دوره 23، شماره 2 - ( تابستان 1396 )                   جلد 23 شماره 2 صفحات 192-207 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Hosseini E, Talepasand S, Rahimian Boogar I. Body Image and Eating Problems: Testing a Tripartite Model . IJPCP. 2017; 23 (2) :192-207
URL: http://ijpcp.iums.ac.ir/article-1-2349-fa.html
حسینی الناز، طالع پسند سیاوش، رحیمیان بوگر اسحق. تصویر بدنی و مشکلات خوردن: آزمون مدل سه عاملی. مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران. 1396; 23 (2) :192-207

URL: http://ijpcp.iums.ac.ir/article-1-2349-fa.html


1- گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان
2- گروه علوم تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان
چکیده:   (2128 مشاهده)
اهداف هدف این مطالعه تدوین و آزمون سه مدل رقیب برای تبیین مشکلات خوردن بر اساس مدل نفوذ سهعاملی خانواده، همسالان و رسانهها بود.
مواد و روشها روش پژوهش حاضر همبستگی است. شرکتکنندگان 200 زن مراجعهکننده به کلینیکهای تغدیه و باشگاههای ورزشی مشهد بودند که با روش نمونهگیری تصادفی طبقهای انتخاب شدند. شرکتکنندگان پرسشنامههای نگرشهای خوردن، روابط چندبعدی بدنخود، مقیاس درک تمسخر والدیندوستان و نگرش فرهنگیاجتماعی را تکمیل کردند. فرضیهها به روش تحلیل مسیر و با استفاده از نرمافزار 8.8 Lisrel V تحلیل شدند.
یافتهها یافتهها نشان داد مدل دوم در مقایسه با سایر مدلها برازندگی مناسبتری دارد. برخلاف آنچه فرض شده بود، در این مدل مقایسه اجتماعی بر نارضایتی از تصویر بدن اثر مستقیم نداشت و اثر مستقیم نارضایتی از تصویر بدن بر پرخوری و مهار مصرف معنادار نبود. در این مدل عامل خانواده و مقایسه اجتماعی بر پرخوری اثر مستقیم و از طریق مهار مصرف بر آن اثر غیرمستقیم داشتند. رسانهها از طریق مقایسه و مهار مصرف بر پرخوری اثر غیرمستقیم داشتند. همسالان بر پرخوری و مهار مصرف اثرگذار نبودند. نقش واسطهای نارضایتی از تصویر بدن تأیید نشد..
نتیجهگیری مدل نفوذ سهعاملی در تبیین مشکلات خوردن، میتواند به عنوان مدل مؤثری استفاده شود.
 
متن کامل [PDF 3311 kb]   (1184 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (786 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي اصيل | موضوع مقاله: روانپزشکی و روانشناسی
دریافت: ۱۳۹۴/۶/۳۰ | پذیرش: ۱۳۹۵/۹/۱۳ | انتشار: ۱۳۹۶/۴/۱۰

فهرست منابع
1. Becker AE. Culture and eating disorders classification. International Journal of Eating Disorders. 2007; 40(S3):S111–S116. doi: 10.1002/eat.20435 [DOI:10.1002/eat.20435]
2. Wilfley DE, Bishop ME, Wilson GT, Agras WS. Classification of eating disorders: Toward DSM-V. International Journal of Eating Disorders. 2007; 40(S3):S123–S129. doi: 10.1002/eat.20436 [DOI:10.1002/eat.20436]
3. Classification of child and adolescent eating disturbances. International Journal of Eating Disorders. 2007; 40(S3):S117–S122. doi: 10.1002/eat.20458 [DOI:10.1002/eat.20458]
4. Pinheiro AP, Bulik CM, Sullivan PF, Machado PPP. An empirical study of the typology of bulimic symptoms in young Portuguese women. International Journal of Eating Disorders. 2008; 41(3):251–8. doi: 10.1002/eat.20497 [DOI:10.1002/eat.20497]
5. Thompson JK, Stice E. Thin-Ideal internalization: mounting evidence for a new risk factor for body-image disturbance and eating pathology. Current Directions in Psychological Science. 2001; 10(5):181–3. doi: 10.1111/1467-8721.00144 [DOI:10.1111/1467-8721.00144]
