دوره 23، شماره 2 - ( تابستان 1396 )                   جلد 23 شماره 2 صفحات 232-243 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Soleimani sefat E, Sa’adati H, Azimian S, Amani S, Saleh manijeh H, Leshni L. Psychometric Properties of Persian Version of Young-Rygh Avoidance Inventory. IJPCP. 2017; 23 (2) :232-243
URL: http://ijpcp.iums.ac.ir/article-1-2516-fa.html
سلیمانی صفت عرفان، سعادتی هیمن، عظیمیان ثریا، امانی شهین، صالح منیجه هیوا، لشنی لیلا. ویژگیهای روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه اجتناب یانگ و ریگ. مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران. 1396; 23 (2) :232-243

URL: http://ijpcp.iums.ac.ir/article-1-2516-fa.html


1- گروه مشاوره، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
2- گروه مشاوره، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ، E-mail: hemnsaadati@gmail.com
3- گروه پیشدبستانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران.
چکیده:   (1966 مشاهده)
اهداف اجتناب یکی از طرحوارههای ناسازگار است که منجر به پاسخهای مقابلهای ناسازگار میشود و به دنبال آن مشکلات روانشناختی ایجاد میشود. با توجه به تازگی برخی مفاهیم طرحوارهدرمانی ازجمله سازه اجتناب، و همچنین عدم وجود نسخه فارسی برای اندازهگیری طرحواره اجتناب، ما نیاز به ابزاری داریم که بتواند طرحواره اجتناب را در ایران اندازهگیری کند. بنابراین هدف پژوهش حاضر ارزیابی روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه اجتناب یانگ و ریگ بود
مواد و روشها مطالعه حاضر با روش همبستگی انجام شده و از نوع مطالعات تحلیل عوامل است.گروه نمونه شامل 382 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی است که به صورت در دسترس انتخاب شدند و با آگاهی از اهداف پژوهش، به صورت داوطلبانه در این مطالعه شرکت کردند. برای ارزیابی روایی همگرا و واگرای پرسشنامه اجتناب از پرسشنامههای پذیرش و عمل (نسخه دوم)، افسردگی بک (ویرایش دوم)، اضطراب بک و جبران افراطی استفاده شد. پایایی پرسشنامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ ارزیابی قرار شد. برای بررسی روایی از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل عاملی اکتشافی و همچنین برای تجزیهوتحلیل دادهها از نرمافزار آماری SPSS (نسخه 21) استفاده شد.
یافتهها نتایج تحلیل عوامل نشان داد هشت عامل استخراج شده است که 92/54 درصد از کل واریانس را تبیین میکند. همسانی درونی عوامل استخراجشده به روش آلفای کرونباخ از 69/0 تا 83/0 بود و پایایی زمانی آن از 72/0 تا 92/0 است. همبستگی پرسشنامه اجتناب با پرسشنامه اضطراب (29/0)، افسردگی (21/0-)، جبران افراطی(43/0) و پذیرش و عمل (30/0) بود که نشاندهنده روایی همگرا و واگرای این پرسشنامه است.
نتیجهگیری نسخه فارسی پرسشنامه اجتناب روایی و پایایی مناسبی دارد. از این پرسشنامه هشت عامل استخراج شد که روایی و پایایی مناسبی دارند.
 
متن کامل [PDF 2477 kb]   (1154 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (634 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي اصيل | موضوع مقاله: روانپزشکی و روانشناسی
دریافت: ۱۳۹۵/۳/۲۸ | پذیرش: ۱۳۹۵/۹/۶ | انتشار: ۱۳۹۶/۴/۱۰

