دوره 24، شماره 1 - ( بهار 1397 )                   جلد 24 شماره 1 صفحات 44-55 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
2- گروه روانشناسی بالینی، دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)، دانشگاه علومپزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، تهران، ایران ، Email: ahmad.ashouri@gmail.com
چکیده:   (2258 مشاهده)
 اهداف سه شخصیت ماکیاولیایی، خودشیفتگی و ضداجتماعی، مثلث تاریک شخصیتی شناخته میشوند. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه آنها با الگوی پنجعاملی شخصیت انجام گرفت. این پژوهش از نوع همبستگی بود.
مواد و روشها جامعه آماری تحقیق حاضر عبارت بود از دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور تبریز. از بین آنها نمونه ای به حجم 203 نفر و با در نظر گرفتن توزیع جمعیتی به روش نمونهگیری طبقهای انتخاب شدند. آزمودنیها به پرسشنامههای شخصیت ماکیاولیایی، پرسشنامه شخصیت چندمحوری بالینی میلون-2 و شخصیت آیزنک پاسخ دادند. دادهها با استفاده از روش تحلیل رگرسیون چندمتغیری تحلیل شدند.
یافتهها شخصیت ماکیاولیایی با روانآزردهگرایی (64/0r=، 01/0P<) و روانپریشیگرایی (23/0r=، 01/0P<)، شخصیت خودشیفته با روانپریشیگرایی (71/0r=، 01/0P<) و برونگرایی (17/0r=، 01/0P<) و شخصیت ضداجتماعی با روانپریشیگرایی (43/0r=، 01/0P<) و روانآزردهگرایی (43/0r=، 01/0P<) رابطه مثبت نشان داد.
نتیجهگیری وجه مشترک شخصیتی مطابق الگوی سهعاملی در مثلث تاریک شخصیتی روانپریشیگرایی است.
 
متن کامل [PDF 2132 kb]   (1249 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (2503 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي اصيل | موضوع مقاله: روانپزشکی و روانشناسی
دریافت: ۱۳۹۵/۱۰/۲۰ | پذیرش: ۱۳۹۶/۸/۸ | انتشار: ۱۳۹۷/۱/۱۲