6. Van den Berg P, Thompson JK, Obremski-Brandon K, Coovert M. The Tripartite Influence model of body image and eating disturbance. Journal of Psychosomatic Research. 2002; 53(5):1007–20. doi: 10.1016/s0022-3999(02)00499-3. [DOI:10.1016/S0022-3999(02)00499-3]
7. hroff H, Thompson JK. The tripartite influence model of body image and eating disturbance: A replication with adolescent girls. Body Image. 2006; 3(1):17–23. doi: 10.1016/j.bodyim.2005.10.004 [DOI:10.1016/j.bodyim.2005.10.004]
8. Hildebrandt T, Shiovitz R, Alfano L, Greif R. Defining body deception and its role in peer based social comparison theories of body dissatisfaction. Body Image. 2008; 5(3):299–306. doi: 10.1016/j.bodyim.2008.04.007 [DOI:10.1016/j.bodyim.2008.04.007]
9. Dohnt HK, Tiggemann M. Peer influences on body dissatisfaction and dieting awareness in young girls. British Journal of Developmental Psychology. 2005; 23(1):103–16. doi: 10.1348/026151004x20658 [DOI:10.1348/026151004X20658]
10. Stice E, Ziemba C, Margolis J, Flick P. The dual pathway model differentiates bulimics, subclinical bulimics, and controls: Testing the continuity hypothesis. Behavior Therapy. 1996; 27(4):531–49. doi: 10.1016/s0005-7894(96)80042-6 [DOI:10.1016/S0005-7894(96)80042-6]
11. Delvarian Zadeh M, Khosravi A, Razavian-Zadeh N, Bolbol-Haghighi N, Abbasian M, Taghavi N. [Nutritional knowledge, attitude and practice of guidance-school girls of two regions in Iran (Persian)]. Journal of Knowledge & Health. 2011; 6(1):19-26.
12. Choobineh MA, Nazari Hesari S, Hossein D, Haghighizadeh MH. [Study of nutritional knowledge of Ahwaz high school girls and the education effect (Persian)]. Journal of Birjand University of Medical Sciences 2009; 16(1):23-30.
13. AzadBakht L, Mirmiran P, Momenan AA, Azizi F. [Knowledge, attitude and practice of guidance school and high school students in district-13 of Tehran about healthy diet (Persian)]. Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism. 2004;5(4):409-416.
14. Navabakhsh M, Mosanna A. [An introductory evaluation of nutritional changes in the present societies (Persian)]. Journal of Food Technology and Nutrition. 2012; 9(1):33-48.
15. Helfert S, Warschburger P. A prospective study on the impact of peer and parental pressure on body dissatisfaction in adolescent girls and boys. Body Image. 2011; 8(2):101–9. doi: 10.1016/j.bodyim.2011.01.004 [DOI:10.1016/j.bodyim.2011.01.004]
16. Reicks M, Banna J, Cluskey M, Gunther C, Hongu N, Richards R, et al. Influence of parenting practices on eating behaviors of early adolescents during independent eating occasions: Implications for obesity prevention. Nutrients. 2015; 7(10):8783–801. doi: 10.3390/nu7105431 [DOI:10.3390/nu7105431]
17. Rieves L, Cash TF. Social developmental factors & women body image attitudes. Journal of Social Behavior & Personality. 1996; 11(1):63-78.
18. Salarkia N, Amini M, Eslami M, Dadkhah M, Zoghi T, Haidari H, et al. [Mothers' views and beliefs about the role of complementary feeding in children under the age of two in Damavand: A qualitative study (Persian)]. Arak Medical University Journal. 2010; 13(2):63-74.
19. Pirzadeh A, Hazavhei M, Entezari M, Hasanzadeh A. [The effect of educational program on nutritional knowledge and behavior of middle school female second graders in Isfahan in 2009 (Persian)]. Iranian Journal of Medical Education. 2011; 11(2):94-102.
