دوره 23، شماره 4 - ( زمستان 1396 )                   جلد 23 شماره 4 صفحات 438-453 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- گروه روانشناسی ، واحد نجفآباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجفآباد، ایران
2- گروه روانشناسی ، واحد نجفآباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجفآباد، ایران ، E-mail: abbas_haghayegh@yahoo.com
چکیده:   (2066 مشاهده)
اهداف تیپهای زمانی در برخی از شاخصهای روانشناختی افراد تأثیر چشمگیری دارد. این پژوهش با هدف مقایسه کارکردهای اجرایی، رفتارهای پرخطر و انگیزه تحصیلی بین نوجوانان با تیپهای زمانی صبحگاهی و شامگاهی اجرا شد.
مواد و روشها طرح پژوهشی از نوع مقایسهای بود. جامعه آماری آن را تمامی دانشآموزان دورهی متوسطه دوم مشغول به تحصیل در سال تحصیلی 95-94 شهر اصفهان تشکیل میدادند. نمونهگیری- به شیوه نمونهگیری در دسترس- در دو مرحله انجام شد. در مرحله اول 320 نفر از دانشآموزان که موافق شرکت در پژوهش بودند، انتخاب شدند و از آنها خواسته شد به پرسشنامه صبحگاهیشامگاهی هورن و استبرگ پاسخ دهند. در مرحله دوم، 106 نفر که در دو تیپ زمانی صبحگاهی یا شامگاهی قرار داشتند (بر اساس نمره آنها) به عنوان نمونه نهایی پژوهش انتخاب شدند. ابزار استفادهشده در این پژوهش پرسشنامه صبحگاهیشامگاهی هورن و استبرگ،پرسشنامه مقیاس خطرپذیری نوجوانان ایرانی محمدی و همکاران، پرسشنامه انگیزش پیشرفت تحصیلی عبدخدایی و آزمون دستهبندی کارتهای ویسکانسین برگ و همکاران بود. دادههای جمعآوریشده با استفاده از نسخه 21 نرمافزار SPSS و آزمونهایt مستقل و یو-من-ویتنی تحلیل شدند.
یافتهها نتایج نشان داد بین برخی از شاخصهای آزمون ویسکانسین شامل خطای درجاماندگی و پاسخهای نادرست دو گروه تفاوت معناداری وجود دارد (05/0P<). بین دیگر شاخصهای کارکردهای اجرایی تفاوت معناداری مشاهده نشد. نتایج همچنین نشان داد بین رفتارهای پرخطر و ابعاد آن و انگیزه تحصیلی نوجوانان دارای تیپهای صبحگاهی و شامگاهی تفاوت معناداری وجود دارد (05/0P<).
نتیجهگیری نتایج بهدستآمده حاکی از این است که نوجوانان تیپ زمانی صبحگاهی در ابعاد کارکردهای اجرایی(خطای درجاماندگی و پاسخهای نادرست) و انگیزه تحصیلی در مقایسه با نوجوانان تیپ شامگاهی عملکرد بهتری دارند و رفتارهای پرخطر آنها کمتر است.
 
متن کامل [PDF 2801 kb]   (1263 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (1753 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي اصيل | موضوع مقاله: روانپزشکی و روانشناسی
دریافت: ۱۳۹۵/۷/۲۵ | پذیرش: ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ | انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۱۱

فهرست منابع
1. Mecacci L, Righi S, Rocchetti G. Cognitive failures and circadian typology. Personality and Individual Differences. 2004; 37(1):107–13. doi: 10.1016/j.paid.2003.08.004 [DOI:10.1016/j.paid.2003.08.004]
2. Caci H, Robert P, Boyer P. Novelty seekers and impulsive subjects are low in morningness. European Psychiatry. 2004; 19(2):79–84. doi: 10.1016/j.eurpsy.2003.09.007 [DOI:10.1016/j.eurpsy.2003.09.007]
3. Diaz-Morales, JF. (2007). Morning and evening type: Exploring their personality styles. Personality and Individual Differences. 43(4):769-778. [DOI:10.1016/j.paid.2007.02.002]
4. Ziaei M, Amiri S, Molavi H. [Relationship between score of circadian types and time of student reaction at morning and evening (Persian)]. Advances in Cognitive Science .2007; 9(2):47-53.
