دوره 23، شماره 2 - ( تابستان 1396 )                   جلد 23 شماره 2 صفحات 164-177 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Moin Al-Ghorabaiee F, Karamloo S, Noferesti A. Metacognitive Components in Patients With Generalized Anxiety Disorder, Obsessive-Compulsive Disorder and Depressed Mood Disorder. IJPCP. 2017; 23 (2) :164-177
URL: http://ijpcp.iums.ac.ir/article-1-2352-fa.html
معین الغربائی فاطمه، کرملو سمیرا، نوفرستی اعظم. مؤلفه های فراشناختی در افراد مبتلا به اختلال اضطراب منتشر، اختلال وسواس اجبار و اختلال افسرده خویی . مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران. 1396; 23 (2) :164-177

URL: http://ijpcp.iums.ac.ir/article-1-2352-fa.html


1- گروه پژوهشی علوم شناختی، واحد البرز، جهاد دانشگاهی
2- گروه پژوهشی علوم شناختی، واحد البرز، جهاد دانشگاهی ، E-mail: noferest88@yahoo.com
چکیده:   (2141 مشاهده)
اهداف پژوهش حاضر به منظور بررسی مؤلفههای فراشناختی در افراد مبتلا به اختلال اضطراب منتشر، وسواس، افسردهخویی و افراد غیربیمار انجام شد.
مواد و روشها به همین منظور در نمونه بالینی 90 نفری (سه گروه 30 نفری) از مراجعهکنندگان به کلینیکهای روانپزشکی و یک گروه نمونه غیربالینی 30 نفری (غیربیمار) که به روش نمونهگیری هدفمند انتخاب شده بودند، پرسشنامههای باورهای فراشناختی فرم کوتاه، افکار اضطرابی و کنترل فکر اجرا شد. تحلیل دادهها با استفاده از نرم افزار Spss18 و به روش تحلیل واریانس چندمتغیره انجام شد.
یافتهها نتایج پژوهش نشان داد که تفاوت معنادار چهار گروه در همه مؤلفههای فراشناختی به جز زیرمقیاس توجه برگردانی در پرسشنامه کنترل فکر و زیرمقیاس خودآگاهی شناختی در پرسشنامه باورهای فراشناختی بود. همچنین نتایج آزمونهای تعقیبی نشان داد که مبتلایان به وسواس به صورت معناداری (در سطح 01/0 و 05/0) بیش از مبتلایان به اختلال اضطراب منتشر (GAD) و گروه غیربیمار از راهبردهای کنترل فکر تنبیه و ارزیابی مجدد استفاده میکنند. از طرفی مبتلایان به GAD به صورت معناداری بیش از افراد مبتلا به اختلال وسواساجبار (OCD) نگرانیهای اجتماعی و سلامتی داشتند و در مقایسه با مبتلایان به OCD و افراد غیربیمار نمرات بیشتری در مقیاسهای باورهای مثبت درباره نگرانی، باورهای منفی درباره نگرانی و نیاز به کنترل، کسب کردند. در حوزههای نگرانی، گروه مبتلا به اختلال افسردهخویی در زیر مقیاسهای نگرانی سلامتی، اجتماعی و عمومی تفاوت معناداری با گروههای غیربیمار و اضطراب منتشر داشتند و به طور کلی گروه غیربیمار در مقایسه با سه گروه بیمار، نمرات کمتری در زیر مقیاسهای پرسشنامه حوزههای نگرانی کسب کردند.
نتیجهگیری باورها و راهبردهای فراشناختی میتوانند بهخوبی بین افراد بیمار و غیربیمار و نیز گروههای تشخیصی تمایز بگذارند. همچنین یافتههای این پژوهش از الگوی عملکرد اجرایی خودنظمبخش حمایت میکنند.
 
متن کامل [PDF 2818 kb]   (1142 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (981 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي اصيل | موضوع مقاله: روانپزشکی و روانشناسی
دریافت: ۱۳۹۴/۷/۵ | پذیرش: ۱۳۹۵/۱۰/۱۵ | انتشار: ۱۳۹۶/۴/۱۰

