دوره 23، شماره 3 - ( پاییز 1396 )                   جلد 23 شماره 3 صفحات 260-277 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

abazari K, malekpour M, ghamarani A, abedi A, faramarzi S. Impact of Individual Differences Intervention (Floortime) Based on Parents’ Expressed Emotion on Children’s Social Skills With High-Functioning Autism Disorder. IJPCP. 2017; 23 (3) :260-277
URL: http://ijpcp.iums.ac.ir/article-1-2565-fa.html
اباذری کبری، ملک پور مختار، قمرانی امیر، عابدی احمد، فرامرزی سالار. تأثیر برنامه درمانی مداخله مبتنی بر تفاوتهای فردی (فلورتایم) بر اساس هیجان ابرازشده مادران بر مهارتهای اجتماعی کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم با عملکرد بالا. مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران. 1396; 23 (3) :260-277

URL: http://ijpcp.iums.ac.ir/article-1-2565-fa.html


1- دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران ، Email:kabazari@yahoo.com
2- گروه روانشناسی و آموزش کودکان با نیازهای خاص، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
3- گروه روانشناسی و آموزش کودکان با نیازهای خاص، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.
چکیده:   (2329 مشاهده)
اهداف این پژوهش به منظور طراحی مداخله مبتنی بر تفاوتهای فردی بر اساس هیجان ابرازشده والدین و تأثیر این برنامه بر مهارتهای اجتماعی کودکان اوتیسم با عملکرد بالا انجام شد.
مواد و روشها نوع مطالعه برای بخش اول، مطالعه علّی مقایسهای و بخش دوم مطالعه نیمهآزمایشی است. به منظور طراحی برنامه درمانی فلورتایم مبتنی بر هیجان ابرازشده والدین، ابتدا به صورت ترکیبی تودرتو با پرسشنامه محققساخته برای سنجش کیفی و پرسشنامه خانواده برای بخش کمّی، وضعیت هیجانی مادران اوتیسم سنجیده شد. بر این اساس برنامه درمانی ۲۳ جلسهای تدوین شد. در نهایت ۲۰ کودک اوتیسم با عملکرد بالا از مراکز اوتیسم به صورت نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند؛ ۱۰ نفر به عنوان گروه آزمایش که علاوه بر مداخله ABA برنامه مداخله طراحیشده به آنها ارائه شد و ۱۰ نفر به عنوان گروه کنترل که صرفاً ABA دریافت میکردند، انتخاب شدند. ابزارهای استفادهشده عبارتند از: پرسشنامه خانواده، آزمون ASSQ و آزمون هوش استانفورد بینه، آزمون گیلیام و سازگاری اجتماعی واینلند. تجزیهوتحلیل دادهها از طریق آزمون مانوا و مانکوا با نرمافزار spss نسخه ۱۹ انجام شد.
یافتهها نتایج بیانگر این هستند که با وجود تفاوت معنیدار در هیجان ابرازشده مادران اوتیسم و عادی و زیادبودن هیجان ابرازشده مادران اوتیسم در نمره کلی هیجان ابرازشده، انتقاد و درگیری عاطفی افراطی، بعد از ارائه مداخله، تفاوت معنیداری بین دو گروه کودکان تحت مداخله ABA  و کودکان تحت مداخله فلورتایم در مهارتها و سازگاری اجتماعی ملاحظه نشد. اما گروه آزمایش، بعد از ارائه مداخله، عملکرد بهتری در نمره ارتباط داشتند.
نتیجهگیری با توجه به زیادبودن هیجان ابرازشده والدین کودکان با اختلال اوتیسم، باید مداخلات مختلفی برای کاهش هیجان ابرازشده آنها ارائه داد. همچنین میتوان از مداخلات اجتماعی از جمله مداخله فلورتایم برای افزایش ارتباط کودکان با اختلال اوتیسم عملکرد بالا استفاده کرد.
متن کامل [PDF 3566 kb]   (1147 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (1224 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي اصيل | موضوع مقاله: روانپزشکی و روانشناسی
دریافت: ۱۳۹۵/۶/۲۷ | پذیرش: ۱۳۹۵/۱۱/۲ | انتشار: ۱۳۹۶/۷/۹

