دوره 24، شماره 1 - ( بهار 1397 )                   جلد 24 شماره 1 صفحات 16-29 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات علوم انسانی و اجتماعی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد، تهران، ایران ، E-mail: sfazaie@yahoo.com
2- گروه علوم پایه توانبخشی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
چکیده:   (1672 مشاهده)
اهداف هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر آموزش موسیقی بر خلاقیت کودکان 7 تا 9 ساله شهر تهران است.
مواد و روشها این پژوهش مطالعهای نیمهآزمایشی با طرح پیشآزمون و پسآزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری پژوهش شامل همه کودکان 7 تا 9 ساله دبستانهای منطقه 20 شهر تهران بود. روش نمونهگیری در این پژوهش، در دسترس بود. تعداد نمونهها 20 نفر بود و به صورت تصادفی 10 نفر برای گروه آزمایش و 10 نفر برای گروه کنترل انتخاب شدند. جمعآوری دادهها بر اساس پرسشنامه خلاقیت تورنس و آزمون هوشی وکسلر 4 انجام شد. تجزیهوتحلیل اطلاعات بهدستآمده نیز با استفاده از نسخه 22 نرمافزار ‌SPSS و در دو بخش توصیفی و استنباطی و با بهرهگیری از آزمونهای تی دو نمونه مستقل و تحلیل کوواریانس انجام شد.
یافتهها نتایج بهدستآمده نشان داد آموزش موسیقی تأثیر معناداری بر مؤلفههای خلاقیت کودکان دارد.
نتیجهگیری آموزش موسیقی میتواند ابزاری مؤثر در توسعه خلاقیت کودکان باشد.
 
واژه‌های کلیدی: آموزش، موسیقی، خلاقیت، کودکان
متن کامل [PDF 3213 kb]   (1494 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (3042 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي اصيل | موضوع مقاله: روانپزشکی و روانشناسی
دریافت: ۱۳۹۵/۱۲/۲ | پذیرش: ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ | انتشار: ۱۳۹۷/۱/۱۲