فهرست منابع
1. Kahl KG, Winter L, Schweiger U. The third wave of cognitive behavioural therapies. Current Opinion in Psychiatry. 2012; 25(6):522–8. doi: 10.1097/yco.0b013e328358e531 [DOI:10.1097/YCO.0b013e328358e531]
2. Fusco GM, Freeman A. Borderline personality disorder: A patient's guide to taking control. New York: WW Norton & Company; 2004.
3. Young JE, Klosko JS, Weishaar ME. Schema therapy: A practitioner's guide. New York: Guilford Press; 2003.
4. Sempértegui GA, Karreman A, Arntz A, Bekker MHJ. Schema therapy for borderline personality disorder: A comprehensive review of its empirical foundations, effectiveness and implementation possibilities. Clinical Psychology Review. 2013; 33(3):426–47. doi: 10.1016/j.cpr.2012.11.006 [DOI:10.1016/j.cpr.2012.11.006]
5. De Andrés RD, Aillon N, Bardiot M-C, Bourgeois P, Mertel S, Nerfin F, et al. Impact of the life goals group therapy program for bipolar patients: An open study. Journal of Affective Disorders. 2006; 93(1-3):253–7. doi: 10.1016/j.jad.2006.03.014 [DOI:10.1016/j.jad.2006.03.014]
6. Haghighat Manesh E, Baf AM, Reza H, Ghanbari Hashem Abadi BA, Mahram B. [Early maladaptive schemas and schema domains in rapists (Persian)]. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology. 2010; 16(2):145-53.
7. Moosaviassl SA, Moosavi Sadat Z. [The effectiveness of schema therapy in reduction of early maladaptive schemas on PTSD veterans men (Persian)]. Armaghane Danesh. 2014; 19(1):89-99.
8. Ottenbreit ND, Dobson KS. Avoidance and depression: The construction of the cognitive–behavioral avoidance scale. Behaviour Research and Therapy. 2004; 42(3):293–313. doi: 10.1016/s0005-7967(03)00140-2 [DOI:10.1016/S0005-7967(03)00140-2]
9. Lawson R, Waller G, Lockwood R. Cognitive content and process in eating-disordered patients with obsessive–compulsive features. Eating Behaviors. 2007; 8(3):305–10. doi: 10.1016/j.eatbeh.2006.11.006 [DOI:10.1016/j.eatbeh.2006.11.006]
10. Kashdan TB, Barrios V, Forsyth JP, Steger MF. Experiential avoidance as a generalized psychological vulnerability: Comparisons with coping and emotion regulation strategies. Behaviour Research and Therapy. 2006; 44(9):1301–20. doi: 10.1016/j.brat.2005.10.003 [DOI:10.1016/j.brat.2005.10.003]
11. Lavy EH, van den Hout MA. Cognitive avoidance and attentional bias: Causal relationships. Cognitive Therapy and Research. 1994; 18(2):179–91. doi: 10.1007/bf02357223 [DOI:10.1007/BF02357223]
12. Feldner M., Zvolensky M., Eifert G., Spira A. Emotional avoidance: An experimental test of individual differences and response suppression using biological challenge. Behaviour Research and Therapy. 2003; 41(4):403–11. doi: 10.1016/s0005-7967(02)00020-7 [DOI:10.1016/S0005-7967(02)00020-7]
13. Kämpfe CK, Gloster AT, Wittchen HU, Helbig-Lang S, Lang T, Gerlach AL, et al. Experiential avoidance and anxiety sensitivity in patients with panic disorder and agoraphobia: Do both constructs measure the same. International Journal of Clinical and Health Psychology. 2012; 12(1):5.
14. Lee JK, Orsillo SM, Roemer L, Allen LB. Distress and avoidance in generalized anxiety disorder: Exploring the relationships with intolerance of uncertainty and worry. Cognitive Behaviour Therapy. 2009; 39(2):126–36. doi: 10.1080/16506070902966918 [DOI:10.1080/16506070902966918]
15. Orsillo SM. Acceptance and commitment therapy in the treatment of posttraumatic stress disorder. Behavior Modification. 2005; 29(1):95–129. doi: 10.1177/0145445504270876 [DOI:10.1177/0145445504270876]
16. Begotka AM, Woods DW, Wetterneck CT. The relationship between experiential avoidance and the severity of trichotillomania in a nonreferred sample. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry. 2004; 35(1):17–24. doi: 10.1016/j.jbtep.2004.02.001 [DOI:10.1016/j.jbtep.2004.02.001]
17. Young JE. Cognitive therapy for personality disorders: A schema-focused approach. Fruitville, Florida: Professional Resource Press; 1994.
18. Luck A, Waller G, Meyer C, Ussher M, Lacey H. The role of schema processes in the eating disorders. Cognitive Therapy and Research. 2005; 29(6):717–32. doi: 10.1007/s10608-005-9635-8 [DOI:10.1007/s10608-005-9635-8]
19. Spranger SC, Waller G, Bryant-Waugh R. Schema avoidance in bulimic and non-eating-disordered women. International Journal of Eating Disorders. 2001; 29(3):302–6. doi: 10.1002/eat.1022 [DOI:10.1002/eat.1022]
20. Sheffield A, Waller G, Emanuelli F, Murray J, Meyer C. Do schema processes mediate links between parenting and eating pathology. European Eating Disorders Review. 2009; 17(4):290–300. doi: 10.1002/erv.922 [DOI:10.1002/erv.922]
21. Mairet K, Boag S, Warburton W. How important is temperament? The relationship between coping styles, early maladaptive schemas and social anxiety. International Journal of Psychology and Psychological Therapy. 2014; 14(2):171-90.
22. Zargar M, Kakavand AR, Jalali MR, Salavati M. [Comparison of maladaptive early schemas and avoidance behaviors in opioid dependent men and non-dependent men (Persian)]. Journal of Applied Psychology. 2011; 5(1):69-84.
23. Stefan-Dabson K, Mohammadkhani P, Massah-Choulabi O. [Psychometrics characteristic of Beck Depression Inventory-II in patients with magor depressive disorder (Persian)]. Journal of Rehabilitation. 2007; 8:82-0.
24. Kaviani H, Mousavi AS. [Psychometric properties of the Persian version of Beck Anxiety Inventory (BAI) (Persian)]. Tehran University Medical Journal. 2008; 66(2):136-40.
25. Abasi E, Fti L, Molodi R, Zarabi H. [Psychometric properties of Persian version of acceptance and action questionnaire-II (Persian)]. Journal of Psychological Models and Methods. 2013; 3(10):65-80.
26. Bayrami M, Bakhshipor A, Esmaeili A. The relationship between coping styles and early maladaptive schemas in disconnection-rejection and over vigilance-inhibition in young's schema model. Journal of Life Science and Biomedicine. 2012; 2(4):178-81.
27. Noorbala F, Bahram Ehsan H, Alipour A. [Predictive effects of avoidance and overcompensation coping styles on general health (Persian)]. Health Psychology. 2016; 5(17):51-63.
28. Divandari H, Ahi Gh, Akbari H, Mahdian H. [The young Schema Questionnaire – Short Form (SQ-SF): Investigation psychometric properties and factor structure between students In Islamic Azad University, Kashmar Branch (Persian)]. Pazhouhesh-Nameye Tarbiati. 2009; 5(20):103-133.
29. Fata L, Birashk B, Atefvahid MK, Dabson KS. Meaning assignment structures/schema, emotional states and cognitive processing of emotional information: comparing two conceptual frameworks. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology. 2005; 11(3):312-26.

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA code

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2018 All Rights Reserved | Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology

Designed & Developed by : Yektaweb