5. Cavallera GM, Giudici S. Morningness and eveningness personality: A survey in literature from 1995 up till 2006. Personality and Individual Differences. 2008; 44(1):3–21. doi: 10.1016/j.paid.2007.07.009 [DOI:10.1016/j.paid.2007.07.009]
6. Tonetti L, Fabbri M, Natale V. Relationship between circadian typology and big fire personality domains. Chronobiology Interna-tional. 2009; 26(2):337–47. doi: 10.1080/07420520902750995 [DOI:10.1080/07420520902750995]
7. Randler C, Frech D. Young people's time-of-day preferences affect their school performance. Journal of Youth Studies. 2009; 12(6):653-67. doi: 10.1080/13676260902902697 [DOI:10.1080/13676260902902697]
8. Díaz-Morales JF, Pilar Sánchez-López M. Morningness-eveningness and anxiety among adults: A matter of sex/gender? Personality and Individual Differences. 2008; 44(6):1391–401. doi: 10.1016/j.paid.2007.12.007 [DOI:10.1016/j.paid.2007.12.007]
9. Lalonde G, Henry M, Drouin-Germain A, Nolin P, Beauchamp MH. Assessment of executive function in adolescence: A comparison of traditional and virtual reality tools. Journal of Neuroscience Methods. 2013; 219(1):76–82. doi: 10.1016/j.jneumeth.2013.07.005 [DOI:10.1016/j.jneumeth.2013.07.005]
10. Goldstein D, Hahn CS, Hasher L, Wiprzycka UJ, Zelazo PD. Time of day, intellectual performance, and behavioral problems in Morning versus Evening type adolescents: Is there a synchrony effect? Personality and Individual Differences. 2007; 42(3):431–40. doi: 10.1016/j.paid.2006.07.008 [DOI:10.1016/j.paid.2006.07.008]
11. Arora T, Broglia E, Thomas GN, Taheri S. Associations between specific technologies and adolescent sleep quantity, sleep quality, and parasomnias. Sleep Medicine. 2014; 15(2):240–7. doi: 10.1016/j.sleep.2013.08.799 [DOI:10.1016/j.sleep.2013.08.799]
12. Demirhan E, Randler C, Horzum MB. Is problematic mobile phone use explained by chronotype and personality? Chronobiology In-ternational. 2016; 33(7):821–31. doi: 10.3109/07420528.2016.1171232 [DOI:10.3109/07420528.2016.1171232]
13. Diaz-Morales JF, Escribano C. [Consequences of adolescents evening preference on school achievement: A review (Spanish)]. Anales de Psicologia. 2014; 30(3):1096-1104.doi: 10.6018/analesps.30.3.167941 [DOI:10.6018/analesps.30.3.167941]
14. Russo PM, Bruni O, Lucidi F, Ferri R, Violani C. Sleep habits and circadian preference in Italian children and adolescents. Journal of Sleep Research. 2007; 16(2):163–9. doi: 10.1111/j.1365-2869.2007.00584.x [DOI:10.1111/j.1365-2869.2007.00584.x]
15. Jarrin DC, McGrath JJ, Drake CL. Beyond sleep duration: distinct sleep dimensions are associated with obesity in children and ado-lescents. International Journal of Obesity. 2013; 37(4):552–8. doi: 10.1038/ijo.2013.4 [DOI:10.1038/ijo.2013.4]
16. Schlarb AA, Sopp R, Ambiel D, Grünwald J. Chronotype-related differences in childhood and adolescent aggression and antisocial behavior – A review of the literature. Chronobiology International. 2013; 31(1):1–16. doi: 10.3109/07420528.2013.829846 [DOI:10.3109/07420528.2013.829846]
17. Simor P, Zavecz Z, Pálosi V, Török C, Köteles F. The influence of sleep complaints on the association between chronotype and nega-tive emotionality in young adults. Chronobiology International. 2014; 32(1):1–10. doi: 10.3109/07420528.2014.935786 [DOI:10.3109/07420528.2014.935786]
