دوره 23، شماره 3 - ( پاییز 1396 )                   جلد 23 شماره 3 صفحات 348-361 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Rezapour Mirsaleh Y, Ahmadi K. Psychometric Characteristics of Secondary Trauma Questionnaire (STQ) in Warfare. IJPCP. 2017; 23 (3) :348-361
URL: http://ijpcp.iums.ac.ir/article-1-2407-fa.html
رضاپور میرصالح یاسر، احمدی خدابخش. ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه آسیب ثانویه در همسران جانبازان. مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران. 1396; 23 (3) :348-361

URL: http://ijpcp.iums.ac.ir/article-1-2407-fa.html


1- گروه راهنمایی و مشاوره، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران
2- مرکز تحقیقات علوم رفتاری، انستیتو علوم اعصاب و رفتار، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران ، Email: kh_ahmady@yahoo.com
چکیده:   (1343 مشاهده)
اهداف پژوهش حاضر با هدف بررسی برخی از ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه آسیب ثانویه در همسران جانبازان انجام شد.
مواد و روشها جامعه پژوهش حاضر شامل همسران جانبازان شهرهای یزد، اصفهان، شیراز و اهواز بود که یکی از فرزندان آنها در سال تحصیلی ۱۳۹۲-۱۳۹۱ در مدارس شاهد و ایثارگر این شهرها مشغول به تحصیل بودند. ابتدا با روش نمونهگیری خوشهای ۳۷۹ نفر از این جامعه انتخاب شدند. برای گردآوری دادهها از پرسشنامه آسیب ثانویه، مقیاس سنجش نشانههای اختلال استرس پس از سانحه میسیسیپی، مقیاس استرس آسیب ثانویه، مقیاس افسردگی و اضطراب و استرس استفاده شد. دادهها به روش تحلیل عاملی تأییدی، همبستگی پیرسون، آزمون t مستقل، ضریب آلفای کرونباخ و شاخص روایی محتوایی با استفاده از نسخه ۱۸ نرمافزارهای SPSS و AMOS تحلیل شدند.
یافتهها تحلیل عاملی تأییدی نشان داد پرسشنامه آسیب ثانویه همانند ساختار عاملی نسخه اصلی مقیاس، در نمونه ایرانی ساختاری تکعاملی دارد. روایی صوری پرسشنامه با استفاده از روش تأثیر آیتم و روایی محتوایی آن با استفاده از شاخص روایی محتوایی تأیید شد. وجود همبستگی بالا میان نمره پرسشنامه آسیب ثانویه و نمره خردهمقیاسهای افسردگی و اضطراب و استرس و خردهمقیاسهای اختلال استرس پس از سانحه میسیسیپی و مقیاس استرس ضربه ثانویه نشانگر روایی همگرای مقیاس بود (P<۰.۰۱). همچنین پرسشنامه آسیب ثانویه قادر بود گروه آزمودنیهای دارای سلامت روان بالا را از گروه آزمودنیهای دارای سلامت روان پایین تشخیص دهد. ضریب آلفای کرونباخ کل مقیاس ۰/۹۲ و پایایی بازآزمایی آن به فاصله یک هفته میان دوبار اجرای آزمون ۰/۸۱ به دست آمد (P<۰.۰۱).
نتیجهگیری بر اساس یافتههای این پژوهش، نسخه فارسی پرسشنامه آسیب ثانویه، پایایی و روایی مطلوبی در همسران جانبازان ایرانی دارد.
 
متن کامل [PDF 5772 kb]   (558 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (522 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي اصيل | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: ۱۳۹۴/۹/۲۲ | پذیرش: ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ | انتشار: ۱۳۹۶/۷/۹

