دوره 23، شماره 3 - ( پاییز 1396 )                   جلد 23 شماره 3 صفحات 278-293 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Ebrahimi A, Ramezani Farani A, lotfi M, hakim shushtari M. Relationship Between Autistic Traits, Social Problem-Solving Deficiencies, and Depressive - Anxiety Symptoms: A Structural Equation Modeling Approach. IJPCP. 2017; 23 (3) :278-293
URL: http://ijpcp.iums.ac.ir/article-1-2550-fa.html
ابراهیمی علی، رمضانی فرانی عباس، لطفی مژگان، حکیم شوشتری میترا. ارتباط میان صفات اتیستیک، نقص مؤلفه های حل مسئله اجتماعی، نشانه های افسردگی و اضطراب: رویکرد مدلیابی معادلات ساختاری. مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران. 1396; 23 (3) :278-293

URL: http://ijpcp.iums.ac.ir/article-1-2550-fa.html


1- گروه روانشناسی بالینی، دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽدرﻣﺎﻧﯽ ایران، تهران، ایران
2- گروه روانشناسی بالینی، دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽدرﻣﺎﻧﯽایران، تهران، ایران ، Email:Ramezanifarani@gmail.com
3- گروه روانشناسی بالینی، دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽدرﻣﺎﻧﯽایران، تهران، ایران
چکیده:   (5228 مشاهده)
اهداف هدف مطالعه حاضر بررسی روابط ساختاری میان صفات اتیستیک، نقص مؤلفههای حل مسئله اجتماعی، نشانههای افسردگی و اضطراب است.
مواد و روشها جامعه نمونه پژوهش شامل ۳۳۶ دانشجو ( مرد و زن) در سال تحصیلی ۱۳۹۵-۱۳۹۴ بود که در دامنه سنی ۱۸ تا ۳۵ سال قرار داشتند و به روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند. دانشجویان به پرسشنامههای ضریب طیف اتیسم، حل مسئله اجتماع (فرم کوتاه)، افسردگی بک و اضطراب بک پاسخ دادند. دادههای گردهآوریشده با استفاده از روشهای همبستگی پیرسون، آزمون بوت استرپ و مدلیابی معادلات ساختاری و با استفاده از نرمافزارهای SPSS نسخه ۱۸، LISREL نسخه ۸/۵ و Mplus نسخه ۵/۱ تجزیهوتحلیل شدند.
یافتهها نتایج حاصل از تحلیل نشان داد نقص مؤلفههای حل مسئله اجتماعی، در رابطه بین شدت صفات اتیستیک و نشانههای افسردگی و اضطراب نقش میانجی دارد و تمام شاخصهای برازش مدل فرضی در محدوده برازش مناسب قرار داشت. همچنین همبستگی متقابل و مثبتی (۰/۲۵≥r≥۰/۴۵) بین صفات اتیستیک، نقص حل مسئله اجتماعی، اضطراب و افسردگی وجود داشت و تمامی روابط به لحاظ آماری معنیدار (۰/۰۱<P) بود.
نتیجهگیری یافتههای حاصل از پژوهش حاضر حمایت بیشتری را از رابطه ساختاری بین نقص مؤلفههای حل مسئله و شدت نشانههای افسردگی و اضطراب و صفات اتیستیک ارائه میدهد و درک چگونگی ارتباط آنها با نشانههای افسردگی و اضطراب کمککننده خواهد بود تا در آینده به تلاشهایی برای ایجاد برنامههای حل مسئله برای افراد دارای صفات اتیستیک منجر شود.
 
متن کامل [PDF 3171 kb]   (1825 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (1697 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي اصيل | موضوع مقاله: روانپزشکی و روانشناسی
دریافت: 1395/5/23 | پذیرش: 1395/11/24 | انتشار: 1396/7/9

فهرست منابع
1. American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders, (DSM-5®). New York: American Psychiatric Pub; 2013.
