دوره 23، شماره 2 - ( تابستان 1396 )                   جلد 23 شماره 2 صفحات 178-191 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Ahadian fard P, Asgharnejad farid A A, Lavasani F, Ashoori A. Role of Cognitive, Metacognitive, and Meta-Emotional Components in Prediction of Emotional Distress in Students. IJPCP. 2017; 23 (2) :178-191
URL: http://ijpcp.iums.ac.ir/article-1-2538-fa.html
احدیان فرد پانته آ، اصغرنژاد فرید علی اصغر، لواسانی فهیمه، عاشوری احمد. نقش مؤلفه های شناختی، فراشناختی و فراهیجانی در پیشبینی پریشانی هیجانی در دانشجویان. مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران. 1396; 23 (2) :178-191

URL: http://ijpcp.iums.ac.ir/article-1-2538-fa.html


1- دانشکده علومرفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
2- گروه روانشناسی بالینی، دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران ، asgharnejad.ali@gmail.com
3- گروه روانشناسی بالینی، دانشکده علومرفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
چکیده:   (2180 مشاهده)
اهداف پژوهش حاضر با هدف ارزیابی تأثیر عوامل شناختی و فراشناختی و فراهیجانی برای پیشبینی پریشانی هیجانی در بین دانشجویان انجام شد.
مواد و روشها پژوهش حاضر از نوع مطالعات توصیفی همبستگی است. نمونه پژوهش شامل 400 دانشجو بود که به روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای انتخاب شدند. دادهها با استفاده از پرسشنامه تنظیم هیجان، طرحوارههای هیجانی لیهی، فرم کوتاه پرسشنامه طرحواره یانگ، پرسشنامه فراشناخت، مقیاس توجهآگاهی و پرسشنامه پذیرش و عمل (نسخه دوم) گردآوری و با استفاده از نرمافزار spss (نسخه 22) و روشهای آماری همبستگی دومتغیره پیرسون و تحلیل رگرسیون خطی گامبهگام تجزیهوتحلیل شد.
یافتهها برخی از خردهمقیاسهای پذیرش و عمل، خودآگاهی هیجانی، توجهآگاهی و پذیرش احساسات با ضریب منفی و انزوای اجتماعی/ بیگانگی، تلاش برای منطقیبودن و آسیبپذیری با ضریب مثبت درمجموع میتوانند به طور معناداری (1/42 درصد) از واریانس روشهای تنظیم هیجان ناکارآمد درونی را تبیین کنند. ارزشهای بالاتر، توجهآگاهی و پذیرش احساسات با ضریب منفی و بیاعتمادی/ بدرفتاری و توافق با ضریب مثبت درمجموع میتوانند به طور معناداری 2/27 درصد از واریانس روشهای تنظیم هیجان ناکارآمد درونی را تبیین کنند.
نتیجهگیری پژوهش نشان داد بین پذیرش و عمل، خودآگاهی هیجانی، توجهآگاهی، پذیرش احساسات، انزوای اجتماعی/ بیگانگی، تلاش برای منطقی بودن و آسیبپذیری با شدت روشهای تنظیم هیجان ناکارآمد درونی رابطه معنیداری وجود دارد. همچنین  مشخص شد پذیرش و عمل قویترین پیشبینیکننده شدت روشهای ناکارآمد درونی است. بهعلاوه بین ارزشهای بالاتر، بی اعتمادی/ بدرفتاری، توجهآگاهی، توافق و پذیرش احساسات با شدت روشهای تنظیم هیجان ناکارآمد بیرونی رابطه معنیداری وجود دارد. 
 
واژه‌های کلیدی: هیجان، شناخت، فراشناخت
متن کامل [PDF 5893 kb]   (1123 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (622 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي اصيل | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: ۱۳۹۵/۴/۲۶ | پذیرش: ۱۳۹۵/۹/۲۰ | انتشار: ۱۳۹۶/۴/۱۰