فهرست منابع
1. Evans L, Mchugh T, Hopwood M, Watt C. Chronic posttraumatic stress disorder and family functioning of vietnam veterans and their partners. Australian & New Zealand Journal of Psychiatry. 2003; 37(6):765–72. doi: 10.1080/j.1440-1614.2003.01267.x [DOI:10.1080/j.1440-1614.2003.01267.x]
2. Solomon Z. The impact of posttraumatic stress disorder in military situations. Journal of Clinical Psychiatry. 2001; 62(17):11-5. [PMID]
3. Figley CR. Burnout as systematic traumatic stress: A model for helping traumatized family members. In: Figley CR, editor. Burnout in families: The systemic costs of caring. New York: CRC Press; 1998.
4. Dekel R. Posttraumatic distress and growth among wives of prisoners of war: The contribution of husbands' posttraumatic stress disorder and wives' own attachment. American Journal of Orthopsychiatry. 2007; 77(3):419. doi: 10.1037/0002-9432.77.3.419 [DOI:10.1037/0002-9432.77.3.419]
5. Dirkzwager AJE, Bramsen I, Adèr H, van der Ploeg HM. Secondary traumatization in partners and parents of dutch peacekeeping soldiers. Journal of Family Psychology. 2005; 19(2):217–26. doi: 10.1037/0893-3200.19.2.217 [DOI:10.1037/0893-3200.19.2.217]
6. Figley CR. Compassion fatigue: Psychotherapists' chronic lack of self care. Journal of clinical psychology. 2002; 58(11):1433-41. doi: 10.1002/jclp.10090 [DOI:10.1002/jclp.10090]
7. Goff BSN, Crow JR, Reisbig AMJ, Hamilton S. The impact of soldiers' deployments to Iraq and Afghanistan: Secondary traumatic stress in female partners. Journal of Couple & Relationship Therapy. 2009; 8(4):291–305. doi: 10.1080/15332690903246085 [DOI:10.1080/15332690903246085]
8. Canfield J. Secondary traumatization, burnout, and vicarious traumatization. Smith College Studies in Social Work. 2005; 75(2):81–101. doi: 10.1300/j497v75n02_06 [DOI:10.1300/J497v75n02_06]
9. Jenkins SR, Baird S. Secondary traumatic stress and vicarious trauma: A validational study. Journal of Traumatic Stress. 2002; 15(5):423–32. doi: 10.1023/a:1020193526843 [DOI:10.1023/A:1020193526843]
10. Figley CR. Compassion fatigue: Coping with secondary traumatic stress disorder in those who treat the traumatized (Psychosocial stress series). New York: Brunner/Mazel; 1995.
11. Bride BE, Robinson MM, Yegidis B, Figley CR. Development and validation of the secondary traumatic stress scale. Research on Social Work Practice. 2004; 14(1):27–35. doi: 10.1177/1049731503254106 [DOI:10.1177/1049731503254106]
12. Motta RW, Joseph JM, Rose RD, Suozzi JM, Leiderman LJ. Secondary trauma: Assessing inter generational transmission of war experiences with a modified Stroop procedure. Journal of Clinical Psychology. 1997; 53(8):895-903. doi: 10.1002/(sici)1097-4679(199712)53:8<895::aid-jclp14>3.0.co; 2-f
13. Motta R. Discriminant validation of the modified secondary trauma questionnaire. Journal of Psychotherapy in Independent Practice. 2002; 2(4):17–24. doi: 10.1300/j288v02n04_02 [DOI:10.1300/J288v02n04_02]
14. Motta RW, Kefer JM, Hertz MD, Hafeez S. Initial evaluation of the secondary trauma questionnaire. Psychological Reports. 1999; 85(3):997–1002. doi: 10.2466/pr0.1999.85.3.997 [DOI:10.2466/pr0.1999.85.3.997]
15. Lombardo KL, Motta RW. Secondary trauma in children of parents with mental illness. Traumatology. 2008; 14(3):57–67. doi: 10.1177/1534765608320331 [DOI:10.1177/1534765608320331]
16. Motta RW. Secondary trauma in children and school personnel. Journal of Applied School Psychology. 2012; 28(3):256–69. doi: 10.1080/15377903.2012.695767 [DOI:10.1080/15377903.2012.695767]
17. Zimering R, Munroe J, Gulliver SB. Secondary traumatization in mental health care providers. Psychiatric Times. 2003; 20(4):24-36.
18. Renshaw KD, Allen ES, Rhoades GK, Blais RK, Markman HJ, Stanley SM. Distress in spouses of service members with symptoms of combat-related PTSD: Secondary traumatic stress or general psychological distress. Journal of Family Psychology. 2011; 25(4):461–9. doi: 10.1037/a0023994 [DOI:10.1037/a0023994]
19. Human HA. [Educational and psychological measurement and technique of developing the test (Persian)]. Tehran: Selseleh; 2001.
20. Crowne DP, Marlowe D. A new scale of social desirability independent of psychopathology. Journal of Consulting Psychology. 1960; 24(4):349–54. Doi: 10.1037/h0047358 [DOI:10.1037/h0047358]