فهرست منابع
1. Karst JS, Van Hecke AV. Parent and family impact of autism spectrum disorders: A review and proposed model for intervention evaluation. Clinical Child and Family Psychology Review. 2012; 15(3):247–77. doi: 10.1007/s10567-012-0119-6 [DOI:10.1007/s10567-012-0119-6]
2. Eisenhower AS, Baker BL, Blacher J. Preschool children with intellectual disability: syndrome specificity, behaviour problems, and maternal well-being. Journal of Intellectual Disability Research. 2005; 49(9):657–71. doi: 10.1111/j.1365-2788.2005.00699.x [DOI:10.1111/j.1365-2788.2005.00699.x]
3. Aydın A. Acomparison of the alexithymia, self-compassion and humor characteristics of the parents with mentally disabled and autistic children. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2015; 174:720–9. doi: 10.1016/j.sbspro.2015.01.607 [DOI:10.1016/j.sbspro.2015.01.607]
4. Hooley JM, Parker HA. Measuring expressed emotion: An evaluation of the shortcuts. Journal of Family Psychology. 2006; 20(3):386–96. doi: 10.1037/0893-3200.20.3.386 [DOI:10.1037/0893-3200.20.3.386]
5. Benson PR, Daley D, Karlof KL, Robison D. Assessing expressed emotion in mothers of children with Autism. Autism. 2010; 15(1):65–82. doi: 10.1177/1362361309352777 [DOI:10.1177/1362361309352777]
6. Bader SH, Barry TD. A longitudinal examination of the relation between parental expressed emotion and externalizing behaviors in children and adolescents with Autism spectrum disorder. Journal of Autism and Developmental Disorders. 2014; 44(11):2820–31. doi: 10.1007/s10803-014-2142-6 [DOI:10.1007/s10803-014-2142-6]
7. Hooley JM, Gotlib IH. A diathesis-stress conceptualization of expressed emotion and clinical outcome. Applied and Preventive Psychology. 2000; 9(3):135–51. doi: 10.1016/s0962-1849(05)80001-0 [DOI:10.1016/S0962-1849(05)80001-0]
8. Eisenberg N, Gershoff ET, Fabes RA, Shepard SA, Cumberland AJ, Losoya SH, et al. Mother's emotional expressivity and children's behavior problems and social competence: Mediation through children's regulation. Developmental Psychology. 2001; 37(4):475-90. doi: 10.1037//0012-1649.37.4.475 [DOI:10.1037//0012-1649.37.4.475]
9. Greenberg JS, Mailick Seltzer M, Hong J, Orsmond GI. Bidirectional effects of expressed emotion and behavior problems and symptoms in adolescents and adults with Autism. American Journal on Mental Retardation. 2006; 111(4):229–49. doi: 10.1352/0895-8017(2006)111[229:beoeea]2.0.co;2 [DOI:10.1352/0895-8017(2006)111[229:BEOEEA]2.0.CO;2]
10. Wasserman S, Weisman de Mamani A, Mundy P. Parents' criticisms and attributions about their adult children with high functioning Autism or schizophrenia. Autism. 2010; 14(2):127–37. doi: 10.1177/1362361309354757 [DOI:10.1177/1362361309354757]
11. Griffith GM, Hastings RP, Petalas MA, Lloyd TJ. Mothers' expressed emotion towards children with autism spectrum disorder and their siblings. Journal of Intellectual Disability Research. 2014; 59(6):580-87. doi: 10.1111/jir.12178 [DOI:10.1111/jir.12178]
12. Kelly AB, Garnett MS, Attwood T, Peterson C. Autism spectrum symptomatology in children: The impact of family and peer relationships. Journal of Abnormal Child Psychology. 2008; 36(7):1069–81. doi: 10.1007/s10802-008-9234-8 [DOI:10.1007/s10802-008-9234-8]
13. Wilson R. Assessing Expressed Emotion in parents in association with children's social competence, language ability and their understanding of others. Manchester: Manchester Metropolitan Universityک 2011.
14. Handley RL. Aggressive and self-injurious behavior: Towards a community early intervention strategy [PhD thesis]. Birmingham: University of Birmingham; 2014.
15. Solomon R, Necheles J, Ferch C, Bruckman D. Pilot study of a parent training program for young children with autism. Autism. 2007; 11(3):205–24. doi: 10.1177/1362361307076842 [DOI:10.1177/1362361307076842]
