دوره 24، شماره 1 - ( بهار 1397 )                   جلد 24 شماره 1 صفحات 80-91 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- گروه روانشناسی بالینی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
2- گروه روانپزشکی، دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، تهران، ایران
3- گروه روانشناسی بالینی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران ، Email:sepehr.hashemian@gmail.com
چکیده:   (2210 مشاهده)
 هدف این مطالعه بررسی ساختار عاملی و پایایی پرسشنامه سبکهای فرزندپروری 2 بود.
مواد و روشها این تحقیق توصیفی و از نوع اعتبارسنجی است. 381 نفر از دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری با روش نمونهگیری تصادفی خوشهای برای شرکت در این پژوهش انتخاب شدند و به پرسشنامه سبکهای فرزندپروری 2 پاسخ دادند. ساختار عاملی پرسشنامه با تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی و پایایی ابزار با آلفای کرونباخ و روش آزمونبازآزمون بررسی شد.
یافتهها نتیجه تحلیل مؤلفههای اصلی با چرخش واریماکس راه حلهای سهعاملی و چهارعاملی را نشان داد که به ترتیب 13/45 و 17/52 درصد از واریانس کل را تبیین کردند. نتایج حاصل از تحلیل عاملی تأییدی شاخصهای برازش بهتر راه حل سهعاملی را در مقایسه با راه حل چهارعاملی نشان داد که نشاندهنده برازش بهتر راه حل سهعاملی با دادهها و در جامعه ایران بود. آلفای کرونباخ کل مقیاس برابر 0/65 بود و برای سه عامل از 0/53 تا 0/75 به دست آمد. ضریب همبستگی در روش آزمونبازآزمون 0/77 به دست آمد که نشاندهنده پایایی قابل قبول ابزار است.
نتیجهگیری به طور کلی نتایج نشاندهنده برازش و پایایی مناسب ساختار سهعاملی پرسشنامه است که میتوان از آن برای تعیین سبکهای فرزندپروری به منظور اهداف پژوهشی استفاده کرد.
متن کامل [PDF 2349 kb]   (1663 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (1979 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي اصيل | موضوع مقاله: روانپزشکی و روانشناسی
دریافت: ۱۳۹۵/۱۰/۱۳ | پذیرش: ۱۳۹۶/۵/۱ | انتشار: ۱۳۹۷/۱/۱۲