18. Haregu A, Gelaye B, Pensuksan WC, Lohsoonthorn V, Lertmaharit S, Rattananupong T, et al. Circadian rhythm characteristics, poor sleep quality, daytime sleepiness and common psychiatric disorders among Thai college students. Asia-Pacific Psychiatry. 2014; 7(2):182–9. doi: 10.1111/appy.12127 [DOI:10.1111/appy.12127]
19. Tonetti L, Natale V, Randler C. Association between circadian preference and academic achievement: A systematic review and me-ta-analysis. Chronobiology International. 2015; 32(6):792–801. doi: 10.3109/07420528.2015.1049271 [DOI:10.3109/07420528.2015.1049271]
20. Diamond A. Executive functions. Annual Review of Psychology. 2013; 64(1):135–68. doi: 10.1146/annurev-psych-113011-143750 [DOI:10.1146/annurev-psych-113011-143750]
21. Zelazo PD, Anderson JE, Richler J, Wallner-Allen K, Beaumont JL, Weintraub S. II. NIH toolbox cognition battery (cb): measuring executive function and attention. Monographs of the Society for Research in Child Development. 2013; 78(4):16–33. doi: 10.1111/mono.12032 [DOI:10.1111/mono.12032]
22. Alizadeh H. [Neuro-cognitive executive functions related to developmental disorders (Persian)]. Advances in Cognitive Science. 2006; 8(4): 57-70.
23. Loftiz W Christopher. An ecological validity study of executive function measures in children with and without attention deficit hyperactivity disorder [PhD dissertation]. Gainesville, Florida: University of Florida; 2004.
24. Anderson T. Modes of interaction in distance education: Recent developments and research questions. In Moore M, editor. Hand-book of Distance Education. 2012; Abingdon: Routledge.
25. Fuster JM. The pre frontal cortex. London: Academic Press; 2008.
26. Gioia GA, Isquith PK, Guy SC, Kenworthy L. Behavior rating inventory of executive function. Child Neuropsychology. 2000; 6(3):235-38. doi: 10.1076/chin.6.3.235.3152 [DOI:10.1076/chin.6.3.235.3152]
27. Crone EA. Executive function in adolescence: Inferences from brain and behavior. Developmental Science. 2009; 12(6):825-30. doi: 10.1111/j.1467-7687.2009.00918.x [DOI:10.1111/j.1467-7687.2009.00918.x]
28. Hahn C, Cowell JM, Wiprzycka UJ, Goldstein D, Ralph M, Hasher L, et al. Circadian rhythms in executive function during the tran-sition to adolescence: the effect of synchrony between chronotype and time of day. Developmental Science. 2012; 15(3):408–16. doi: 10.1111/j.1467-7687.2012.01137.x [DOI:10.1111/j.1467-7687.2012.01137.x]
29. Boyer TW. The development of risk-taking: A multi-perspective review. Developmental Review. 2006; 26(3):291-345. doi: 10.1016/j.dr.2006.05.002 [DOI:10.1016/j.dr.2006.05.002]
30. Del Vecchio T, Oleary KD. Effectiveness of anger treatments for specific anger problem: A meta-analytic review. Clinical Psychology Review. 2004; 24(1):15-34. doi: 10.1016/j.cpr.2003.09.006 [DOI:10.1016/j.cpr.2003.09.006]
31. Doran N, Luczak SE, Bekman N, Koutsenok I, Brown SA. Adolescent substance use and aggression: A review. Criminal Justice and Behavior. 2012; 39(6):748-69. doi: 10.1177/0093854812437022 [DOI:10.1177/0093854812437022]
32. Gans J, Blyth D, Elster A, Gaveras LL. Americans adolescents: How healthy are they? (Vol. 1). Chicago, Illinois: American Medical Association; 1990.
33. Irwin CE. Adolescence and risk taking: How are they related? In: Bell NJ, Bell RW. Adolescent Risk Taking. Thousand Oaks, Cali-fornia: Sage Publication; 1993.