16. Roberts J, Williams K, Carter M, Evans D, Parmenter T, Silove N, et al. A randomised controlled trial of two early intervention programs for young children with autism: Centre-based with parent program and home-based. Research in Autism Spectrum Disorders. 5(4):1553–66. doi: 10.1016/j.rasd.2011.03.001 [DOI:10.1016/j.rasd.2011.03.001]
17. Mudford OC, Martin NT, Eikeseth S, Bibby P. Parent-managed behavioral treatment for preschool children with autism: Some characteristics of UK programs. Research in Developmental Disabilities. 2001; 22(3):173–82. doi: 10.1016/s0891-4222(01)00066-x [DOI:10.1016/S0891-4222(01)00066-X]
18. Kasari C, Freeman SFN, Paparella T. Early intervention in autism: Joint attention and symbolic play. International Review of Research in Mental Retardation. 2000; 23:207–37. doi: 10.1016/s0074-7750(00)80012-9 [DOI:10.1016/S0074-7750(00)80012-9]
19. Siller M, Sigman M. The behaviors of parents of children with autism predict the subsequent development of their children's communication. Journal of Autism and Developmental Disorders. 2002; 32(2):77–89. doi: 10.1023/a:1014884404276 [DOI:10.1023/A:1014884404276]
20. Greenspan SI, Wieder S. Engaging Autism: Using the floortime approach to help children relate, com-municate, and think. Boston, Massachusetts: Da Capo Lifelong Books; 2009.
21. Greenspan SI, Wieder S, Simons R. The child with special needs: Encouraging intellectual and emotional growth. New York: Perseus Publishing; 1998.
22. Ingersoll BR. Teaching social communication: A comparison of naturalistic behavioral and development, social pragmatic approaches for children with Autism spectrum disorders. Journal of Positive Behavior Interventions. 2009; 12(1):33–43. doi: 10.1177/1098300709334797 [DOI:10.1177/1098300709334797]
23. Greenspan SI, Wieder S. Developmental patterns and outcomes on Infants and children with disorders of relating and communicating: A chart Review of 200 cases of children with Autistic Spectrum Diagnoses. Journal of Developmental and Learning Disorders. 1997; 1(1):87-141.
24. Aldred C, Green J, Adams C. A new social communication intervention for children with autism: pilot randomised controlled treatment study suggesting effectiveness. Journal of Child Psychology and Psychiatry. 2004; 45(8):1420–30. doi: 10.1111/j.1469-7610.2004.00338.x [DOI:10.1111/j.1469-7610.2004.00338.x]
25. Hilton JC, Seal BC. Brief report: Comparative aba and dir trials in twin brothers with Autism. Journal of Autism and Developmental Disorders. 2007; 37(6):1197–201. doi: 10.1007/s10803-006-0258-z [DOI:10.1007/s10803-006-0258-z]
26. Minjarez MB, Williams SE, Mercier EM, Hardan AY. Pivotal response group treatment program for parents of children with Autism. Journal of Autism and Developmental Disorders. 2010; 41(1):92–101. doi: 10.1007/s10803-010-1027-6 [DOI:10.1007/s10803-010-1027-6]
27. Pajareya K, Nopmaneejumruslers K. A pilot randomized controlled trial of DIR/Floortime™ parent training intervention for pre-school children with autistic spectrum disorders. Autism. 2011; 15(5):563–77. doi: 10.1177/1362361310386502 [DOI:10.1177/1362361310386502]
28. Dionne M, Martini R. Floortime play with a child with Autism: A single-subject study. Canadian Journal of Occupational Therapy. 2011; 78(3):196–203. doi: 10.2182/cjot.2011.78.3.8 [DOI:10.2182/cjot.2011.78.3.8]
29. Orsmond GI, Seltzer MM, Greenberg JS, Krauss MW. Mother–child relationship quality among adolescents and adults with Autism. American Journal on Mental Retardation. 2006; 111(2):121–37. doi: 10.1352/0895-8017(2006)111[121:mrqaaa]2.0.co;2 [DOI:10.1352/0895-8017(2006)111[121:MRQAAA]2.0.CO;2]
30. Creswell JW, Plano Clark VL. Designing and conducting mixed methods research. [A. Kiamenesh, J. Sarayi, Persian Trans]. Tehran: AAyizh; 2010.
31. Creswell JW. Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. Thousand Oaks, California: Sage; 2013.
32. Kasechi, M. [Reliability and validity of the Persian version of autism spectrum disorder screening questionnaire (Persian)] [MA Thesis]. Tehran: Shahid Beheshti University of Medical Sciences and Health Services; 2012.