20. Ghaderi A, Scott B. Prevalence, incidence and prospective risk factors for eating disorders. Acta Psychiatrica Scandinavica. 2001; 104(2):122–30. doi: 10.1034/j.1600-0447.2001.00298.x [DOI:10.1034/j.1600-0447.2001.00298.x]
21. Kluck AS. Kluck AS. Family influence on disordered eating: The role of body image dissatisfaction. Body Image. 2010; 7(1):8–14. doi: 10.1016/j.bodyim.2009.09.009 [DOI:10.1016/j.bodyim.2009.09.009]
22. Rodgers R, Chabrol H, Paxton SJ. An exploration of the tripartite influence model of body dissatisfaction and disordered eating among Australian and French college women. Body Image. 2011; 8(3):208–15. doi: 10.1016/j.bodyim.2011.04.009 [DOI:10.1016/j.bodyim.2011.04.009]
23. Harrison K, Cantor J. The relationship between media consumption and eating disorders. Journal of Communication. 1997; 47(1):40–67. doi: 10.1111/j.1460-2466.1997.tb02692.x [DOI:10.1111/j.1460-2466.1997.tb02692.x]
24. Tiggemann M, McGill B. The role of social comparison in the effect of magazine advertisements on women's mood and body dissatisfaction. Journal of Social and Clinical Psychology. 2004; 23(1):23-44. doi: 10.1521/jscp.23.1.23.26991 [DOI:10.1521/jscp.23.1.23.26991]
25. Derenne JL, Beresin EV. Body Image, Media, and Eating Disorders. Academic Psychiatry. 2006; 30(3):257–61. doi: 10.1176/appi.ap.30.3.257 [DOI:10.1176/appi.ap.30.3.257]
26. Tiggemann M, Pickeringm AS. Role of television in adolescent women's body dissatisfaction and drive for thinness. International Journal of Eating Disorders. 1996; 20(2):199–203. doi: 10.1002/(sici)1098-108x(199609)20:2<199::aid-eat11>3.0.co;2-z https://doi.org/10.1002/(SICI)1098-108X(199609)20:2<199::AID-EAT11>3.0.CO;2-Z [DOI:10.1002/(SICI)1098-108X(199609)20:23.0.CO;2-Z]
27. Cusumano DL, Thompson JK. Body image and body shape ideals in magazines: exposure, awareness, and internalization. Sex Roles. 1997; 37(9-10):701–21. doi: 10.1007/bf02936336 [DOI:10.1007/BF02936336]
28. Groesz LM, Levine MP, Murnen SK. The effect of experimental presentation of thin media images on body satisfaction: A meta-analytic review. International Journal of Eating Disorders. 2001; 31(1):1–16. doi: 10.1002/eat.10005 [DOI:10.1002/eat.10005]
29. Thompson JK, Coovert MD, Stormer SM. Body image, social comparison, and eating disturbance: A covariance structure modeling investigation. International Journal of Eating Disorders. 1999; 26(1):43–51. doi: 10.1002/(sici)1098-108x(199907)26:1<43::aid-eat6>3.3.co;2-i https://doi.org/10.1002/(SICI)1098-108X(199907)26:1<43::AID-EAT6>3.3.CO;2-I [DOI:10.1002/(SICI)1098-108X(199907)26:13.3.CO;2-I]
30. Shamsaldin Saeed N, Aziz Zadeh Forouzi M, Mohammad Alizadeh S, Haghdoost AA, Gharousi B. [Relationship between body image and eating disorders (Persian)]. Iranian Journal of Nursing Research 2010; 4(15):33–43.
31. Amidi M, Ghofranipoor F, Hosseini R. [Body image dissatisfaction and body mass index in adolescent girls (Persian)]. Journal of Research in Behavioural Sciences. 2006; 4(1-2):59-65.
32. Thompson JK, Cattarin J,Fowler B, Fisher E. The Perception of Teasing Scale (POTS): A revision and extension of the Physical Appearance-Related Teasing Scale (PARTS). Journal of Personality Assessment. 1995; 65(1):146–57. doi: 10.1207/s15327752jpa6501_11 [DOI:10.1207/s15327752jpa6501_11]
33. Urvelyte E, Perminas A. The dual pathway model of bulimia: replication and extension with anorexia. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 2015; 205:178–83. doi: 10.1016/j.sbspro.2015.09.054 [DOI:10.1016/j.sbspro.2015.09.054]
34. Rodgers RF, Paxton SJ, Chabrol H. Effects of parental comments on body dissatisfaction and eating disturbance in young adults: A sociocultural model. Body Image. 2009; 6(3):171–7. doi: 10.1016/j.bodyim.2009.04.004 [DOI:10.1016/j.bodyim.2009.04.004]
35. Wilson JMB, Tripp DA, Boland FJ. The relative contributions of subjective and objective measures of body shape and size to body image and disordered eating in women. Body Image. 2005; 2(3):233–47. doi: 10.1016/j.bodyim.2005.06.001. [DOI:10.1016/j.bodyim.2005.06.001]
36. Mueller, R. Basic principle of structural equation modeling: an introduction to LISREL and EQS. [S. Talepasand, Persian Trans]. Semnan: Semnan University Press; 2011.
