دوره 23، شماره 4 - ( زمستان 1396 )                   جلد 23 شماره 4 صفحات 494-509 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- واحد بهداشت روان، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران ، E-mail: mahnaz.fallahi@gmail.com
2- گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
3- مرکز اختلال یادگیری، اداره آموزش و پرورش استان گیلان، رشت، ایران
4- معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران
چکیده:   (2046 مشاهده)
اهداف بر اساس یافتهها، سبکهای مقابله کودکان و نوجوانان با پریشانی و سازگاری رابطه دارد. با وجود اهمیت و پیامدهای پاسخهای مقابله کودکان، هیچ معیار پذیرفتهشدهای برای اندازهگیری مقابله کودکان وجود ندارد. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف بررسی پایایی، روایی و مدلیابی ساختاری پرسشنامه رفتارهای مقابلهای کودکان (CCBQ) انجام شد.
مواد و روشها این پژوهش بر اساس روش همبستگی صورت گرفت و مطالعه روی دانشآموزان 10 تا 16 ساله ساکن استان گیلان انجام شد. تعداد 300 دانشآموز (139 دختر و 161 پسر با میانگین سنی ​​23/13 سال) با استفاده از روش نمونهگیری چندمرحلهای انتخاب شدند. روایی پرسشنامه از طریق روش تحلیل عاملی اکتشافی، تأییدی و روایی ملاکی همزمان بررسی شد. پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از روشهای آلفای کرونباخ و بازآزمایی بررسی شد. اعتبار صوری و محتوایی پرسشنامه CCBQ به تأیید استادان روانشناسی رسید. دادهها با استفاده از نگارش 22 نرمافزار SPSS و نگارش 16 نرمافزار AMOS تجزیهوتحلیل شدند.
یافتهها تحلیل عاملی اکتشافی با استفاده از مؤلفههای اصلی و چرخش واریماکس نشان داد که درنهایت، 41 سؤال اندازهگیری مقابلهای سه عاملی شامل انحراف از مشکل، کنارآمدن با مشکل برای بهبود مسئله و کنارآمدن ویرانگر، بیش از 9/60 درصد از کل واریانسها را تبیین میکنند. روایی همگرایی پرسشنامه، ارتباط رضایتبخش بین نمره کل ابعاد را نشان داد. برای تعیین اعتبار همزمان (CCBQ) از اضطراب حالتصفت کودکان استفاده شد که نتایج همبستگی معنادار بودند. آلفای کرونباخ و روش آزمون مجدد برای کل مقیاس بین 74/0 تا 91/0 بود. ارزیابی این آزمون، قابلیت اطمینان قوی و اعتبار اولیه مناسب را نشان داد.
نتیجهگیری
بر اساس نتایج بهدست آمده از تحلیل روایی و پایایی پرسشنامه رفتار مقابلهای کودکان، این ابزار اعتمادپذیر و معتبر است و میتواند رفتارهای مقابله با مشکلات هیجانی کودکان و نوجوانان جامعه ایرانی را بررسی کند، اما باید مطالعات آینده در جمعیت بالینی هم انجام گیرند.
 
متن کامل [PDF 3406 kb]   (1326 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (1235 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي اصيل | موضوع مقاله: روانپزشکی و روانشناسی
دریافت: ۱۳۹۴/۱۲/۵ | پذیرش: ۱۳۹۵/۱۲/۹ | انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۱۰

فهرست منابع
1. Skinner EA, Zimmer-Gembeck MJ. The development of coping. Annual Review of Psychology. 2007; 58(1):119–44. doi: 10.1146/annurev.psych.58.110405.085705 [DOI:10.1146/annurev.psych.58.110405.085705]
2. Hernandez BC. The children's coping behavior questionnaire: Development and validation [MA thesis]. Chicago: Loyola University Chicago; 2008.