فهرست منابع
1. Saed O, Purehsan S, Akbari S. Correlation among meta-cognitive beliefs and anxiety – depression symptoms. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2010; 5:1685–9. doi: 10.1016/j.sbspro.2010.07.346 [DOI:10.1016/j.sbspro.2010.07.346]
2. Papageorgiou C. Wells A. Meta cognitive beliefs about rumination in recurrent major depression. Cognitive & Behavior Practice. 2011, 8, 160-4. [DOI:10.1016/S1077-7229(01)80021-3]
3. Wells A. Metacognitive therapy for Anxiety and depression. New York: Guilford press; 2009.
4. Wells A. Emotional disorders and metacognition. New York: John Wiley & Sons Ltd; 2002. doi: 10.1002/9780470713662 [DOI:10.1002/9780470713662]
5. Wells A, Matthews G. Attention and emotion (Classic edition): A clinical perspective. Hove: Erlbaum; 2014.
6. Papageorgiou C, Wells A. An empirical test of a clinical metacognitive model of rumination and depression. Cognitive Therapy and Research. 2003; 27(3):261-73. doi: 10.1023/A:1023962332399 [DOI:10.1023/A:1023962332399]
7. Wells A. Cognition about cognition: Metacognitive therapy and change in generalized anxiety disorder and social phobia. Cognitive and Behavioral Practice. 2007; 14(1):18–25. doi: 10.1016/j.cbpra.2006.01.005 [DOI:10.1016/j.cbpra.2006.01.005]
8. Papageorgiou C. Wells A. Meta cognitive beliefs about rumination in recurrent major depression. Cognitive & Behavior Practice. 2011, 8, 160-4. [DOI:10.1016/S1077-7229(01)80021-3]
9. Wells A, King P. Metacognitive therapy for generalized anxiety disorder: An open trial. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry. 2006; 37(3):206–12. doi: 10.1016/j.jbtep.2005.07.002 [DOI:10.1016/j.jbtep.2005.07.002]
10. Wells A, Carter K. Further tests of a cognitive model of generalized anxiety disorder: Metacognitions and worry in GAD, panic disorder, social phobia, depression, and nonpatients. Behavior Therapy. 2001; 32(1):85–102. doi: 10.1016/s0005-7894(01)80045-9 [DOI:10.1016/S0005-7894(01)80045-9]
11. Roussis P, Wells A. Post-traumatic stress symptoms: Tests of relationships with thought control strategies and beliefs as predicted by the metacognitive model. Personality and Individual Differences. 2006; 40(1):111–22. doi: 10.1016/j.paid.2005.06.019 [DOI:10.1016/j.paid.2005.06.019]
12. Yılmaz AE, Gençöz T, Wells A. The temporal precedence of metacognition in the development of anxiety and depression symptoms in the context of life-stress: A prospective study. Journal of Anxiety Disorders. 2011; 25(3):389–96. doi: 10.1016/j.janxdis.2010.11.001 [DOI:10.1016/j.janxdis.2010.11.001]
13. Bahrami F, Rezvan S. [Relationship between anxious thoughts and metacognitive beliefs in high school students with generalized anxiety disorder (Persian)]. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology. 2007; 13(3):249-55.
14. Akrami A, Kalantari M, Arizi HR, Abedi M, Maroofi M. [Comparison of the effectiveness of behavioral - cognitive and behavioral meta cognitive approaches in patient with obsessive-compulsive disorder (OCD) (Persian)]. Journal of Clinical Psychology. 2010; 2(2):59-71.
15. Shafran R, Rachman S. Thought-action fusion: A review. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry. 2004; 35(2):87–107. doi: 10.1016/j.jbtep.2004.04.002 [DOI:10.1016/j.jbtep.2004.04.002]
16. Fisher PL, Wells A. Experimental modification of beliefs in obsessive–compulsive disorder: A test of the metacognitive model. Behaviour Research and Therapy. 2005; 43(6):821–9. doi: 10.1016/j.brat.2004.09.002 [DOI:10.1016/j.brat.2004.09.002]
17. Tuna Ş, Tekcan Aİ, Topçuoğlu V. Memory and metamemory in obsessive–compulsive disorder. Behaviour Research and Therapy. 2005; 43(1):15–27. doi: 10.1016/j.brat.2003.11.001 [DOI:10.1016/j.brat.2003.11.001]
18. Delavar A. [Research Methods in Psychology and Educational Sciences (Persian)]. Tehran: Virayesh Publication Institute; 2006.
19. Wells A, Cartwright-Hatton S. A short form of the metacognitions questionnaire: Properties of the MCQ-30. Behaviour Research and Therapy. 2004; 42(4):385–96. doi: 10.1016/s0005-7967(03)00147-5 [DOI:10.1016/S0005-7967(03)00147-5]
20. Wells A. A multi-dimensional measure of worry: Development and preliminary validation of the anxious thoughts inventory. Anxiety, Stress & Coping. 1994; 6(4):289–99. doi: 10.1080/10615809408248803 [DOI:10.1080/10615809408248803]
21. Wells A, Davies MI. The thought control questionnaire: A measure of individual differences in the control of unwanted thoughts. Behaviour Research and Therapy. 1994; 32(8):871–8. doi: 10.1016/0005-7967(94)90168-6 [DOI:10.1016/0005-7967(94)90168-6]