2. Constantino JN, Todd RD. Autistic traits in the general population. Archives of General Psychiatry. 2003; 60(5):524. doi: 10.1001/archpsyc.60.5.524 [DOI:10.1001/archpsyc.60.5.524]
3. Ronald A, Happe F, Price TS, Baron Cohen S, Plomin R. Phenotypic and genetic overlap between autistic traits at the extremes of the general population. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry. 2006; 45(10):1206–14. doi: 10.1097/01.chi.0000230165.54117.41 [DOI:10.1097/01.chi.0000230165.54117.41]
4. Robinson EB. Evidence that autistic traits show the same etiology in the general population and at the quantitative extremes (5%, 2.5%, and 1%). Archives of General Psychiatry. 2011; 68(11):1113. doi: 10.1001/archgenpsychiatry.2011.119 [DOI:10.1001/archgenpsychiatry.2011.119]
5. Sterling L, Dawson G, Estes A, Greenson J. Characteristics associated with presence of depressive symptoms in adults with autism spectrum disorder. Journal of Autism and Developmental Disorders. 2007; 38(6):1011–8. doi: 10.1007/s10803-007-0477-y [DOI:10.1007/s10803-007-0477-y]
6. Leyfer OT, Folstein SE, Bacalman S, Davis NO, Dinh E, Morgan J, et al. Comorbid psychiatric disorders in children with autism: Interview development and rates of disorders. Journal of Autism and Developmental Disorders. 2006; 36(7):849–61. doi: 10.1007/s10803-006-0123-0 [DOI:10.1007/s10803-006-0123-0]
7. Lugnegård T, Hallerbäck MU, Gillberg C. Psychiatric comorbidity in young adults with a clinical diagnosis of Asperger syndrome. Research in Developmental Disabilities. 2011; 32(5):1910–7. doi: 10.1016/j.ridd.2011.03.025 [DOI:10.1016/j.ridd.2011.03.025]
8. Ghaziuddin M. Mental health aspects of autism and asperger syndrome. London: Jessica Kingsley Publishers; 2005.
9. Kunihira Y, Senju A, Dairoku H, Wakabayashi A, Hasegawa T. Autistic traits in non autistic Japanese populations: Relationships with personality traits and cognitive ability. Journal of Autism and Developmental Disorders. 2006; 36(4):553–66. doi: 10.1007/s10803-006-0094-1 [DOI:10.1007/s10803-006-0094-1]
10. Gillberg C, Billstedt E. Autism and asperger syndrome: Coexistence with other clinical disorders. Acta Psychiatrica Scandinavica. 2000; 102(5):321–30. doi: 10.1034/j.1600-0447.2000.102005321.x [DOI:10.1034/j.1600-0447.2000.102005321.x]
11. Matson JL, Nebel Schwalm MS. Comorbid psychopathology with autism spectrum disorder in children: An overview. Research in Developmental Disabilities. 2007; 28(4):341–52. doi: 10.1016/j.ridd.2005.12.004 [DOI:10.1016/j.ridd.2005.12.004]
12. Ghaziuddin M, Ghaziuddin N, Greden J. Depression in persons with autism: Implications for research and clinical care. Journal of Autism and Developmental Disorders. 2002; 32(4):299–306. Doi: 10.1023/a:1016330802348 [DOI:10.1023/A:1016330802348]
13. Jackson SLJ, Dritschel B. Modeling the impact of social problem-solving deficits on depressive vulnerability in the broader autism phenotype. Research in Autism Spectrum Disorders. 2016; 21:128–38. Doi: 10.1016/j.rasd.2015.10.002 [DOI:10.1016/j.rasd.2015.10.002]
14. Nezu AM, Ronan GF. Social problem solving as a moderator of stress related depressive symptoms: A prospective analysis. Journal of Counseling Psychology. 1988; 35(2):134–8. doi: 10.1037/0022-0167.35.2.134 [DOI:10.1037/0022-0167.35.2.134]
15. Marx EM, Williams JM, Claridge GC. Depression and social problem solving. Journal of Abnormal Psychology. 1992; 101(1):78–86. doi: 10.1037/0021-843x.101.1.78 [DOI:10.1037/0021-843X.101.1.78]