فهرست منابع
1. Machado T. S, Pardal A. Emotional regulation & adaptive learning strategies in Portuguese adolescents: A study with the regulation emotion questionnaire-2. Paper presented at The International Psychological Applications Conference and Trend. 26-28 April 2013; Madrid, Spain.
2. Garner PW, Spears FM. Emotion regulation in low-income preschoolers. Social Development. 2000; 9(2):246–64. doi: 10.1111/1467-9507.00122 [DOI:10.1111/1467-9507.00122]
3. Greenberg LS, Paivio SC. Working with emotions in psychotherapy. New York: Guilford Press; 2003.
4. Thompson RA, Calkins SD. The double-edged sword: Emotional regulation for children at risk. Development and Psychopathology. 1996; 8(1):163. doi: 10.1017/s0954579400007021 [DOI:10.1017/S0954579400007021]
5. Gratz KL, Roemer L. Multidimensional assessment of emotion regulation and dysregulation: Development, factor structure, and initial validation of the difficulties in emotion regulation scale. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment. 2004; 26(1):41–54. doi: 10.1023/b:joba.0000007455.08539.94 [DOI:10.1023/B:JOBA.0000007455.08539.94]
6. Gross JJ, Thompson RA. Emotion regulation: Conceptual foundations. New York: Guilford Press; 2007.
7. Narimani M, Ariapooran S, Abolghasemi A, Ahadi B. [Effectiveness of mindfulness-based stress reduction and emotion regulation training in the affect and mood of chemical weapons victims (Persian)]. Arak Medical University Journal. 2012; 15(2):107-18.
8. Phillips KFV, Power MJ. A new self-report measure of emotion regulation in adolescents: The regulation of emotions questionnaire. Clinical Psychology & Psychotherapy. 2007; 14(2):145–56. doi: 10.1002/cpp.523 [DOI:10.1002/cpp.523]
9. Power M. Emotion-focused cognitive therapy. New Jersey: John Wiley & Sons; 2010. [DOI:10.1002/9780470660065]
10. Haghighat F, Tehranchi A, Dehkordian P, Rasoolzade Tabatabaei S K. [A study of the role of psychological factors and pain related variables in the prediction of emotional distress in patients with multiple sclerosis (Persian)]. Journal of Public Health Research. 2013; 6(4):1-11.
11. McKay M, Wood JC, Brantley J. The dialectical behavior therapy skills workbook. Oakland: New Harbinger; 2007.
12. Cisler JM, Olatunji BO, Feldner MT, Forsyth JP. Emotion regulation and the anxiety disorders: An integrative review. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment. 2009; 32(1):68–82. doi: 10.1007/s10862-009-9161-1 [DOI:10.1007/s10862-009-9161-1]
13. Wells A. Metacognitive therapy for anxiety and depression. New York: Guilford Press. 2009.
14. Wells A, Carter K. Further tests of a cognitive model of generalized anxiety disorder: Metacognitions and worry in GAD, panic disorder, social phobia, depression, and nonpatients. Behavior Therapy. 2001; 32(1):85–102. doi: 10.1016/s0005-7894(01)80045-9 [DOI:10.1016/S0005-7894(01)80045-9]
15. Gross JJ, Mu-oz RF. Emotion regulation and mental health. Clinical Psychology: Science and Practice. 1995; 2(2):151–64. doi: 10.1111/j.1468-2850.1995.tb00036.x [DOI:10.1111/j.1468-2850.1995.tb00036.x]
16. Enferadi H. [The relation between cognitive emotional regulation techniques with depression and anxiety in college students, Comparison between clinical and non-clinical samples (Persian)] [MSc. thesis]. Tehran: Iran University of Medical Science; 2010.
17. Gross JJ, John OP. Mapping the domain of expressivity: Multimethod evidence for a hierarchical model. Journal of Personality and Social Psychology. 1998; 74(1):170–91. doi: 10.1037/0022-3514.74.1.170 [DOI:10.1037/0022-3514.74.1.170]
18. Decker ML, Turk CL, Hess B, Murray CE. Emotion regulation among individuals classified with and without generalized anxiety disorder. Journal of Anxiety Disorders. 2008; 22(3):485–94. doi: 10.1016/j.janxdis.2007.04.002 [DOI:10.1016/j.janxdis.2007.04.002]
19. Tabachnick BG, Fidell LS. Using multivariate statistics. Boston: Pearson Education; 2007. [PMCID]
20. Leahy RL. A model of emotional schemas. Cognitive and Behavioral Practice. 2002; 9(3):177–90. doi: 10.1016/s1077-7229(02)80048-7 [DOI:10.1016/S1077-7229(02)80048-7]
21. Young JE, Klosko JS, Weishaar ME. Schema therapy: A practitioner's guide. New York: Guilford Press; 2003.
22. Hayes SC. Mindfulness: method and process. Clinical Psychology: Science and Practice. 2003; 10(2):161–5. doi: 10.1093/clipsy/bpg018 [DOI:10.1093/clipsy/bpg018]
23. Hayes SC, Luoma JB, Bond FW, Masuda A, Lillis J. Acceptance and commitment therapy: Model, processes and outcomes. Behaviour Research and Therapy. 2006; 44(1):1–25. doi: 10.1016/j.brat.2005.06.006 [DOI:10.1016/j.brat.2005.06.006]