33. Baron-Cohen S, Wheelwright S, Skinner R, Martin J, Clubley E.. The Autism-Spectrum Quotient (AQ): Evidencefrom Asperger Syndrome/high-functioning autism, males and females, scientists and mathematicians. Journal of Autism and Developmental Disorders. 2001; 31(1):5–17. doi: 10.1023/a:1005653411471 [DOI:10.1023/A:1005653411471]
34. Farid F, Kamkari K, Safarinia M. Afrooz, S. [The comparison of diagnostic validity of new version of Tehran- Stanford Binet intelligence scales (TSB-5) and wechsler intelligence scales for children- fourth edition (WISC-4) in children with learning disability (Persian)]. Journal of Learning Disability. 2013; 4(2):70-83.
35. Shiri Aminloo M, Kamkary K, Shokrzadeh S. [The Concurrent validity of the new version of the Tehran-Stanford-Binet ‎Intelligence Scale with the Wechsler Intelligence Scale for Children-Revised (Persian)]. Exceptional Education. 2013; 7(120):50-61.) :??
36. Wiedemann G, Rayki O, Feinstein E, Hahlweg K. The Family Questionnaire: Development and validation of a new self-report scale for assessing expressed emotion. Psychiatry Research. 2002; 109(3):265–79. doi: 10.1016/s0165-1781(02)00023-9 [DOI:10.1016/S0165-1781(02)00023-9]
37. Khodabakhshikoolayi A. [Compare the effectiveness of family "model of family management" and "psycho-educational McFarlane" to reduce relapse in schizophrenia patients' mothers, mothers expressed emotion and psychological pressure on them (Persian)] [PhD thesis]. Tehran: AllamehTabatabayi University; 2007
38. Gilliam JE. Gilliam autism rating scale GARS. London: Pearson; 1995.
39. Ahmadi J, Safari T, hematian M, Khalili Z. [Psychometric Properties of the diagnostic test of autism (GARSE) (Persian)]. Journal of Cognitive and Behavioral Sciences. 2011; 1(1):87-104.
40. Behpajouh A, Soleimani M, Afrooz GH, Lavasani GH. [The impact of social skills training on social adjustment and academic performance of slow learner (Persian)]. Journal of Educational Innovations. 2010; 9(33):163-86.
41. Sparrow SS, Cicchetti DV, Balla DA. Vineland-II: Vineland adaptive behavior scales. London: Pearson; 2005.
42. abazari K, melekpour M, ghamarani A, abedi A, faramarzi S. [Understanding the Factors Influence Expressed Emotion in Mothers of Children Autistic with Autism (Mixed-Method Research) (Persian)]. Journal of Qualitative Research in Health Sciences. 2017; 6(1):22-34.
43. Davis TE, Moree BN, Dempsey T, Hess JA, Jenkins WS, Fodstad JC, et al. The effect of communication deficits on anxiety symptoms in infants and toddlers with Autism spectrum disorders. Behavior Therapy. 2012; 43(1):142–52. doi: 10.1016/j.beth.2011.05.003 [DOI:10.1016/j.beth.2011.05.003]
44. Luby M. The impacts on the parent and child: A comparative analysis of ABA and DIR interventions for young children with Autism spectrum disorders [PhD thesis]. Berkeley, California: Wright Institute; 2014.
45. Habibi D, Mirkoohi M. [Floortime effectiveness of play therapy based on high-performance communication skills of children with Autism (Persian)]. Paper presented at: The Social Psychology Conference and Cultural Damage. 26 September 2015; Qom, Iran.
46. Makrygianni MK, Reed P. A meta-analytic review of the effectiveness of behavioural early intervention programs for children with Autistic Spectrum Disorders. 2010; 4(4):577–93. doi: 10.1016/j.rasd.2010.01.014 [DOI:10.1016/j.rasd.2010.01.014]
47. Hayward DW, Gale CM, Eikeseth S. Intensive behavioural intervention for young children with autism: A research-based service model. Research in Autism Spectrum Disorders. 2009; 3(3):571–80. doi: 10.1016/j.rasd.2008.12.002 [DOI:10.1016/j.rasd.2008.12.002]
48. Holtzer J. Efficacy of DIR: Floortime in children with Spectrum Disorder [PhD thesis]. New York: Hofstra University; 2014.

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA code

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology

Designed & Developed by : Yektaweb