3. Edgar KA. Illness representations and coping as predictors of emotional well-being in adolescents with type 1 diabetes. Journal of Pediatric Psychology. 2003; 28(7):485–93. doi: 10.1093/jpepsy/jsg039 [DOI:10.1093/jpepsy/jsg039]
4. Donaldson D, Prinstein MJ, Danovsky M, SpiritoA. Patterns of children's coping with life: Implications for clinicians. American Journal of Orthopsychia-try. 2000; 70(3):351-59. doi: 10.1037/h0087689 [DOI:10.1037/h0087689]
5. Yousefi F. [The relationship of cognitive emotion regulation strategies with depression and anxiety in students of special middle schools for talented stu-dents in Shiraz (Persian)]. Journal of Exceptional Children. 2004; 6(4):871-92.
6. Dadsetan P. [Developmental psychology disease: From childhood to adulthood (Persian)]. Tehran: SAMT; 1997.
7. Narimani M, Abbasi M, Abolghasemi A, Ahadi B. [A study comparing the effectiveness of acceptance/ commitment by emotional regulation training on adjustment in students with dyscalculia (Persian)]. Journal of Learning Disabilities. 2012; 2(4):154-76.
8. Abdi S, Babapoor J, Fathi H. [Relationship between cognitive emotion regulation styles and general health among university students (Persian)]. Annals of Military and Health Sciences Research. 2011; 8(4):258-64
9. Rezvan S, Bahrami F, Abedi M. [The effect of emotional regulation on happiness and mental rumination of students (Persian)]. Iranian Journal of Psychia-try & Clinical Psychology. 2006; 12(3):251-57.
10. Spirito A, Francis G, Overholser J, Frank N. Coping, depression, and adolescent suicide attempts. Journal of Clinical Child Psychology. 1996; 25(2):147–55. doi: 10.1207/s15374424jccp2502_3 [DOI:10.1207/s15374424jccp2502_3]
11. Stallard P, Velleman R, Langsford J, Baldwin S. Coping and psychological distress in children involved in road traffic accidents. British Journal of Clinical Psychology. 2001; 40(2):197–208. doi: 10.1348/014466501163643 [DOI:10.1348/014466501163643]
12. Brown, JM, O'Keeffe J, Sanders SH, Baker B. Developmental changes in children's cognition to stressful and painful situations. Journal of Pediatric Psy-chology. 1986; 11(3):343-57. doi: 0.1093/jpepsy/11.3.343
13. Vernberg EM, La Greca AM, Silverman WK, Prinstein MJ. Prediction of posttraumatic stress symptoms in children after Hurricane Andrew. Journal of Ab-normal Psychology. 1996; 105(2):237–48. doi: 10.1037/0021-843x.105.2.237 [DOI:10.1037/0021-843X.105.2.237]
14. Swenson CC, Saylor CF, Powell MP, Stokes SJ, Foster KY, Belter RW. Impact of a natural disaster on preschool children: Adjustment 14 months after a hurricane. American Journal of Orthopsychiatry. 1996; 66(1):122–30. doi: 10.1037/h0080162 [DOI:10.1037/h0080162]
15. Jones RT, Ollendick TH. Risk factors for psychological adjustment following residential fire: The role of avoidant coping. Journal of Trauma & Dissocia-tion. 2005; 6(2):85–99. doi: 10.1300/j229v06n02_08 [DOI:10.1300/J229v06n02_08]
16. Costello EJ, Erkanli A, Fairbank JA, Angold A. The prevalence of potentially traumatic events in childhood and adolescence. Journal of Traumatic Stress. 2002; 15(2):99–112. doi: 10.1023/a:1014851823163 [DOI:10.1023/A:1014851823163]
17. Gratz KL, Gunderson JG. Preliminary data on an acceptance-based emotion regulation group intervention for deliberate self-harm among women with bor-derline personality disorder. Behavior Therapy. 2006; 37(1):25–35. doi: 10.1016/j.beth.2005.03.002 [DOI:10.1016/j.beth.2005.03.002]
18. Gross JJ, John OP. Individual differences in two emotion regulation processes: Implications for affect, relationships, and well-being. Journal of Personality and Social Psychology. 2003; 85(2):348–62. doi: 10.1037/0022-3514.85.2.348 [DOI:10.1037/0022-3514.85.2.348]
19. Tugade MM, Frederickson BL. Positive emotions and emotional intelligence. In: Feldman-Barrett L, Salovey P, editor. The Wisdom in Feeling: Psychologi-cal Processes in Emotional Intelligence. New York: The Guilford Press; 2002.