24. Khanzadeh M, Saeediyan M, Hosseinchari M, Edrissi F. [Factor structure and psychometric properties of difficulties in emotional regulation scale (Persian)]. International Journal of Behavioral Sciences. 2012; 6(1):87-96.
25. Young JE. Cognitive therapy for personality disorders: A schema-focused approach. Fruitville: Professional Resource Press; 1994.
26. Oei TPS, Baranoff J. Young schema questionnaire: Review of psychometric and measurement issues. Australian Journal of Psychology. 2007; 59(2):78–86. doi: 10.1080/00049530601148397 [DOI:10.1080/00049530601148397]
27. Gh A. [Normalization of young schema questionnaire: Short form (Persian)] [MSc. thesis]. Tehran: Allameh Tabataba'i University; 2006.
28. Wells A, Cartwright-Hatton S. A short form of the metacognitions questionnaire: Properties of the MCQ-30. Behaviour Research and Therapy. 2004; 42(4):385–96. doi: 10.1016/s0005-7967(03)00147-5 [DOI:10.1016/S0005-7967(03)00147-5]
29. Abolghasemi A, Ahmadi M, Kiamarsi A. [The relationship of metacognition and perfectionism with psychological consequences in the addicts (Persian)]. Journal of Research in Behavioural Sciences. 2007; 5(2): 73-9.
30. Sabet M. [The initial standardization of well's metacognitive test (Persian)]. Journal of Modern Thoughts in Education. 2010; 6(3): 27-50.
31. Brown KW, Ryan RM. The benefits of being present: Mindfulness and its role in psychological well-being. Journal of Personality and Social Psychology. 2003; 84(4):822–48. doi: 10.1037/0022-3514.84.4.822 [DOI:10.1037/0022-3514.84.4.822]
32. Ghorbani N, Watson PJ, Weathington BL. Mindfulness in Iran and the United States: Cross-cultural structural complexity and parallel relationships with psychological adjustment. Current Psychology. 2009; 28(4):211–24. doi: 10.1007/s12144-009-9060-3 [DOI:10.1007/s12144-009-9060-3]
33. Nejati VA, Amini RE, ZabihZadeh AB, Masoumi ME, Maleki G, Shoaie FA. [Mindfulness as effective factor in quality of life of blind veterans (Persian)]. Iranian Journal of War and Public Health. 2011; 3(3):1-7.
34. Bond FW, Hayes SC, Baer RA, Carpenter KM, Guenole N, Orcutt HK, et al. Preliminary psychometric properties of the acceptance and action questionnaire–II: A revised measure of psychological inflexibility and experiential avoidance. Behavior Therapy. 2011; 42(4):676–88. doi: 10.1016/j.beth.2011.03.007 [DOI:10.1016/j.beth.2011.03.007]
35. Abasi I, Fata L, Molodi R, Zarrabi H. [Psychometric properties of Persian version of acceptance and action questionnaire –iin (Persian)]. Journal of Psychological Models and Methods. 2012; 2(10):65-80.
36. Mitmansgruber H, Beck TN, Höfer S, Schüßler G. When you don't like what you feel: Experiential avoidance, mindfulness and meta-emotion in emotion regulation. Personality and Individual Differences. 2009; 46(4):448–53. doi: 10.1016/j.paid.2008.11.013 [DOI:10.1016/j.paid.2008.11.013]
37. Kuyken W, Watkins E, Holden E, White K, Taylor RS, Byford S, et al. How does mindfulness-based cognitive therapy work. Behaviour Research and Therapy. 2010; 48(11):1105–12. doi: 10.1016/j.brat.2010.08.003 [DOI:10.1016/j.brat.2010.08.003]
38. Roemer L, Lee JK, Salters-Pedneault K, Erisman SM, Orsillo SM, Mennin DS. Mindfulness and emotion regulation difficulties in generalized anxiety disorder: Preliminary evidence for independent and overlapping contributions. Behavior Therapy. 2009; 40(2):142–54. doi: 10.1016/j.beth.2008.04.001 [DOI:10.1016/j.beth.2008.04.001]
39. Deplus S, Billieux J, Scharff C, Philippot P. A mindfulness-based group intervention for enhancing self-regulation of emotion in late childhood and adolescence: A pilot study. International Journal of Mental Health and Addiction. 2016; 14(5):775–90. doi: 10.1007/s11469-015-9627-1 [DOI:10.1007/s11469-015-9627-1]
40. Kiken LG, Shook NJ. Mindfulness and emotional distress: The role of negatively biased cognition. Personality and Individual Differences. 2012; 52(3):329–33. doi: 10.1016/j.paid.2011.10.031 [DOI:10.1016/j.paid.2011.10.031]
41. Tang YY, Tang R, Posner MI. Mindfulness meditation improves emotion regulation and reduces drug abuse. Drug and Alcohol Dependence. 2016; 163:13–8. doi: 10.1016/j.drugalcdep.2015.11.041 [DOI:10.1016/j.drugalcdep.2015.11.041]
42. Leahy RL. Overcoming resistance in cognitive therapy. New York: Guilford Press. 2012.
43. Sabet Hosseini F, Salari Z. [The role of early maladaptive schemas and difficulties in emotion regulation in students' anxiety (Persian)]. Journal of Behavioral Sciences. 2014; 7(4):3-4.

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA code

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2018 All Rights Reserved | Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology

Designed & Developed by : Yektaweb