دوره 24، شماره 1 - ( بهار 1397 )                   جلد 24 شماره 1 صفحات 92-107 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- مرکز تحقیقات علوم اعصاب کرمان، پژوهشکده نوروفارماکولوژی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران ، Email: navidkhalili2000@yahoo.com
2- مرکز تحقیقات مدلسازی در سلامت، پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
3- گروه آمارزیستی و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
چکیده:   (1813 مشاهده)
اهداف سرشتهای خلقی، ویژگیهای تحت بالینی هستند که با اختلالات خلقی مرتبطند. تاکنون خودپرسشنامه ارزیابی سرشت ممفیس، پیزا، پاریس و سان دیهگو (TEMPS-A) به بیش از 25 زبان در دنیا ترجمه شده است. در برخی از نسخهها همزمان با اعتبارسنجی، این پرسشنامه کوتاه نیز شده است. این مطالعه برای اعتبارسنجی نسخه فارسی کوتاه این پرسشنامه در ایران انجام شده است.
مواد و روشها مطالعه به روش مقطعی انجام شد. نمونه شامل 694 دانشجوی دانشگاه شهید باهنر کرمان از 10 دانشکده مختلف و روش نمونهگیری تصادفی طبقهبندی شده بود. پس از مراحل ترجمه و بازترجمه پرسشنامه 110 سؤالی از تمامی شرکتکنندگان خواسته شد ترجمه فارسی پرسشنامه را کامل کنند. تحلیل عامل اکتشافی با روش تحلیل مؤلفه اصلی به کارگرفته شد. با توجه به مطالعات مشابه و مفروضات نظری ابتدا راه حل پنج عاملی به کار گرفته شد. برای بررسی انسجام درونی زیرمقیاسهای نسخه فارسی کوتاه از آلفای کرونباخ استفاده شد. ضریب همبستگی پیرسون بین زیرمقیاسهای نسخه فارسی کوتاه با هم و همچنین بین هر کدام از آنها با زیرمقیاس متناظر از نسخه 110سؤالی مشخص شد. تفاوت دو جنس در هر زیرمقیاس نسخه فارسی کوتاه با آزمون یو مان-ویتنی بررسی شد. دادهها با نرمافزار SPSS نسخه 21 تحلیل شدند.
یافتهها پنج عامل سرشت تحریکپذیر، مضطرب، افسردهخویی، ادواریخویی و شیداخویی به دست آمد که 35 جزء داشت و به ترتیب انسجام درونی 0/63 ،0/63، 66/0، 6/0 و 6/0 نشان دادند. از نظر ارتباط بین عوامل، قویترین ارتباط بین زیرمقیاس مضطرب با زیرمقیاسهای افسردهخویی و تحریکپذیر مشاهده شد. زنان به طور معنیداری نمرات بیشتری در سرشتهای افسردهخویی، مضطرب و تحریکپذیر و نمرات کمتری در زیرمقیاس ادواریخویی به دست آوردند. زیرمقیاسهای نسخه فارسی کوتاه با زیرمقیاسهای متناظر از ترجمه فارسی 110سؤالی ارتباط پیرسون بین 48/0 و 78/0را نشان دادند.
نتیجهگیری نسخه فارسی 35سؤالی پرسشنامه TEMPS-A انسجام درونی قابل قبول و ارتباط خوبی با نسخه اصلی 110سؤالی داشت. پژوهشگران ایرانی در مطالعات سرشت میتوانند به شیوه آسانتری از این پرسشنامه استفاده کنند.
 
واژه‌های کلیدی: سرشت، اختلالات خلقی، روان سنجی، ایران
متن کامل [PDF 3507 kb]   (692 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (752 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي اصيل | موضوع مقاله: روانپزشکی و روانشناسی
دریافت: ۱۳۹۵/۱۲/۵ | پذیرش: ۱۳۹۶/۵/۱ | انتشار: ۱۳۹۷/۱/۱۲