22. Cartwright-Hatton S, Wells A. Beliefs about worry and intrusions: The meta-cognitions questionnaire and its correlates. Journal of Anxiety Disorders. 1997; 11(3):279–96. doi: 10.1016/s0887-6185(97)00011-x [DOI:10.1016/S0887-6185(97)00011-X]
23. Shirinzadeh Dastgiri S, Gudarzi MA, Ghanizadeh A, Taghavi SM. [Comparison of metacognitive and responsibility beliefs in patients with obsessive-compulsive disorder, generalized anxiety disorder and normal individuals (Persian)]. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology. 2008; 14(1):46-55.
24. Goodarzi MA, Esmaieli Torkanbori Y. [The relation between intrusive thoughts control strategies and severity of obsessive-compulsive symptoms (Persian)]. Hakim Research Journal. 2006; 8(4):44-51.
25. Donnellan C, Al Banna M, Redha N, Al Sharoqi I, Al-Jishi A, Bakhiet M, et al. Association between metacognition and mood symptoms poststroke. Journal of Geriatric Psychiatry and Neurology. 2016; 29(4):212–20. doi: 10.1177/0891988716640374 [DOI:10.1177/0891988716640374]
26. Pournamdarian S, Birshak B, Asgharnejad Farid AA. [Explanation of cognitive beliefs in predicting symptoms of depression, anxiety and stress among nurses (Persian)]. Knowledge and Research in Applied Psychology. 2012; 13(3):86-94.
27. Behar E, DiMarco ID, Hekler EB, Mohlman J, Staples AM. Current theoretical models of generalized anxiety disorder (GAD): Conceptual review and treatment implications. Journal of Anxiety Disorders. 2009; 23(8):1011–23. doi: 10.1016/j.janxdis.2009.07.006 [DOI:10.1016/j.janxdis.2009.07.006]
28. Miguel Ángel PN, Marta Mª RD, Leticia LM, Nereida B. Metacognitive beliefs and strategies of control thought in GAD and OCD. Clínica y Salud. 2010; 21(2):159–66. doi: 10.5093/cl2010v21n2a5 [DOI:10.5093/cl2010v21n2a5]
29. Prados JM. Do beliefs about the utility of worry facilitate worry. Journal of Anxiety Disorders. 2011; 25(2):217–23. doi: 10.1016/j.janxdis.2010.09.005 [DOI:10.1016/j.janxdis.2010.09.005]
30. Wells A. The metacognitive model of GAD: Assessment of meta-worry and relationship with DSM-IV generalized anxiety disorder. Cognitive Therapy and Research. 2005; 29(1):107–21. doi: 10.1007/s10608-005-1652-0 [DOI:10.1007/s10608-005-1652-0]
31. Borkovec TD, Hazlett-Stevens H, Diaz ML. The role of positive beliefs about worry in generalized anxiety disorder and its treatment. Clinical Psychology & Psychotherapy. 1999; 6(2):126-38. doi: 10.1002/(sici)1099-0879(199905)6:2<126::aid-cpp193>3.0.co; 2-m
32. Dugas MJ, Ladouceur R. Analysis and treatment of generalized anxiety disorder. In: Caballo VE, editors. International Handbook of Cognitive and Behavioural Treatments for Psychological Disorders. New York: Pergamon; 1998. doi: 10.1016/b978-008043433-9/50009-2 [DOI:10.1016/B978-008043433-9/50009-2]
33. Clark D, Ferborn CG. Science and CBT methods [Kavyani H, Persian trans]. Tehran: Fars Publication; 2001.
34. Teasdale JD, Segal ZV, Williams JMG, Ridgeway VA, Soulsby JM, Lau MA. Prevention of relapse/recurrence in major depression by mindfulness-based cognitive therapy. Journal of Consulting and Clinical Psychology. 2000; 68(4):615–23. doi: 10.1037/0022-006x.68.4.615 [DOI:10.1037/0022-006X.68.4.615]
35. Amir N, Cashman L, Foa EB. Strategies of thought control in obsessive-compulsive disorder. Behaviour Research and Therapy. 1997; 35(8):775. doi: 10.1016/s0005-7967(97)00030-2 [DOI:10.1016/S0005-7967(97)00030-2]
36. Freeston MH, Ladouceur R. The cognitive-behavioral treatment of obsessions. In: VE. Caballo (Ed), International handbook of cognitive and behavioural treatments for psychological disorders. Oxford: Pergamon Press; 1998. doi: 10.1016/b978-008043433-9/50007-9 [DOI:10.1016/B978-008043433-9/50007-9]
37. Salkovskis PM, Forrester E, Richards HC, Morrison N. The devil is in the detail: Conceptualising and treating obsessional problems. In: Tarrier N, Wells A, editors. Treating Complex Cases: A Cognitive Behavioural Therapy Approach. Chichester: John Wiley & Sons; 1998.
38. Emmelkamp PM, Aardema A. Metacognition, specific obsessiveą compulsive beliefs and obsessiveą compulsive behaviour. Clinical Psychology & Psychotherapy. 1999; 6:139-45. doi: 10.1002/(sici)1099-0879(199905)6:2<139::aid-cpp194>3.3.co; 2-0

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA code

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2018 All Rights Reserved | Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology

Designed & Developed by : Yektaweb