37. Garner DM, Olmstead MP, Polivy J. Development and validation of a multidimensional eating disorder inventory for anorexia nervosa and bulimia. International Journal of Eating Disorders. 1983; 2(2):15–34. doi: 10.1002/1098-108x(198321)2:2<15::aid-eat2260020203>3.0.co;2-6 https://doi.org/10.1002/1098-108X(198321)2:2<15::AID-EAT2260020203>3.0.CO;2-6 [DOI:10.1002/1098-108X(198321)2:23.0.CO;2-6]
38. Nobakht M, Dezhkam M. An epidemiological study of eating disorders in Iran. International Journal of Eating Disorders. 2000; 28(3):265-71. PMID: 10942912 https://doi.org/10.1002/1098-108X(200011)28:3<265::AID-EAT3>3.0.CO;2-L [DOI:10.1002/1098-108X(200011)28:33.0.CO;2-L]
39. Ganji H. [Evaluation of personality (Persian)]. Tehran: Savalan Publication; 2002.
40. Raygan N, Shaieeri M, Asghari Moghaddam MA. [The investigation of Cognitive – Behavioral Therapy influencem based on Cash`s Eight stage model on negative body image of female college students (Persian)]. Daneshvar Raftar. 2007; 13(19):11-22.
41. Thompson JK, Coovert MD, Richards KJ, Johnson S, Cattarin JA. Development of body image, eating disturbance, and general psychological functioning in female adolescents: Covariance structure modeling and longitudinal investigations. International Journal of Eating Disorders. 1995; 18(3):221–36. doi: 10.1002/1098-108x(199511)18:3<221::aid-eat2260180304>3.0.co;2-d https://doi.org/10.1002/1098-108X(199511)18:3<221::AID-EAT2260180304>3.0.CO;2-D [DOI:10.1002/1098-108X(199511)18:33.0.CO;2-D]
42. Thompson JK, Van den Berg PA, Keery H, Williams R, Shroff H M, Haselhuhn GI, Boroughs, M. A revision and extension of the sociocultural attitudes towards appearance questionnaire. Papre Presented at: The 9th Annual Conference of the Academy of Eating Disorders. 4-7 May 2000; New York, USA.
43. Laohapongphan S, Blauw J, Komolsevin R. A study of mass media impact on eating disorder: A path analysis study of the mediator variables of social comparison, body dissatisfaction, and self-esteem and the mediator variable of body image self-discrepancy. Scholar 2015; 7(2):175-88.
44. Thapa S. Gender differences in body image dissatisfaction and eating disorder among Nepalese adolescents: A paradigm shift from fatness to thinness. Clinical Psychiatry. 2015; 1(2). doi: 10.21767/2471-9854.100012 [DOI:10.21767/2471-9854.100012]
45. Khajrnoori B, Dehghani R. Relationship between body image and eating disorders: A case study of females between 15-29 years old from Shiraz, Iran. Bioscience Biotechnology Research Communications. 2016; 9(1):157-162
46. Manchiraju S. Extension of the tripartite model of body influence: The role of materialism on body satisfaction and fashion involvement [PhD thesis]. Ames: Iowa State University; 2015.
47. Keery H, Van Den Berg P, Thompson JK. An evaluation of the Tripartite Influence Model of body dissatisfaction and eating disturbance with adolescent girls. Body Image. 2004; 1(3):237–51. doi: 10.1016/j.bodyim.2004.03.001 [DOI:10.1016/j.bodyim.2004.03.001]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA code

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology

Designed & Developed by : Yektaweb