دوره 23، شماره 3 - ( پاییز 1396 )                   جلد 23 شماره 3 صفحات 294-305 | برگشت به فهرست نسخه ها

DOI: 10.29252/nirp.ijpcp.23.3.294


XML English Abstract Print


1- 1-بیماربیمارستان روزبه، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایرانستان روزبه، دانشگاه علوم پزشکی تهران-2-مرکز تحقیقات علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
2- مرکز تحقیقات علوم شناختی و رفتاری - بیمارستان روزبه، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران ، E-mail: sharivar@sina.tums.ac.ir
3- گروه علوم اعصاب شناختی، پژوهشکده علوم شناختی، تهران، ایران
4- بیمارستان روزبه، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
چکیده:   (2430 مشاهده)
اهداف یکی از بخشهای مهم در درک ذهنیت دیگران، تشخیص نیّت و هدف آنها از انجام رفتارهایشان است. این مطالعه با هدف تعیین روایی آزمون الگوی «شکلهای متحرک» برای تعیین عملکرد کودکان دبستانی در فهم قصدمندی رفتار دیگران انجام گرفت.
مواد و روشها در یک بررسی مقطعی برای ارزیابی ابزارها، دانشآموزان دبستانی پایههای سوم تا پنجم شهر تهران با روش نمونهگیری خوشهای تصادفی وارد شدند. والدین سیاهه رفتاری کودکان را تکمیل کردند. پس از انجام آزمون ایشیهارا بهمنظور ارزیابی نبود کوررنگی در کودکان، آزمون الگوی «شکلهای متحرک» برای کودکان اجرا شد. با استفاده از نرمافزار SPSS۱۸ برای تحلیل دادهها آمار توصیفی، آزمونهای تی، رگرسیون خطی وهمبستگی پیرسون بهکار رفت.
یافتهها ارتباطی میان شاخص قصدمندی با سن و جنس بهدست نیامد. تمام متغیرهای الگوی شکلهای متحرک با یکدیگر همبستگی معنیدار (P<۰/۰۱) داشتند. ضریب همبستگی نمره قصدمندی وتعداد اصطلاحات ذهنیسازی ۰.۶۱۲ (P=۰/۰۱) بود. میان متغیرهای الگوی «شکلهای متحرک» با نمرات زیر مقیاسهای سیاهه رفتاری کودک، همراهی معنیداری بهدست نیامد.
نتیجهگیری الگوی «شکلهای متحرک» میتواند به عنوان ابزاری با روایی ساختاری مناسب برای ارزیابی قصدمندی در کودکان دبستانی به کار رود.
 
واژه‌های کلیدی: قصدمندی، روایی، کودکان
متن کامل [PDF 2574 kb]   (896 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (611 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي اصيل | موضوع مقاله: روانپزشکی و روانشناسی
دریافت: ۱۳۹۴/۱۱/۲۱ | پذیرش: ۱۳۹۵/۱۱/۶ | انتشار: ۱۳۹۶/۷/۹

فهرست منابع
1. Baron Cohen S, Tager Flusberg H, Cohen DJ. Understanding other minds: Perspective from autism. New York: Oxford University Press; 2000. [PMCID]
2. Abell F, Happé F, Frith U. Do triangles play tricks? Attribution of mental states to animated shapes in normal and abnormal development. Cognitive Development. 2000; 15(1):1–16. doi: 10.1016/s0885-2014(00)00014-9 [DOI:10.1016/S0885-2014(00)00014-9]
3. Knickmeyer R, Baron Cohen S, Raggatt P, Taylor K, Hackett G. Fetal testosterone and empathy. Hormones and Behavior. 2006; 49(3):282–92. doi: 10.1016/j.yhbeh.2005.08.010 [DOI:10.1016/j.yhbeh.2005.08.010]
4. Montgomery DE, Montgomery DA. The influence of movement and outcome on young children's attributions of intention. British Journal of Developmental Psychology. 1999; 17(2):245-61. doi: 10.1348/026151099165258 [DOI:10.1348/026151099165258]
5. Bowler DM, Thommen E. Attribution of mechanical and social causality to animated displays by children with autism. Autism. 2000; 4(2):147–71. doi: 10.1177/1362361300004002004 [DOI:10.1177/1362361300004002004]
6. Castelli F, Happé F, Frith U, Frith C. Movement and mind: A functional imaging study of perception and interpretation of complex intentional movement patterns. NeuroImage. 2000; 12(3):314–25. doi: 10.1006/nimg.2000.0612 [DOI:10.1006/nimg.2000.0612]
7. Mohammadzadeh A, Tehrani Doost M, Banaraki AK. Evaluation of ToM (intentionality) in primary school children using movement shape paradigm. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2012; 32:69–73. doi: 10.1016/j.sbspro.2012.01.012 [DOI:10.1016/j.sbspro.2012.01.012]
8. Mohammadzadeh A, Tehrani Doost M, Khorrami A, Noorian N. Understanding intentionality in children with attention-deficit/hyperactivity disorder. ADHD Attention Deficit and Hyperactivity Disorders. 2015; 8(2):73–8. doi: 10.1007/s12402-015-0187-9. [DOI:10.1007/s12402-015-0187-9]
9. Ishihara S. Tests for colour blindness. Tokyo: Kanehara Shuppan Company; 1960.
10. Achenbach TM. Manual for the child behavior checklist/4-18 and 1991 profile. Burlington: University of Vermont; 1991.
11. Tehrani Doost M, Shahrivar Z, Pakbaz B, Rezaie A, Ahmadi F. Normative data and psychometric properties of the child behavior checklist and teacher rating form in an Iranian community sample. Iranian Journal of Pediatrics. 2011; 21(3):331-42. [PMID] [PMCID]
12. Castelli F. Autism, asperger syndrome and brain mechanisms for the attribution of mental states to animated shapes. Brain. 2002; 125(8):1839–49. doi: 10.1093/brain/awf189 [DOI:10.1093/brain/awf189]
13. Knickmeyer R, Baron Cohen S, Raggatt P, Taylor K, Hackett G. Fetal testosterone and empathy. Hormones and Behavior. 2006; 49(3):282–92. doi: 10.1016/j.yhbeh.2005.08.010 [DOI:10.1016/j.yhbeh.2005.08.010]
14. Pavlova M. Perception and understanding of intentions and actions: Does gender matter. Neuroscience Letters. 2009; 449(2):133–6. doi: 10.1016/j.neulet.2008.10.102 [DOI:10.1016/j.neulet.2008.10.102]