21. Motta RW, Newman CL, Lombardo KL, Silverman MA. Objective assessment of secondary trauma. International Journal of Emergency Mental Health. 2004; 6(2):67-74. PMID: 15298077 [PMID]
22. Gawrych AL. PTSD in firefighters and secondary trauma in their wives. New York: Hofstra University; 2010.
23. Ahmadi K, Rezapour Y, Davoudi F, Saberi M. [Investigate of validity and reliability of secondary trauma stress scale for evaluation of PTSD symptoms in samples of warfare victims' wives (Persian)]. Iranian Journal of War and Public Health. 2013; 5(3):47-57.
24. Rezapour Mirsaleh Y, Ahmadi K, Davoudi F, Mousavi SZ. [Validity, reliability, and factor structure of secondary trauma stress scale (stss) in a sample of warfare victims' children (Persian)]. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology. 2014; 20(2):134-43.
25. Lovibond PF, Lovibond SH. The structure of negative emotional states: Comparison of the depression anxiety stress scales (DASS) with the Beck depression and anxiety inventories. Behaviour Research and Therapy. 1995; 33(3):335–43. doi: 10.1016/0005-7967(94)00075-u [DOI:10.1016/0005-7967(94)00075-U]
26. Sahebi A, Asghari MJ, Salari RS. [Validation of depression anxiety and stress scale (DASS-21) for an Iranian population (Persian)]. Iranian Psychologists. 2005; 4(1):299-313.
27. Vreven DL, Gudanowski DM, King LA, King DW. The civilian version of the Mississippi PTSD scale: A psychometric evaluation. Journal of Traumatic Stress. 1995; 8(1):91–109. doi: 10.1002/jts.2490080107 [DOI:10.1002/jts.2490080107]
28. Gudarzi MA. [Reliability and validity of Mississippi PTSD Scale (Persian)]. Journal of Psychology. 2003; 7(2):153-78.
29. Broder HL, McGrath C, Cisneros GJ. Questionnaire development: face validity and item impact testing of the child oral health impact profile. Community Dentistry and Oral Epidemiology. 2007; 35(s1):8–19. doi: 10.1111/j.1600-0528.2007.00401.x [DOI:10.1111/j.1600-0528.2007.00401.x]
30. Yaghmale F. Content validity and its estimation. Journal of Medical Education. 2009; 3(1):25-27. doi: 10.22037/jme.v3i1.870
31. Waltz CF, Strickland OL, Lenz ER. Measurement in nursing and health research. New York: Springer Publishing Company; 2010.
32. Polit DF, Beck CT. The content validity index: Are you sure you know what's being reported? Critique and recommendations. Research in Nursing & Health. 2006; 29(5):489-97. doi: 10.1002/nur.20147 [DOI:10.1002/nur.20147]
33. Polit DF, Beck CT, Owen SV. Is the CVI an acceptable indicator of content validity? Appraisal and recommendations. Research in Nursing & Health. 2007; 30(4):459–67. doi: 10.1002/nur.20199 [DOI:10.1002/nur.20199]
34. Lawshe CH. A qualitative approach to content validity. Personnel Psychology. 1975; 28(4):563–75. doi: 10.1111/j.1744-6570.1975.tb01393.x [DOI:10.1111/j.1744-6570.1975.tb01393.x]
35. Ghasemi V. [Structural modeling in social science research (Persian)]. Tehran: Jame'e Shenasan Pub; 2010.
36. Hope NL. When caring hurts: The significance of personal meaning for wellbeing in the presence of secondary traumatic stress [Master thesis]. British Columbia: Trinity Western University; 2006.
37. Horowitz M, Wilner N, Alvarez W. Impact of event scale: A measure of subjective stress. Psychosomatic Medicine. 1979; 41(3):209–18. doi: 10.1097/00006842-197905000-00004 [DOI:10.1097/00006842-197905000-00004]
38. Sabin Farrell R, Turpin G. Vicarious traumatization: Implications for the mental health of health workers. Clinical Psychology Review. 2003; 23(3):449–80. doi: 10.1016/s0272-7358(03)00030-8 [DOI:10.1016/S0272-7358(03)00030-8]
39. Suozzi JM, Motta RW. The relationship between combat exposure and the transfer of trauma like symptoms to offspring of veterans. Traumatology. 2004; 10(1):17–37. doi: 10.1528/trau.10.1.17.31151 [DOI:10.1528/trau.10.1.17.31151]
40. Ahmadi KB, Reshadatjoo M, Karami GR, Anisi J. [Vicarious PTSD in Sardasht chemical warfare victims' wives (Persian)]. Journal of Behavioral Sciences. 2009; 3(3):195-199.
41. Kh A, Reshadatjoo M, Anisi J. [Evaluation of secondary post traumatic stress disorder in chemical warfare victims' children (Persian)]. Journal of Military Medicine. 2010; 12(3):153-9.

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA code

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2018 All Rights Reserved | Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology

Designed & Developed by : Yektaweb