20. Bateni P, Abolghasemi A, Aliakbari Dehkordi M, Hormozi M. [The efficacy of emotion-regulation skills training on the anxiety components among female school students (Persian)]. Journal of School Psychology. 2013; 2(3):23-37.
21. Mousavi R, Mousavi S, Akbari Zardkhaneh S. [Assessment and Diagnosis instruments of Anxiety disorders among child and adolescents (Persian)]. An-nals of Military and Health Sciences Research. 2008; (6)2:147-54.
22. Kendall PC, Puliafico AC, Barmish AJ, Choudhury MS, Henin A, Treadwell KS. Assessing anxiety with the child behavior checklist and the teacher report form. Journal of Anxiety Disorders. 2007; 21(8):1004–15. doi: 10.1016/j.janxdis.2006.10.012 [DOI:10.1016/j.janxdis.2006.10.012]
23. Abdoli N. [The Validity and application of the accessibility checklist, the high school students Kermanshah (Persian)] [MSc. thesis]. Tehran: Islamic Azad University, Central Branch; 2009.
24. Marnat GG. Guide psychological assessment. [H. Pasha Sharifi & MR. Nikkhooi, Persian Trans]. Tehran: Roshd; 2003.
25. Hair JFJ, Anderson RE, Tatham RL, Black WC. Multivariate data analysis. London: Pearson; 2010.
26. Byrne BM. Structural Equation Modeling with AMOS: Basic concepts, applications, and programming. Abingdon: Routledge; 2009
27. Garnefski N, Teerds J, Kraaij V, Legerstee J, van den Kommer T. Cognitive emotion regulation strategies and depressive symptoms: differences between males and females. Personality and Individual Differences. 2004; 36(2):267–76. doi: 10.1016/s0191-8869(03)00083-7 [DOI:10.1016/S0191-8869(03)00083-7]
28. Karukivi M, Hautala L, Kaleva O, Haapasalo-Pesu K-M, Liuksila P-R, Joukamaa M, et al. Alexithymia is associated with anxiety among adolescents. Journal of Affective Disorders. 2010; 125(1-3):383–7. doi: 10.1016/j.jad.2010.02.126 [DOI:10.1016/j.jad.2010.02.126]
29. Yiend J. The effects of emotion on attention: A review of attentional processing of emotional information. Cognition & Emotion. 2010; 24(1):3–47. doi: 10.1080/02699930903205698 [DOI:10.1080/02699930903205698]
30. Berggren N, Derakshan N. Attentional control deficits in trait anxiety: Why you see them and why you don't. Biological Psychology. 2013; 92(3):440–6. doi: 10.1016/j.biopsycho.2012.03.007 [DOI:10.1016/j.biopsycho.2012.03.007]
31. Rector NA, Szacun-Shimizu K, Leybman M. Anxiety sensitivity within the anxiety disorders: Disorder-specific sensitivities and depression comorbidity. Behaviour Research and Therapy. 2007; 45(8):1967–75. doi: 10.1016/j.brat.2006.09.017 [DOI:10.1016/j.brat.2006.09.017]
32. Malouf GM, Thorsteinsson EB, Schuttle NS. The efficacy of problem solving therapy in reducing mental and physical health problems: A meta-analysis. Clinical Psychology Review. 2007; 27(1):46–57. doi: 10.1016/j.cpr.2005.12.005 [DOI:10.1016/j.cpr.2005.12.005]
33. Deacon B, Abramowitz J. Anxiety sensitivity and its dimensions across the anxiety disorders. Journal of Anxiety Disorders. 2006; 20(7):837–57. doi: 10.1016/j.janxdis.2006.01.003 [DOI:10.1016/j.janxdis.2006.01.003]
34. Gross JJ, Thompson RA. Emotion regulation: Conceptual foundations. In: Gross JJ, editor. Handbook of Emotion Regulation. New York: Guilford Press; 2015.
