دوره 24، شماره 1 - ( بهار 1397 )                   جلد 24 شماره 1 صفحات 70-79 | برگشت به فهرست نسخه ها

DOI: 10.29252/nirp.ijpcp.24.1.70


XML English Abstract Print


1- معاونت تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، تهران، ایران ، Email:mbeftekhari200@gmail.com
2- مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران
3- گروه فناوری اطلاعات، دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه تهران، تهران، ایران
چکیده:   (2827 مشاهده)
اهداف مشکلات سلامت روان در سراسر دنیا شیوع بالایی دارد؛ مخصوصاً درخانمها شایعتر است. این مشکلات اثرات بسیار نامطلوبی بر جنبههای مختلف زندگی بر جا میگذارند. از آنجاکه ارتقای سلامت روان درخانمهای متأهل به خاطر اهمیت محوری آنان در خانواده، میتواند اثرات مستقیم و غیر مستقیم قابل توجهی را بر سلامت روان تکتک اعضای خانواده بگذارد، این مطالعه با هدف شناسایی روشهای استفادهشده در خانمهای متأهل برای حفظ و ارتقای سلامت روان به منظور طراحی مداخلات مناسب طراحی شده است.
مواد و روشها این مطالعه به صورت کیفی طراحی و اجرا شده است. جامعه آماری این مطالعه شامل خانمهای متأهل 18 تا 65 ساله ساکن منطقه 22 شهرداری تهران هستند. اطلاعات از طریق مصاحبه عمیق فردی با 15زن متأهل 18 تا 65 ساله تهرانی از طریق نمونهگیری هدفمند جمعآوری شد. تحلیل دادهها بر اساس تجزیهوتحلیل محتوا صورت گرفت.
یافتهها به منظور حفظ و ارتقای سلامت روان، درخانمهای متأهل شهر تهران از چهار شیوه استفاده میکنند که شامل تقویت ابعاد معنوی؛ مهارتآموزی در زمینههای مدیریت استرس، مثبتاندیشی، خودکنترلی و حل مسئله؛ دریافت کمک از افراد ذیصلاح و برنامهریزی با توجه به اولویتها به منظور پرهیز از یکنواختی است.
نتیجهگیری شرکتکنندگان تهرانی به منظور حفظ و ارتقای سلامت روان از تقویت ابعاد معنوی، مهارتآموزی، برنامهریزی و درنهایت مشاوره استفاده میکنند. شرکتکنندگان تهرانی از شیوههای مقابله با استرس هیجانمدار و مسئلهمدار برای حفظ و ارتقای سلامت روان خود بهره میگیرند.
 
متن کامل [PDF 1815 kb]   (1352 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (1388 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي اصيل | موضوع مقاله: روانپزشکی و روانشناسی
دریافت: ۱۳۹۶/۲/۱۶ | پذیرش: ۱۳۹۶/۸/۱۰ | انتشار: ۱۳۹۷/۱/۱۲