16. Anderson RJ, Goddard L, Powell JH. Social problem solving processes and mood in college students: An examination of self report and performance based approaches. Cognitive Therapy and Research. 2007; 33(2):175–86. doi: 10.1007/s10608-007-9169-3 [DOI:10.1007/s10608-007-9169-3]
17. Becker Weidman EG, Jacobs RH, Reinecke MA, Silva SG, March JS. Social problem solving among adolescents treated for depression. Behaviour Research and Therapy. 2010; 48(1):11–8. doi: 10.1016/j.brat.2009.08.006 [DOI:10.1016/j.brat.2009.08.006]
18. D'Zurilla TJ, Chang EC, Nottingham EJ, Faccini L. Social problem solving deficits and hopelessness, depression, and suicidal risk in college students and psychiatric inpatients. Journal of Clinical Psychology. 1998; 54(8):1091-107. doi: 10.1002/(sici)1097-4679(199812)54:8<1091::aid-jclp9>3.0.co; 2-j
19. Argus G, Thompson M. Perceived social problem solving, perfectionism, and mindful awareness in clinical depression: An exploratory study. Cognitive Therapy and Research. 2007; 32(6):745–57. doi: 10.1007/s10608-006-9102-1 [DOI:10.1007/s10608-006-9102-1]
20. Rosbrook A, Whittingham K. Autistic traits in the general population: What mediates the link with depressive and anxious symptomatology. Research in Autism Spectrum Disorders. 2010; 4(3):415–24. doi: 10.1016/j.rasd.2009.10.012 [DOI:10.1016/j.rasd.2009.10.012]
21. Baron Cohen S. The autism-spectrum quotient (AQ): Evidence from asperger syndrome/high functioning autism, males and females, scientists and mathematicians. Journal of Autism and Developmental Disorders. 2001; 31(1):5-17. PMID: 11439754 [DOI:10.1023/A:1005653411471] [PMID]
22. Nejatisafa A, Kazemibejestani SMR, Alageband J. [Autistic traits in adults: Evidence for autism continuum hypothesis (Persian)]. Advances in Cognitive Science. 2001; 5(3):34-9.
23. D'Zurilla TJ, Nezu AM, Maydeu Olivares A. Social problem-solving inventory revised: Technical manual. North Tonawanda: Multi Health Systems; 2002.
24. Mokhberi A, Dortaj F, Darehkordi A. [Questionnaire, psychometrics, and standardization of indicators of social problem solving ability (Persian)]. Training Measurement. 2011; 1(4):55-72.
25. Beck AT, Steer RA. Manual for the revised Beck depression inventory. San Antonio: Psychological Corporation; 1987.
26. Stefan Dabson K, Mohammadkhani P, Massah Choulabi O. [Psychometrics characteristic of Beck Depression Inventory-II in patients with magor depressive disorder (Persian)]. Archives of Rehabilitation. 2007; 8:82.
27. Beck AT, Epstein N, Brown G, Steer RA. An inventory for measuring clinical anxiety: Psychometric properties. Journal of Consulting and Clinical Psychology. 1988; 56(6):893–7. doi: 10.1037/0022-006x.56.6.893 [DOI:10.1037/0022-006X.56.6.893]
28. Kaviani H, Mousavi AS. [Psychometric properties of the Persian version of Beck Anxiety Inventory (BAI) (Persian)]. Tehran University Medical Journal TUMS Publications. 2008; 66(2):136-40.
29. Tabachnick BG, Fidell LS, Osterlind SJ. Using multivariate statistics. New York: HarperCollins College Publishers: 1996.
30. Kline RB. Principles and practice of structural equation modeling. New York: Guilford publications; 2015.
31. Chou CP, Bentler PM. Estimates and tests in structural equation modeling. In: Hoyle RH, editor. Structural equation modeling: Concepts, issues, and applications. Thousand Oaks: Sage Publications; 1995.