35. Rodebaugh TL, Heimberg RG. Emotion regulation and the anxiety disorders: Adopting a self-regulation perspective. In: Vingerhoets AJ, Nyklíček I, Denol-let J, editors. Emotion Regulation. Berlin: Springer; 2008. [DOI:10.1007/978-0-387-29986-0_9]
36. Tull MT, Stipelman BA, Salters-Pedneault K, Gratz KL. An examination of recent non-clinical panic attacks, panic disorder, anxiety sensitivity, and emo-tion regulation difficulties in the prediction of generalized anxiety disorder in an analogue sample. Journal of Anxiety Disorders. 2009; 23(2):275–82. doi: 10.1016/j.janxdis.2008.08.002 [DOI:10.1016/j.janxdis.2008.08.002]
37. Tortella-Feliu M, Balle M, Sesé A. Relationships between negative affectivity, emotion regulation, anxiety, and depressive symptoms in adolescents as ex-amined through structural equation modeling. Journal of Anxiety Disorders. 2010; 24(7):686–93. doi: 10.1016/j.janxdis.2010.04.012 [DOI:10.1016/j.janxdis.2010.04.012]
38. Marroquín B. Interpersonal emotion regulation as a mechanism of social support in depression. Clinical Psychology Review. 2011; 31(8):1276–90. doi: 10.1016/j.cpr.2011.09.005 [DOI:10.1016/j.cpr.2011.09.005]
39. Garnefski N, Teerds J, Kraaij V, Legerstee J, van den Kommer T. Cognitive emotion regulation strategies and depressive symptoms: Differences between males and females. Personality and Individual Differences. 2004; 36(2):267–76. doi: 10.1016/s0191-8869(03)00083-7 [DOI:10.1016/S0191-8869(03)00083-7]
40. Mathews BL, Kerns KA, Ciesla JA. Specificity of emotion regulation difficulties related to anxiety in early adolescence. Journal of Adolescence. 2014; 37(7):1089–97. doi: 10.1016/j.adolescence.2014.08.002 [DOI:10.1016/j.adolescence.2014.08.002]
41. Min JA, Yu JJ, Lee CU, Chae JH. Cognitive emotion regulation strategies contributing to resilience in patients with depression and/or anxiety disorders. Comprehensive Psychiatry. 2013; 54(8):1190–7. doi: 10.1016/j.comppsych.2013.05.008 [DOI:10.1016/j.comppsych.2013.05.008]
42. Salsman JM, Brown TL, Brechting EH, Carlson CR. The link between religion and spirituality and psychological adjustment: the mediating role of opti-mism and social support. Personality and Social Psychology Bulletin. 2005; 31(4):522–35. doi: 10.1177/0146167204271563 [DOI:10.1177/0146167204271563]
43. La Greca AM, Silverman WK, Vernberg EM, Prinstein MJ. Symptoms of posttraumatic stress in children after Hurricane Andrew: A prospective study. Journal of Consulting and Clinical Psychology. 1996; 64(4):712–23. doi: 10.1037/0022-006x.64.4.712 [DOI:10.1037/0022-006X.64.4.712]
44. Spirito A, Stark LJ, Williams C. Development of a brief coping checklist for use with pediatric populations. Journal of Pediatric Psychology. 1988; 13(4):555–74. doi: 10.1093/jpepsy/13.4.555 [DOI:10.1093/jpepsy/13.4.555]
45. Feldman GC, Barrett L, Gross J. Knowing what you are feeling and knowing what to do about it: Mapping the relation between emotion differentiation and emotion regulation. Cognition and Emotion. 2001; 15(6):713-24. doi: 10.1080/02699930143000239 [DOI:10.1080/02699930143000239]