34. Marquez MPN, Galbon NT. Getting hotter, going wilder? Changes in sexual risk taking behavior. Paper presented at: The 7th Inter-national Conference on Philippine Studies. 16-19 June 2004; Lieden, Netherlands.
35. Jesser R. Risk behavior in adolescence: A Psychosocial framework for understanding and action. In: Rogers DE, Ginzberg E, editor. Adolescents At Risk: Medical And Social Perspectives. Boulder, Colorado: Westview Press; 1992. [DOI:10.1016/0273-2297(92)90014-S]
36. Lindberg LD, Boggess S, Williams S. Multiple threat: The co occurrence of teen health risk behaviors. Washington, D.C.: The Urban Institute; 2000.
37. Bergman M, Scott I. Young adolescents well being and health risk behaviors: Gender and socioeconomic differences. Journal of Ado-lescence. 2001; 24(2):183-97. doi: 10.1006/jado.2001.0378 [DOI:10.1006/jado.2001.0378]
38. Adan A, Natale V, Caci H, Part, G. Relationship between circadian typology and functional and dysfunctional impulsivity. Chron-obiology International. 2010; 27(3):606-19. doi: 10.3109/07420521003663827 [DOI:10.3109/07420521003663827]
39. Tonetti L, Adan A, Caci H, De Pascalis V, febbri M, & Natale V. Morningness-eveningness preference and sensation seeking. Euro-pean Psychiatry. 2010; 25(2):111-15. doi: 10.1016/j.eurpsy.2009.09.007 [DOI:10.1016/j.eurpsy.2009.09.007]
40. Stolarski M, Ledzinshka M, Matthews G. Morning is tomorrow is today: Relationships between chronotype and time perspective. Biological Rhythm Research. 2012; 44(2):181-96. doi: 10.1080/09291016.2012.656248 [DOI:10.1080/09291016.2012.656248]
41. Bentham S. Psychology and Education (Routledge Modular Psychology). Abingdon: Routledge; 2002.
42. Sitpec Debrom, S. Motivation for Learning [R. Hassanzadeh, N. Amooie, Persian Trans]. Mashhad: Donyaye Pajooesh; 2001.
43. Besoluk S. Morningness-eveningness perferences and university entyance examination scores of high school student. Personality and Individual Differences. 2001; 50(2):248-52. doi: 10.1016/j.paid.2010.09.038 [DOI:10.1016/j.paid.2010.09.038]
44. Jovanovski D, Bassili JN. The relationship between morningness-eveningness preference and online learning. Biological Rhythm Re-search. 2007; 38(5):355-65. doi: 10.1080/09291010600950149 [DOI:10.1080/09291010600950149]
45. Martin PY, Marrington S. Morningness-eveningness orientation, optimal time-of-day and attitude change: Evidence for the system-atic processing of a persuasive communication. Personality and Individual Differences. 2005; 39(2):367-77. doi: 10.1016/j.paid.2005.01.021 [DOI:10.1016/j.paid.2005.01.021]
46. Randler C, Frech D. Correlation between morningness–eveningness and final school leaving exams. Biological Rhythm Research. 2006; 37(3):233–39. doi: 10.1080/09291010600645780 [DOI:10.1080/09291010600645780]
47. Boschloo A, Ouwehand C, Dekker S, Lee N, De Groot R, krabbendam L, et al. The relation between breafart skipping and school performance in adolescents. Mind, Brain, and Education. 2012; 6(2):81-88. doi: 10.1111/j.1751-228x.2012.01138.x [DOI:10.1111/j.1751-228X.2012.01138.x]
48. Rahafar A, sadeghi jujilee M, Sadeghpour A, Mirzaei S. Surveying Psychometric Features of Persian Version of Morning-Eventide Questionnaire (Persian)]. Daneshvar Raftar. 2013; 2(8):109-122.
49. Zadeh Mohammadi A, Ahmadabadi Z, Heidari M. [Construction and assessment of psychometric features of Iranian adolescents risk-taking scale (Persian)]. Iranian Journal of Psychiatry & Clinical Psychology . 2011; 17(3):218-25.
