دقت آماری قابل قبول بود.
نتیجهگیری پاداش گرفتن پیامدهای لذتبخشی ایجاد میکند و این عامل باعث تحکیم میل و درنتیجه فعالیت برای کسب پاداش و بهبود سطوح عاطفه در افراد افسرده خواهد شد. عاطفه منفی با بودن در موقعیت پاداشزا کاهش مییابد.
 
متن کامل [PDF 2308 kb]   (2165 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (2658 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي اصيل | موضوع مقاله: روانپزشکی و روانشناسی
دریافت: 1396/3/18 | پذیرش: 1396/7/19 | انتشار: 1397/1/12