32. Hu L, Bentler PM. Fit indices in covariance structure modeling: Sensitivity to underparameterized model misspecification. Psychological Methods. 1998; 3(4):424–53. doi: 10.1037/1082-989x.3.4.424 [DOI:10.1037/1082-989X.3.4.424]
33. Preacher KJ, Hayes AF. Asymptotic and resampling strategies for assessing and comparing indirect effects in multiple mediator models. Behavior Research Methods. 2008; 40(3):879–91. doi: 10.3758/brm.40.3.879 [DOI:10.3758/BRM.40.3.879]
34. Kevin EK. Using mplus for structural equation modeling: A researcher's guide. Thousand Oaks: Sage Publications; 2015. doi: 10.4135/9781483381664 [DOI:10.4135/9781483381664]
35. Zarekar A, Demehri F, RostamNia S, Rasouli AA. [Examining the relationship of autistic spectrum traits and depression between the girl students of Ilam Medical Sciences university (Persian)]. Journal of Ilam University of Medical Sciences. 2014; 21(7):178-85.
36. Liew SM, Thevaraja N, Hong RY, Magiati I. The relationship between autistic traits and social anxiety, worry, obsessive compulsive, and depressive symptoms: Specific and non specific mediators in a student sample. Journal of Autism and Developmental Disorders. 2014; 45(3):858–72. doi: 10.1007/s10803-014-2238-z [DOI:10.1007/s10803-014-2238-z]
37. D'Zurilla TJ, Nezu AM. Development and preliminary evaluation of the Social Problem Solving Inventory. Psychological Assessment. 1990; 2(2):156–63. doi: 10.1037/1040-3590.2.2.156 [DOI:10.1037/1040-3590.2.2.156]
38. Goddard L, Howlin P, Dritschel B, Patel T. Autobiographical memory and social problem solving in asperger syndrome. Journal of Autism and Developmental Disorders. 2006; 37(2):291–300. doi: 10.1007/s10803-006-0168-0 [DOI:10.1007/s10803-006-0168-0]
39. Vickerstaff S, Heriot S, Wong M, Lopes A, Dossetor D. Intellectual ability, self perceived social competence, and depressive symptomatology in children with high functioning autistic spectrum disorders. Journal of Autism and Developmental Disorders. 2006; 37(9):1647–64. doi: 10.1007/s10803-006-0292-x [DOI:10.1007/s10803-006-0292-x]
40. Luke L, Clare ICH, Ring H, Redley M, Watson P. Decision-making difficulties experienced by adults with autism spectrum conditions. Autism. 2011; 16(6):612–21. doi: 10.1177/1362361311415876 [DOI:10.1177/1362361311415876]
41. South M, Chamberlain PD, Wigham S, Newton T, Le Couteur A, McConachie H, et al. Enhanced decision making and risk avoidance in high functioning autism spectrum disorder. Neuropsychology. 2014; 28(2):222–8. doi: 10.1037/neu0000016 [DOI:10.1037/neu0000016]
42. Mayes SD, Calhoun SL, Murray MJ, Zahid J. Variables associated with anxiety and depression in children with autism. Journal of Developmental and Physical Disabilities. 2011; 23(4):325–37. doi: 10.1007/s10882-011-9231-7 [DOI:10.1007/s10882-011-9231-7]
43. Sinzig J, Morsch D, Bruning N, Schmidt MH, Lehmkuhl G. Inhibition, flexibility, working memory and planning in autism spectrum disorders with and without comorbid ADHD symptoms. Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health. 2008; 2(1):4. doi: 10.1186/1753-2000-2-4 [DOI:10.1186/1753-2000-2-4]
44. Ames CS, White SJ. Brief report: Are ADHD traits dissociable from the autistic profile? Links between cognition and behaviour. Journal of Autism and Developmental Disorders. 2010; 41(3):357–63. doi: 10.1007/s10803-010-1049-0 [DOI:10.1007/s10803-010-1049-0]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology

Designed & Developed by : Yektaweb