50. Nikbakht A, Abdekhodaee M, Hasanabadi H. [Effectiveness of reality therapy group counseling program on academic motivation and procrastination (Persian)]. Research in Clinical Psychology and Counselings. 2014; 3(2):81-94. doi: 10.22067/ijap.v3i2.15434
51. Shahgholian M, Azadfalah P, Ashtiani A, Khodadadi M. [Design of the Wisconsin Card Sorting Test (WCST) computerized ver-sion: theoretical fundamental, developing and psychometrics characteristics (Persian)]. Studies of Clinical Psychology. 2011; 1(4):110-133.
52. Padez C, Mourao I, Moreira P, Rosado V. Long sleep duration and childhood overweight/obesity and body fat. American Journal of Human Biology. 2009; 21(3):371–6. doi: 10.1002/ajhb.20884 [DOI:10.1002/ajhb.20884]
53. Hildenbrand AK, Daly BP, Nicholls E, Brooks-Holliday S, Kloss JD. Increased risk for school violence-related behaviors among adolescents with insufficient sleep. Journal of School Health. 2013; 83(6):408-14. doi: 10.1111/josh.12044 [DOI:10.1111/josh.12044]
54. Tochigi M, Nishida A, Shimodera S, Oshima N, Inoue K, Okazaki Y, et al. Irregular bedtime and nocturnal cellular phone usage as risk factors for being involved in bullying: A cross-sectional survey of Japanese adolescents. PLoS ONE. 2012; 7(9):e45736. doi: 10.1371/journal.pone.0045736 [DOI:10.1371/journal.pone.0045736]
55. Dahl RE, Lewin DS. Pathways to adolescent health sleep regulation and behavior. Journal of Adolescent Health. 2002; 31(6):175–84. doi: 10.1016/s1054-139x(02)00506-2 [DOI:10.1016/S1054-139X(02)00506-2]
56. Andrade MMM, Beneditosilva AA, Domenice S, Arnhold, IJP, Mennabarreto L. Sleep characteristics of adolescents: A longitudinal study. Journal of Adolescent Health. 1993; 14(5):401–6. doi: 10.1016/s1054-139x(08)80016-x [DOI:10.1016/S1054-139X(08)80016-X]
57. Tzischinsky O, Shochat T. Eveningness, sleep patterns, daytime functioning, and quality of life in Israeli adolescents. Chronobiology International. 2011; 28(4):338–43. doi: 10.3109/07420528.2011.560698 [DOI:10.3109/07420528.2011.560698]
58. Fallone G, Acebo C, Seifer R, Carskadon MA. Experimental Restriction of Sleep Opportunity in Children: Effects on Teacher Ratings. Sleep. 2005; 28(12):1561–7. doi: 10.1093/sleep/28.12.1561 [DOI:10.1093/sleep/28.12.1561]
59. Russo PM, Bruni O, Lucidi F, Ferri R, Violani C. Sleep habits and circadian preference in Italian children and adolescents. Journal of Sleep Research. 2007; 16(2):163–9. doi: 10.1111/j.1365-2869.2007.00584.x [DOI:10.1111/j.1365-2869.2007.00584.x]
60. Giannotti F, Cortesi F, Sebastiani T, Ottaviano S. Circadian preference, sleep and daytime behaviour in adolescence. Journal of Sleep Research. 2002; 11(3):191–9. doi: 10.1046/j.1365-2869.2002.00302.x [DOI:10.1046/j.1365-2869.2002.00302.x]
61. Randler C, Frech D. Correlation between morningness – eveningness and final school leaving exams. Biological Rhythm Research. 2006; 37(3):233–9. doi: 10.1080/09291010600645780 [DOI:10.1080/09291010600645780]
62. Vollmer C, Schaal S, Hummel E, Randler C. Association among schoolrelated, parental and self-related problems and morningness–eveningness in adolescents. Stress and health. 2011; 27(5):413–9. doi: 10.1002/smi.1393 [DOI:10.1002/smi.1393]